Thứ Năm, 30/6/2022

Tìm kiếm thông báo sâu bệnh

Thông báo sâu bệnh

Tiêu đề Từ ngày Đến ngày
Toàn tỉnh
Thông báo tình hình SVGH kỳ 20 13/05/2022 19/05/2022
Thông báo tình hình SVGH kỳ 19 06/05/2022 12/05/2022
Thông báo tình hình SVGH kỳ 18 28/04/2022 04/05/2022
Cẩm Khê
Thông báo sâu bệnh kỳ 26 27/06/2022 03/07/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 24 13/06/2022 19/06/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 23 06/06/2022 12/06/2022
Đoan Hùng
Thông báo tình hình SVGH kỳ 26 27/06/2022 03/07/2022
Thông báo tình hình SVGH kỳ 25 20/06/2022 26/06/2022
Thông báo tình hình SVGH kỳ 24 13/06/2022 19/06/2022
Hạ Hòa
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 26 27/06/2022 03/07/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 25 20/06/2022 26/06/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 24 trạm Hạ Hòa 13/06/2022 19/06/2022
Lâm Thao
Thông báo sâu bệnh kỳ 26 27/06/2022 03/07/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 25 20/06/2022 26/06/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 24 13/06/2022 19/06/2022
Phù Ninh
Thông báo sâu bệnh kỳ 26 27/06/2022 03/07/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 25 20/06/2022 26/06/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 24 13/06/2022 19/06/2022
Phú Thọ
Thông báo sâu bệnh kỳ 26 27/06/2022 03/07/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 25 20/06/2022 26/06/2022
Thông báo tình hình SVGH kỳ 24 13/06/2022 19/06/2022
Tam Nông
Thông báo sâu bệnh kỳ 26 27/06/2022 03/07/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 25 20/06/2022 26/06/2022
Thông Báo sâu bệnh kỳ 24 13/06/2022 19/06/2022
Tân Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 26 27/06/2022 03/07/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 25 20/06/2022 26/06/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 24 13/06/2022 19/06/2022
Thanh Ba
Thông báo sâu bệnh kỳ 26 27/06/2022 02/07/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 25 20/06/2022 26/06/2022
Thông báo tình hình sinh vật gây hại kì 24 13/06/2022 19/06/2022
Thanh Sơn
Thông báo sâu bệnh tháng 1 dự báo sâu bệnh tháng 2 và biện pháp phòng trừ
Thanh Thủy
Thông báo sâu bệnh kỳ 26 26/06/2022 03/07/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 25 20/06/2022 26/06/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 23 13/06/2022 19/06/2022
Việt Trì
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 24 13/06/2022 19/06/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 23 06/06/2022 12/06/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 22 30/05/2022 05/06/2022
Yên Lập
Thông báo tình hình SVGH kỳ 26 27/06/2022 03/07/2022
Thông báo tình hình SVGH kỳ 25 20/06/2022 26/06/2022
Thông báo tình hình SVGH kỳ 24 13/06/2022 19/06/2022