Thứ Hai, 27/5/2019

Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh kì 08 (Số 08/2019). Thanh Ba.

Tuần 8. Tháng 2/2019. Ngày 19/02/2019
Từ ngày: 18/02/2019. Đến ngày: 24/02/2019

CHI CỤC TT VÀ BVTV PHÚ THỌ

TRẠM TT VÀ BVTV THANH BA

Số: 08/ TBK- TT&BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 


                  Thanh Ba, ngày 19  tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY

(Từ ngày 18 tháng 02 đến ngày 24 tháng 02 năm 2019)

Kính gửi: Chi cục TT&BVTV Phú Thọ

I/ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG:

1, Thời tiết

- Nhiệt độ trung bình: 240C; Cao: 280C; Thấp: 200C

- Độ ẩm trung bình:………………Cao:………, Thấp:……………

- Lượng mưa: Tổng số……………………………,cây trồng.

Trong kỳ cây trồng sinh trưởng phát triển bình thường.

2,Giai đoạn sinh trưởng của cây trồng và diện tích canh tác:

-  Lúa xuân sớm:  Diện tích 90 ha; GĐST: Đẻ nhánh rộ -đứng cái

-  Lúa xuân trung:  Diện tích 1810 ha; GĐST:Đẻ nhánh rộ

-  Lúa xuân muộn:  Diện tích 1300 ha; GĐST: Đẻ nhánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHÍNH

Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng

Tên dịch hại và thiên địch

Mật độ/tỷ lệ (con/m2/%)

Tuổi sâu hoặc cấp bệnh phổ biến

Trung bình

Cao

Lúa xuân trung

Bệnh đạo ôn lá

0.083

1.00

 

Bệnh sinh lý

0.067

2.00

 

Bọ trĩ

0.133

2.00

 

Chuột

0.067

2.00

 

Rầy các loại

1.333

24.00

 

Lúa xuân sớm

Bệnh đạo ôn lá

0.10

1.00

 

Bệnh sinh lý

0.067

2.00

 

Bọ trĩ

0.40

4.00

 

Chuột

0.20

2.00

 

Lúa xuân muộn

Bệnh sinh lý

0.31

4.00

 

Ốc bươu vàng

0.075

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III/  DIỄN BIẾN CỦA MỘT SỐ DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHỦ YẾU

Tên dịch hại và thiên địch

Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng

Tổng số cá thể điều tra

Tuổi, pha phát dục/cấp bệnh

Mật độ hoặc  chỉ số

Ký sinh (%)

Chết tự nhiên (%)

1

2

3

4

5

6

N

TT

Trung bình

 

Cao

 

Trứng

 

Sâu non

 

Nhộng

 

Trưởng thành 

Tổng số

 

0

1

2

5

7

9

 

 

Bệnh đạo ôn lá

Lúa xuân trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.083

1.00

 

 

 

 

 

 

Bệnh sinh lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.067

2.00

 

 

 

 

 

 

Bọ trĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.133

2.00

 

 

 

 

 

 

Chuột

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.067

2.00

 

 

 

 

 

 

Rầy các loại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.333

24.00

 

 

 

 

 

 

Bệnh đạo ôn lá

Lúa xuân sớm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.10

1.00

 

 

 

 

 

 

Bệnh sinh lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.067

2.00

 

 

 

 

 

 

Bọ trĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.40

4.00

 

 

 

 

 

 

Chuột

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.20

2.00

 

 

 

 

 

 

Bệnh sinh lý

Lúa xuân muộn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.31

4.00

 

 

 

 

 

 

Ốc bươu vàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.075

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/ DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI CHÍNH

Số thứ tự

Tên dịch hại

Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng

Mật độ hoặc tỷ lệ (con/m2/%)

Diện tích nhiễm (ha)

Diện tích(1) nhiễm so với cùng kỳ năm trước (ha)

Diện tích phòng trừ (ha)

Phân bố

Phổ biến

Cao

Tổng số

Nhẹ,  Trung bình

Nặng

Mất trắng

1

Bệnh đạo ôn lá

Lúa xuân trung

0.083

1.00

 

 

 

 

 

 

 

2

Bệnh sinh lý

0.067

2.00

 

 

 

 

 

 

 

3

Bọ trĩ

0.133

2.00

 

 

 

 

 

 

 

4

Chuột

0.067

2.00

 

 

 

 

 

 

 

5

Rầy các loại

1.333

24.00

 

 

 

 

 

 

 

6

Bệnh đạo ôn lá

Lúa xuân sớm

0.10

1.00

 

 

 

 

 

 

 

7

Bệnh sinh lý

0.067

2.00

 

 

 

 

 

 

 

8

Bọ trĩ

0.40

4.00

 

 

 

 

 

 

 

9

Chuột

0.20

2.00

 

 

 

 

 

 

 

10

Bệnh sinh lý

Lúa xuân muộn

 

0.31

4.00

 

 

 

 

 

 

 

11

Ốc bươu vàng

0.075

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Bottom of Form


 

 

 


V/ Nhận xét

         * Tình hình sinh vật gây hại:

         - Trên lúa: Đạo ôn lá, ôc bươu vàng, bệnh sinh lý, bọ trĩ, chuột, rầy các loại gây hại rải rác.

        

                   *Dự kiến thời gian tới:

         - Trên lúa: Đạo ôn lá, ôc bươu vàng, bệnh sinh lý, bọ trĩ, chuột, rầy các loại gây hại nhẹ.

         * Biện pháp xử lý:

          Tiếp tục theo dõi các đối tượng sâu bệnh hại phòng trừ các đối tượng sâu bệnh vượt ngưỡng. Tiếp tục diệt chuột bằng biện pháp tổng hợp.

 

                                                                Thanh Ba, ngày 19  tháng 02 năm 2019

 

Người tập hợp

 

 

 

Đỗ Ánh Nguyệt

 

 Trưởng Trạm

 

 

 

Nguyễn Bá Tân