Thứ Hai, 27/5/2019

Chi tiết thuốc bvtv

Tên thương phẩm : A.K 480DD, 720DD
Tên hoạt chất : 2.4 D (min 96 %)
Loại thuốc : Thuốc trừ cỏ
Nhóm thuốc : Trừ cỏ khác
Danh mục thuốc : Được phép sử dụng
Dạng thuốc : 480SL: Dung dịch. 720SL: Dung dịch
Đối tượng phòng trừ : 480SL: Cỏ/lúa gieo thẳng.
720SL: Cỏ/lúa. Cỏ/ngô
Tác động của thuốc : thuốc nội hấp, chọn lọc, hậu nảy mầm; rễ hấp thụ muối, lá hấp thụ este, vận chuyển tích lũy ở vùng phân sinh của rễ và mầm.
Nhóm độc : Nhóm 3
Mức độ độc : với cá: ít độc, với ong: ít độc
Liều lượng sử dụng : đang cập nhật
Cách dùng : đang cập nhật
Thời gian cách ly : đang cập nhật
Khả năng hỗn hợp : đang cập nhật
Đặc điểm chung : Kìm hãm sinh trưởng cỏ. Trừ cỏ hàng năm, lâu năm, cỏ lá rộng. Có thể gây độc cho nhiều cây trồng lá rộng
Tổ chức xin đăng ký :
Công ty phân phối :
Nhãn thuốc :
  • 480SL
  • 720SL