Thứ Sáu, 3/2/2023

Tìm kiếm thông báo sâu bệnh

Thông báo sâu bệnh

Tiêu đề Từ ngày Đến ngày
Toàn tỉnh
Thông báo tình hình SVGH kỳ 04 20/01/2023 26/01/2023
Thông báo tình hình SVGH kỳ 03 13/01/2023 19/01/2023
Thông báo tình hình SVGH kỳ 02 06/01/2023 12/01/2023
Cẩm Khê
kết quả điều tra sâu bệnh kì 05 30/01/2023 05/02/2023
kết quả điều tra sâu bệnh kì 4 23/01/2023 29/01/2023
kết quả điều tra sâu bệnh kì 03 16/01/2023 22/01/2023
Đoan Hùng
Thông báo tình hình SVGH kỳ 05 30/01/2023 05/02/2023
Thông báo tình hình SVGH kỳ 04 23/01/2023 29/01/2023
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 03 16/01/2023 22/01/2023
Hạ Hòa
Thông báo Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 05 30/01/2023 05/02/2023
Thông báo sâu bệnh kỳ 04 23/01/2023 29/01/2023
Thông báo Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 02 09/01/2023 15/01/2023
Lâm Thao
Thông báo sâu bệnh kỳ 05 30/01/2023 05/02/2023
Thông báo sâu bệnh kỳ 04 23/01/2023 29/01/2023
Thông báo sâu bệnh kỳ 03 16/01/2023 22/01/2023
Phù Ninh
Thông báo sâu bệnh kỳ 05 31/01/2023 05/02/2023
Thông báo sâu bệnh kỳ 04 23/01/2023 29/01/2023
Thông báo sâu bệnh kỳ 03 16/01/2023 22/01/2023
Phú Thọ
Thông báo tình hình SVGH kỳ 05 30/01/2023 05/02/2023
Thông báo tình hình SVGH kỳ 04 23/01/2023 29/01/2023
Thông báo tình hình SVGH kỳ 03 16/01/2023 22/01/2023
Tam Nông
Thông báo SVGH tháng 1, dự báo SVGH tháng 2 năm 2023 01/02/2023 28/02/2023
Thông Báo sâu bệnh kỳ 05 31/01/2023 05/02/2023
Thông Báo sâu bệnh kỳ 04 23/01/2023 29/01/2023
Tân Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 05 30/01/2023 05/02/2023
Thông báo sâu bệnh kỳ 04 23/01/2023 29/01/2023
Thông báo sâu bệnh kỳ 03 16/01/2023 22/01/2023
Thanh Ba
Thông báo sâu bệnh kỳ 05 30/01/2023 04/02/2023
Thông báo tình hình sinh vật gây hại kì 03 16/01/2023 22/01/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 02 09/01/2023 15/01/2023
Thanh Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 04 23/01/2023 29/01/2023
Thông báo sâu bệnh kỳ 03 16/01/2023 22/01/2023
Thông báo sâu bệnh kỳ 02 09/01/2023 15/01/2023
Thanh Thủy
Thông báo THSB tháng 01, dự báo THSB tháng 02 01/02/2023 28/02/2023
thông báo sâu bệnh kỳ 5 30/01/2023 05/02/2023
Thông báo sâu bệnh kỳ 4 23/01/2023 29/01/2023
Việt Trì
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 4 23/01/2023 29/01/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 3 16/01/2023 22/01/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 2 09/01/2023 15/01/2023
Yên Lập
Thông báo tình hình SVGH kỳ 05 30/01/2023 05/02/2023
Thông báo tình hình SVGH kỳ 04 23/01/2023 29/01/2023
Thông báo tình hình SVGH kỳ 03 16/01/2023 22/01/2023