Thứ Bảy, 17/4/2021
Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
Gửi bài In bài

1. Trình tự thực hiện:

          Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;

a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến qua môi trường mạng hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

b) Bước 2: Trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, bộ phân tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến qua môi trường mạng hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.

c) Bước 3: Thẩm định và có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thẩm định, nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo theo Mẫu số 21 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP;

- Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

* Đối với quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Trước khi tiến hành việc quảng cáo ít nhất 02 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân có phân bón đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo phải có văn bản thông báo về hình thức, thời gian và địa điểm quảng cáo kèm theo bản sao giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tổ chức quảng cáo để thanh tra, kiểm tra trong trường hợp cần thiết.

d) Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ để nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến qua môi trường mạng hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

- Địa chỉ: Đường Trần Phú - P. Tân Dân - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

- Số điện thoại: 02102.222.555   

- Địa chỉ email: vpub@phutho.gov.vn

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính: Các thành phần hồ sơ phải là bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình bản chính để đối chiều;

+ Trường hợp nộp qua môi trường mạng: các thành phần hồ sơ phải được scan, chụp từ bản chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Nộp 01 bộ hồ sơ gồm

a) Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón theo Mẫu số 20 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP;

b) Ban sao hợp lệ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam;

c) 02 kịch bản quảng cáo và file điện tử ghi âm, ghi hình hoặc bản thiết kế phù hợp với loại hình và phương thức quảng cáo (trừ quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện);

d) Đối với quảng cáo qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện phải có chương trình (ghi rõ nội dung); thời gian; địa điểm tổ chức; nội dung bài báo cáo và tài liệu phát cho người dự, bảng kê tên, chức danh, trình đội chuyên môn của báo cáo viên.

4. Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, không tính thời gian khắc phục nếu có của tổ chức, cá nhân).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo có giá trị trên phạm vi toàn quốc

8. Phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 20: Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 49 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018.

- Điều 4, Điều 24, Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quan lý phân bón;

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 20

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: ……………………

……….., ngày …… tháng……  năm………

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO PHÂN BÓN

 

Kính gửi: ……………………………(1)

Tên tổ chức, cá nhân: ........................................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................

Số điện thoại: ………………………..Fax: …………E-mail: .............................

Họ tên và số điện thoại người chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ: ..........................

…………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị…………….(1) xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với phân bón sau:

TT

Loại phân bón

Tên phân bón

Mã số phân bón

Số Quyết định công nhận phân bón

lưu hành

Phương tiện quảng cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tài liệu gửi kèm:

 ...........................................................................................................................

 ...........................................................................................................................

Chúng tôi cam kết quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các quy định của pháp luật về  quản lý phân bón và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung được xác nhận chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)

______________

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền

 THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn