Thứ Ba, 26/1/2021
Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
Gửi bài In bài

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

aa, Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ ngay sau khi nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trong thời gian 01 (một) ngày nhận được hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến). Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ, nếu không hợp lệ thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng Thanh tra, pháp chế.

- Phòng  thanh tra, pháp chế thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả lại hồ sơ và có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ, thì trong thời gian 03 ngày làm việc Chi cục Bảo vệ thực vật cấp giấy phép vận chuyển thuốc  bảo vệ thực vật (Theo mẫu quy định tại Phụ lục XXX ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).

Trường hợp không cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật, trong vòng 01 ngày làm việc, Chi cục thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ để nhận kết quả.

b, Cách thức thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ (sau đó gửi hồ sơ bản chính qua đường bưu điện)

- Địa chỉ: Đường Trần Phú - P. Tân Dân - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

- Số điện thoại: 02102.222.555   

- Địa chỉ email: vpub@phutho.gov.vn

c, Thành phần, số lượng hồ sơ:

c, Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (Theo mẫu quy định tại Phụ lục XXIX ban hành kèm theoThông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT);

+ Bản sao chụp giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật của người điều khiển phương tiện hoặc người áp tải hàng, khi nộp mang theo bản chính để đối chiếu (đối với vận chuyển bằng đường bộ).

+ Một trong bản sao chụp các giấy tờ sau: Hợp đồng cung ứng; Hợp đồng vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật; Hóa đơn tài chính về xuất, nhập hàng hóa thuốc bảo vệ thực vật; Bản kê khai vận chuyển hàng hóa của công ty (có xác nhận và dấu của công ty);

+ Lịch trình vận chuyển hàng hóa, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng (có xác nhận và dấu của công ty).

- Số lượng: 01 bộ

d, Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ.

đ, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e, Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ.

g, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.

h, Phí: Không.    

i, Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại phụ lục XXIX ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).

k, Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không

l, Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

- Căn cứ Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

- Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 06 năm 2015 của Bộ nông nghiệp và PTNT về  quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục XXIX

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  tỉnh Phú Thọ

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép vận chuyển.......................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................................................................

Điện thoại  …………………………..........................…Fax …………..............................………………..................…

Quyết định thành lập doanh nghiệp số  …………ngày…..tháng ……năm………..............

Đăng ký doanh nghiệp số……………………ngày….....…......tháng ….............….năm…………....

tại……………………………………………………………………………………..................................................................

Số tài khoản………………..........…….Tại ngân hàng……………………………………...............................

Họ tên người đại diện pháp luật………….........……………Chức danh…………………................

CMND/Hộ chiếu số………………….do………………cấp ngày…....../…......./ ………….......................

Hộ khẩu thường trú………………………………………………………………….................................................

Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp “Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật” đối với loại thuốc bảo vệ thực vật sau:

 

STT

Tên thuốc BVTV/                hoạt chất

Số UN

Loại, nhóm hàng

Số hiu nguy hiểm

Khi lưng  vn chuyển

 

 

 

 

 

 

cho phương tiện giao thông ………………………………………………….…………………………………..

(lưu ý: ghi rõ loại phương tiện vận chuyển, trọng tải phương tiện, biển kiểm soát, tên chủ phương tiện, tên người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, người áp tải hàng, số CMND/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú).

Tôi cam kết đảm bảo an toàn để tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.

………, ngày………tháng ……….năm………

Người làm đơn

(Ký tên, đóng dấu)

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn