Thứ Sáu, 19/1/2018

Tìm kiếm thông báo sâu bệnh

Thông báo sâu bệnh

Tiêu đề Từ ngày Đến ngày
Toàn tỉnh
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 01 28/12/2017 03/01/2018
Cẩm Khê
Thông báo sâu bệnh kỳ 02 08/01/2018 14/01/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 01 01/01/2018 07/01/2018
Đoan Hùng
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 03 15/01/2018 21/01/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 02 08/01/2018 14/01/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 01 01/01/2018 07/01/2018
Hạ Hòa
Thông báo sâu bệnh kỳ 03 15/01/2018 21/01/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 02 08/01/2018 14/01/2018
Thông báo sâu bệnh tháng 12, dự báo sâu bệnh tháng 1/2018 01/01/2018 31/01/2018
Lâm Thao
Thông báo sâu bệnh kỳ 03 15/01/2018 21/01/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 02 08/01/2018 14/01/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 12, dự báo sâu bệnh tháng 01 2018 01/01/2018 31/01/2018
Phù Ninh
Thông báo sâu bệnh kỳ 03 15/01/2018 21/01/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 02 08/01/2018 14/01/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 01 01/01/2018 07/01/2018
Phú Thọ
Thông báo sâu bệnh kỳ 03 15/01/2018 21/01/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 02 08/01/2018 14/01/2018
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 01.2018 01/01/2018 07/01/2018
Tam Nông
Thông báo sâu bệnh kỳ 03 15/01/2018 21/01/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 02 08/01/2018 14/01/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 01 01/01/2018 07/01/2018
Tân Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 03 15/01/2018 21/01/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 02 08/01/2018 14/01/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 01 01/01/2018 07/01/2018
Thanh Ba
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kì 03 15/01/2018 21/01/2018
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kì 2 08/01/2018 14/01/2018
th ông báo sâu bệnh kỳ 01 01/01/2018 07/01/2018
Thanh Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 03 15/01/2018 21/01/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 02 08/01/2018 14/01/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 1 01/01/2018 07/01/2018
Thanh Thủy
Thông báo sâu bệnh kỳ 03 15/01/2018 21/01/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 02 08/01/2018 14/01/2018
Thông báo sâu bệnh tháng 12, dự báo tình hình sâu bệnh tháng 01 01/01/2018 31/01/2018
Việt Trì
Thông báo sâu bệnh trạm Việt Trì kỳ 3 15/01/2018 21/01/2018
Thông báo sâu bệnh trạm Việt Trì kỳ 2 08/01/2018 14/01/2018
Thông báo sâu bệnh trạm Việt Trì kỳ 1 01/01/2018 07/01/2018
Yên Lập
Thông báo sâu bệnh kỳ 03 15/01/2018 21/01/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 02 08/01/2018 14/01/2018
Thông báo sâu bệnh kỳ 01 01/01/2018 07/01/2018