Thứ Hai, 27/5/2019

Chi tiết thuốc bvtv

Tên thương phẩm : A Safe-super 80WP
Tên hoạt chất : Oxadiargyl (min 96%)
Loại thuốc : Thuốc trừ cỏ
Nhóm thuốc : Trừ cỏ khác
Danh mục thuốc : Được phép sử dụng
Dạng thuốc : 80WP: Bột phân tán xử lý hạt giống
Đối tượng phòng trừ : 80WP: Cỏ/lúa cấy
Tác động của thuốc :
Nhóm độc :
Mức độ độc :
Liều lượng sử dụng :
Cách dùng :
Thời gian cách ly :
Khả năng hỗn hợp :
Đặc điểm chung :
Tổ chức xin đăng ký :
Công ty phân phối :
Nhãn thuốc :