Thứ Hai, 18/6/2018

Tìm kiếm thông báo sâu bệnh

Thông báo sâu bệnh

Tiêu đề Từ ngày Đến ngày
Toàn tỉnh
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 24 07/06/2018 13/06/2018
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 23 31/05/2018 06/06/2018
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 22 24/05/2018 30/05/2018
Cẩm Khê
Thông báo sâu bệnh kỳ 20 14/05/2018 20/05/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 06 05/02/2018 11/02/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 05 29/01/2018 04/02/2018
Đoan Hùng
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 24 11/06/2018 17/06/2018
Thông báo tình sâu bệnh kỳ 23 04/06/2018 10/06/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 22 28/05/2018 03/06/2018
Hạ Hòa
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 24 11/06/2018 17/06/2018
Thông báo Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 23 04/06/2018 10/06/2018
Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 22 trạm Hạ Hòa 28/05/2018 03/06/2018
Lâm Thao
Thông báo sâu bệnh kỳ 24 Trạm lâm Thao 11/06/2018 17/06/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 23 04/06/2018 10/06/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 5, dự báo tình hình sâu bệnh tháng 6 01/06/2018 30/06/2018
Phù Ninh
Thông báo sâu bệnh kỳ 24 11/06/2018 17/06/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 23 04/06/2018 10/06/2018
Thông báo sâu bệnh tháng 5 - Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 6 và BPPT 01/06/2018 30/06/2018
Phú Thọ
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 24 11/06/2018 17/06/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 23 04/06/2018 10/06/2018
Thông báo THSB tháng 5, DBTHSB tháng 6/2018 01/06/2018 30/06/2018
Tam Nông
Thông báo sâu bệnh kỳ 24 11/06/2018 17/06/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 23 04/06/2018 10/06/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh hại tháng 5, dự báo tình hình sâu bệnh hại tháng 6 và BPPT 01/06/2018 30/06/2018
Tân Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 24 11/06/2018 17/06/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 23 04/06/2018 10/06/2018
Thông báo sâu bệnh tháng 5, dự báo sâu bệnh tháng 6 và biện pháp phòng trừ 01/06/2018 30/06/2018
Thanh Ba
Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh kì 24 11/06/2018 17/06/2018
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kì 23 04/06/2018 10/06/2018
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kì 22 28/05/2018 03/06/2018
Thanh Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 23 04/06/2018 10/06/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 22 28/05/2018 03/06/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 21 21/05/2018 27/05/2018
Thanh Thủy
Thông báo sâu bệnh kỳ 24 11/06/2018 17/06/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 23 04/06/2018 10/06/2018
Thông báo sâu bệnh tháng 5, dự báo sâu bệnh tháng 6 01/06/2018 30/06/2018
Việt Trì
Kết quả điều tra sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 24 (Thu hoạch xong, chuẩn bị làm đất) 11/06/2018 17/06/2018
Thông báo sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 23 04/06/2018 10/06/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 22 28/05/2018 03/06/2018
Yên Lập
Thông báo sâu bệnh kỳ 24 11/06/2018 17/06/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 23 04/06/2018 10/06/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 22 28/05/2018 03/06/2018