Thứ Năm, 30/6/2022
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV THỤ LÝ
Gửi bài In bài

TT

Tên TTHC

Thời hạn

giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực hiện

Phí,

lệ phí

(nếu có)

DVC TT

(mức độ)

I

Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

 

 

1

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Không tính thời gian khắc phục nếu có của tổ chức, cá nhân)

1. Trực Tiếp:

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Địa chỉ: Số 398 - Đường Trần Phú - phường Tân Dân - TP Việt Trì -  tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210 2222 555

2. Trực tuyến:

Địa chỉ truy cập: http://dichvucong.phutho.gov.vn

3. Dịch vụ Bưu chính công ích

Không

4

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

- 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợ lệ đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón thay đổi về địa điểm buôn bán phân bón (Không tính thời gian khắc phục nếu có của tổ chức, cá nhân);

 

- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợ lệ đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng; thay đổi nội dung thông tin tổ chức, cá nhân ghi trên Giấy chứng nhận

1. Trực Tiếp:

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Địa chỉ: Số 398 - Đường Trần Phú - phường Tân Dân - TP Việt Trì -  tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210 2222 555

 

2. Trực tuyến:

Địa chỉ truy cập: http://dichvucong.phutho.gov.vn

 

3. Dịch vụ Bưu chính công ích

200.000 đồng

4

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Không tính thời gian khắc phục nếu có của tổ chức, cá nhân)

1. Trực Tiếp:

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Địa chỉ: Số 398 - Đường Trần Phú - phường Tân Dân - TP Việt Trì -  tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210 2222 555

2. Trực tuyến:

Địa chỉ truy cập: http://dichvucong.phutho.gov.vn

3. Dịch vụ Bưu chính công ích

500.000 đồng

2

4

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1. Trực tiếp:

 Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Địa chỉ: Số 398 - Đường Trần Phú - phường Tân Dân - TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 2222 555

2. Trực tuyến:

http://www.dichvucong.phutho.gov.vn

3. Dịch vụ Bưu chính công ích

 

Không có

4

5

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)

 

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1. Trực tiếp:

 Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Địa chỉ: Số 398 - Đường Trần Phú - phường Tân Dân - TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 2222 555

2. Trực tuyến:

http://www.dichvucong.phutho.gov.vn

3. Dịch vụ Bưu chính công ích

 

600.000 đồng/lần

4

6

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét, quyết định.

* Trường hợp chưa đạt yêu cầu, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không đạt và yêu cầu tổ chức, cá nhân khắc phục trong 60 ngày. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệt hực vật cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật: 03 ngày kể từ ngày nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại.

1. Trực tiếp:

 Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Địa chỉ: Số 398 - Đường Trần Phú - phường Tân Dân - TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 2222 555

2. Trực tuyến:

http://www.dichvucong.phutho.gov.vn

3. Dịch vụ Bưu chính công ích

 

800.000 đồng/lần

2

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét, quyết định.

* Trường hợp chưa đạt yêu cầu, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không đạt và yêu cầu tổ chức, cá nhân khắc phục trong 60 ngày. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệt hực vật cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật: 03 ngày kể từ ngày nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại.

1. Trực tiếp:

 Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Địa chỉ: Số 398 - Đường Trần Phú - phường Tân Dân - TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 2222 555

2. Trực tuyến:

http://www.dichvucong.phutho.gov.vn

3. Dịch vụ Bưu chính công ích

 

800.000 đồng/lần

2

8

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch đối với lô vật thể không bị nhiệm đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gay hại lạ

* Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật phải thông báo hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ vật thể biết.

1. Trực tiếp:

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: Số 215A - Minh Lang - Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ.

Điện thoại: 02103845894. - Fax: 02103845894.

2. Trực tuyến:

http://www.dichvucong.phutho.gov.vn

3. Dịch vụ Bưu chính công ích

Không có

2

III

Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Khuyến nông

 

1

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1. Trực Tiếp:

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Địa chỉ: Số 398 - Đường Trần Phú - phường Tân Dân - TP Việt Trì -  tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210 2222 555

2. Trực tuyến:

Địa chỉ truy cập: http://dichvucong.phutho.gov.vn

3. Dịch vụ Bưu chính công ích

 

150.000 đồng

4

VIII

Lĩnh vực Trồng trọt

 

 

 

1

Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính

- Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

 

- Phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở

1. Trực Tiếp:

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Địa chỉ: Số 398 - Đường Trần Phú - phường Tân Dân - TP Việt Trì -  tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210 2222 555

2. Trực tuyến:

Địa chỉ truy cập: http://dichvucong.phutho.gov.vn

3. Dịch vụ Bưu chính công ích

 

Không có

4

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn