Thứ Năm, 18/7/2019

Trồng trọt

Thời vụ và nhóm giống lúa theo vùng sinh thái

Xuân sớm: Gieo mạ 15- 25/11; cấy: 15 - 25/ 1 với các giống lúa: DT10, DT13, X21, Xi23, VN10, NX30, 17494, MT163, M6…

Bảo vệ thực vật

Thông báo kết quả tổng điều tra sinh vật gây hại đầu vụ, dự báo tình hình sinh vật gây hại vụ mùa 2019

Dự báo: Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ ra rộ từ ngoài 20/7 trở đi trên các trà lúa, di chuyển và đẻ trứng. Sâu non lứa 5 nở rộ từ tuần cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, trên các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Diện tích dự kiến cần phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 trên hai trà khoảng gần 7 nghìn ha.

Thanh tra chuyên ngành

Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón năm 2019

Chi cục Trồng trọt và BVTV đề nghị các tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón tại các trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã. Thời gian đăng ký trong tháng 3 năm 2019

Khoa học kỹ thuật

Đặc điểm và cách phòng trừ Sâu keo mùa thu

Tại tỉnh Phú Thọ, sâu keo mùa thu đã xuất hiện và gây hại rải rác trên ngô ở các huyện: Phù Ninh, Thanh Sơn, Thanh Ba.... Đây là loài sâu hại mới xâm nhập, có khả năng di trú xa, gây hại nặng cho ngô và nhiều loại cây trồng khác,...

Hoạt động đoàn thể

Tuổi trẻ Thanh Sơn tích cực đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Sơn thường xuyên phối hợp với Phòng kinh tế, Trạm khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật... mở 160 lớp tập huấn kỹ thuật

Tin trong ngành

Đánh giá kết quả sản xuất vụ Chiêm xuân 2018 - 2019, Định hướng kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019

Trong vụ chiêm xuân năm 2018 - 2019, chúng ta nhận thấy, biến đổi khí hậu ngày càng rõ hơn và có những diễn biến bất thường. Song, với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Cấp ủy và Chính quyền từ cấp tỉnh đến cơ sở, sự quyết tâm của ngành Nông nghiệp và sự nỗ lực của bà con nông dân nên sản xuất vụ chiêm xuân đã thu được những kết quả quan trọng, hoàn thành các mục tiêu đề ra.

CẢNH BÁO SÂU BỆNH

Đơn vị Tổng nhiễm(ha) Nhiễm nặng(ha) Phòng trừ(ha)
Toàn tỉnh 0
Cẩm Khê
Đoan Hùng
Hạ Hòa
Lâm Thao
Phù Ninh
Phú Thọ
Tam Nông
Tân Sơn
Thanh Ba
Thanh Sơn
Thanh Thủy
Việt Trì
Yên Lập

Quản lý phân bón

Vai trò một số loại dinh dưỡng chính

Đạm giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, thiếu đạm cây phát triển thân lá kém, lá chuyển màu xanh vàng, cây thấp, bông ngắn, lép nhiều

Đối tượng KDTV

Danh mục đối tượng Kiểm dịch thực vật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13; Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Theo đề nghị...