Thứ Sáu, 28/1/2022

Tìm kiếm thông báo sâu bệnh

Thông báo sâu bệnh

Tiêu đề Từ ngày Đến ngày
Toàn tỉnh
Cẩm Khê
Thông báo sâu bệnh kỳ 04 24/01/2022 30/01/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 03 17/01/2022 23/01/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 02 10/01/2022 16/01/2022
Đoan Hùng
Thông báo tình hình SVGH kỳ 04 24/01/2022 30/01/2022
Thông báo tình hình SVGH kỳ 03 17/01/2022 23/01/2022
Thông báo tình hình SVGH kỳ 02 10/01/2022 16/01/2022
Hạ Hòa
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 04 24/01/2022 30/01/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 03 trạm Hạ Hòa 17/01/2022 23/01/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 02 trạm Hạ Hòa 10/01/2022 16/01/2022
Lâm Thao
Thông báo sâu bệnh kỳ 04 24/01/2022 30/01/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 03 17/01/2022 23/01/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 02 10/01/2022 16/01/2022
Phù Ninh
Thông báo sâu bệnh kỳ 04 24/01/2022 30/01/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 03 17/01/2022 23/01/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 02 10/01/2022 16/01/2022
Phú Thọ
Thông báo THSVGH kỳ 04 24/01/2022 30/01/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 03 17/01/2022 23/01/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 02 10/01/2022 16/01/2022
Tam Nông
Thông Báo sâu bệnh kỳ 04 24/01/2022 30/01/2022
Thông Báo sâu bệnh kỳ 03 17/01/2022 23/01/2022
Thông Báo sâu bệnh kỳ 02 10/01/2022 16/01/2022
Tân Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 04 24/01/2022 30/01/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 03 17/01/2022 23/01/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 02 10/01/2022 16/01/2022
Thanh Ba
Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh kì 04 24/01/2022 30/01/2022
Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh kì 03 17/01/2022 23/01/2022
Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh kì 02 10/01/2022 16/01/2022
Thanh Sơn
Thanh Thủy
Thông báo sâu bệnh kỳ 4 24/01/2022 30/01/2022
Thông báo sâu bệnh sâu bệnh kỳ 3 17/01/2022 23/01/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 02 10/01/2022 16/01/2022
Việt Trì
Yên Lập
Thông báo tình hình SVGH kỳ 04 24/01/2022 30/01/2022
Thông báo tình hình SVGH kỳ 03 17/01/2022 23/01/2022
Thông báo tình hình SVGH kỳ 02 10/01/2022 16/01/2022