Thứ Ba, 23/7/2024

Tìm kiếm thông báo sâu bệnh

Thông báo sâu bệnh

Tiêu đề Từ ngày Đến ngày
Toàn tỉnh
Thông báo kết quả tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ mùa năm 2024 15/07/2024 17/07/2024
Báo cáo tình hình SVGH kỳ 29 12/07/2024 18/07/2024
Báo cáo tình hình SVGH kỳ 28 05/07/2024 11/07/2024
Cẩm Khê
Thông báo sâu bệnh kỳ 30 22/07/2024 28/07/2024
Thông báo sâu bệnh kỳ 28 15/07/2024 21/07/2024
Thông báo 7 ngày 11/07/2024 18/07/2024
Đoan Hùng
Thông báo tình hình SVGH kỳ 30 22/07/2024 28/07/2024
Thông báo tình hình SVGH kỳ 29 15/07/2024 21/07/2024
Thông báo tình hình SVGH kỳ 28 08/07/2024 14/07/2024
Hạ Hòa
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 29 15/07/2024 21/07/2024
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 27 01/07/2024 07/07/2024
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 26 24/06/2024 30/06/2024
Lâm Thao
Thông báo sâu bệnh kỳ 30 22/07/2024 28/07/2024
Thông báo sâu bệnh ky 29 15/07/2024 21/07/2024
Thông báo sâu bệnh kỳ 28 08/07/2024 14/07/2024
Phù Ninh
Thông báo sâu bệnh kỳ 27 01/07/2024 07/07/2024
Thông báo THSB tháng 6. Dự báo THSB tháng 7.2024 01/07/2024 31/07/2024
Thông báo sâu bệnh kỳ 26 24/06/2024 30/06/2024
Phú Thọ
Thông báo tình hình SVGH kỳ 30 22/07/2024 28/07/2024
Thông báo tình hình SVGH kỳ 29 15/07/2024 21/07/2024
Thông báo tình hình SVGH kỳ 28 08/07/2024 14/07/2024
Tam Nông
Thông báo sâu bệnh kỳ 30 22/07/2024 28/07/2024
Thông báo sâu bệnh kỳ 29 15/07/2024 21/07/2024
Thông báo sâu bệnh kỳ 28 08/07/2024 14/07/2024
Tân Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 30 22/07/2024 28/07/2024
Thông báo sâu bệnh kỳ 29 15/07/2024 21/07/2024
Thông báo sâu bệnh kỳ 28 08/07/2024 14/07/2024
Thanh Ba
Thông báo sâu bệnh kỳ 29 15/07/2024 21/07/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 28 08/07/2024 14/07/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 27 01/07/2024 07/07/2024
Thanh Sơn
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SVGH 7 NGÀY 22/07/2024 28/07/2024
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SVGH 7 NGÀY 08/07/2024 14/07/2024
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SVGH 7 NGÀY 01/07/2024 07/07/2024
Thanh Thủy
Thông báo sâu bệnh kỳ 30 22/07/2024 28/07/2024
Thông báo tình hình SVGH kỳ 29 15/07/2024 21/07/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 28 08/07/2024 14/07/2024
Việt Trì
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 30 22/07/2024 28/07/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 29 15/07/2024 21/07/2024
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 28 08/07/2024 14/07/2024
Yên Lập
Thông báo tình hình SVGH kỳ 30 22/07/2024 28/07/2024
Thông báo tình hình SVGH kỳ 29 15/07/2024 21/07/2024
Thông báo tình hình SVGH kỳ 28 08/07/2024 14/07/2024