Thứ Hai, 27/5/2019

Thông báo sâu bệnh kỳ 7 (Số 09/2019). Tam Nông.

Tuần 7. Tháng 2/2019. Ngày 12/02/2019
Từ ngày: 11/02/2019. Đến ngày: 17/02/2019


CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ  BVTV PHÚ THỌ

TRẠM TT VÀ BVTV TAM NÔNGSố: 09 /TB-TT&BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY

(Từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2  năm 2019)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết                                                                                      

Nhiệt độ: Thấp: 180C, Trung bình: 22 - 240C, Cao: 280C.

Nhận xét khác:Trong tuần buổi sáng có sương mù, trời se lạnh, âm u cây trồng sinh trưởng - phát triển bình thường.

2. Giai đoạn sinh trưởng của cây trồng và diện tích canh tác

 - Lúa xuân trung: Diện tích 2272 ha; Giống: Nhị ưu 838, nhị ưu số 7, , JO2, nếp,….. GĐST: Đẻ nhánh

 - Lúa xuân muộn: Diện Tích 30 ha; Giống: Thiên ưu 8, TBR 225, HT1, KDĐB,….. GĐST: Cấy - bén rễ.

II. TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHÍNH

Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng: 

Tên dịch hại và thiên địch

Mật độ/tỷ lệ (con/m2%)

Tuổi sâu hoặc cấp bệnh phổ biến

Trung bình

Cao

 LúaTrung: GĐST: Đẻ nhánhBọ trĩ

2,2

6,7

Chuột

0,3

1,2

Rầy các loại

9,6

32

Lúa muộn: GĐST: cấy - bén rễ

Ốc Bươu vàng

0,2

1

 

IV. DIỄN BIẾN CỦA MỘT SỐ DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHỦ YẾU 

Tên dịch hại và thiên địch

Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng

Tổng số cá thể điều tra

Tuổi, pha phát dục/cấp bệnh

Mật độ hoặc chỉ số

Ký sinh (%)

Chết tự nhiên (%)

1

2

3

4

5

6

N

TT

Trung bình

Cao

Trứng

SN

N

TT

Tổng số

1

3

5

7

9


 

 

Bọ trĩ

   Lúa Trung: GĐST: Đẻ nhánh
2,2

6,7
Chuột

0,3

1,2
Rầy các loại

9,6

32
 Ốc bươu vàng

Lúa muộn: GĐST: cấy – bén rễ

0,2

1
V. DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI CHÍNH

TT

Tên dịch hại

Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng

 

 

 

Mật độ hoặc tỷ lệ (con/m2/%)

Diện tích nhiễm (ha)

Diện tích(1) nhiễm so với cùng kỳ năm trước (ha)

Diện tích phòng trừ (ha)

Phân bố

Phổ biến

Cao

Tổng số

Nhẹ,  Trung bình

Nặng

TH>70%

1

Bọ trĩ


   Lúa Trung: GĐST: Đẻ nhánh


.


0 - 3,3

6,7

Tứ Mỹ, Hương Nộn,

2

Chuột

0,2 – 0,8

1,2


Rầy các loại


16 - 24

32


1

Ốc bươu vàng

Lúa muộn: GĐST: cấy – bén rễ

0,1 – 0,2

1


Hồng Đà

VI. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ: (tình hình dịch hại; biện pháp xử lý; dự kiến thời gian tới)

1.     Tình hình dịch hại:

* Trên lúa xuân trung: Rầy các loại, bọ trĩ  xuất hiện gây hại rải rác. Chuột gây hại cục bộ ổ. Ngoài ra bệnh sinh lý (nghẹt rễ) phát sinh và gây hại cục bộ trên những ruộng cao hạn, ruộng cấy sâu tay, ruộng trũng, dộc chua.

*Trên lúa xuân muộn: ốc bươu vàng xuất hiện và gây hại nhẹ.

2. Biện pháp xử lý:

* Trên lúa xuân: Đẩy mạnh việc ứng dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM - SRI). Duy trì đủ lượng nước trong ruộng lúa. Tiến hành chăm sóc, bón phân, làm cỏ sớm khi thời tiết ấm. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và phòng trừ triệt để các ổ sâu, bệnh hại:

3. Dự kiến thời gian tới:

*Trên lúa xuân: Bọ trĩ tiếp tục phát sinh và gây hại nhẹ, cục bộ hại ổ trung bình.  Ngoài ra rầy các loại, chuột, ốc bươu vàng  hại rải rác.

NGƯỜI TẬP HỢP

Trần Đức Nam

Ngày 12 tháng 2  năm 2019

TRƯỞNG TRẠM

(Đã ký)

Phạm Hùng


                                                                            

Thông báo sâu bệnh khác

Tiêu đề Huyện Từ ngày Đến ngày
Thông báo sâu bệnh kỳ 06 - 2/2019 Tam Nông 04/02/2019 10/02/2019
Thông báo tình hình sâu bệnh hại tháng 01, dự báo tình hình sâu bệnh hại tháng 02.2019 - 2/2019 Tam Nông 01/02/2019 28/02/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 05 - 1/2019 Tam Nông 28/01/2019 03/02/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 04 - 1/2019 Tam Nông 21/01/2019 27/01/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 03 - 1/2019 Tam Nông 14/01/2019 20/01/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 02 - 1/2019 Tam Nông 07/01/2019 13/01/2019
Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 12.2018, dự báo tình hình sâu bệnh tháng 01/2019 - 1/2019 Tam Nông 01/01/2019 31/01/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 1 - 1/2019 Tam Nông 31/12/2018 06/01/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 52 - 12/2018 Tam Nông 24/12/2018 30/12/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 51 - 12/2018 Tam Nông 17/12/2018 23/12/2018