Thứ Bảy, 27/2/2021

Tìm kiếm thông báo sâu bệnh

Thông báo sâu bệnh

Tiêu đề Từ ngày Đến ngày
Toàn tỉnh
Báo cáo tình hình SVGH cây trồng kỳ 02 11/01/2021 17/01/2021
Cẩm Khê
Thông báo sâu bệnh kỳ 08 22/02/2021 28/02/2021
Thông báo sâu bệnh kỳ 07 15/02/2021 21/02/2021
Thông báo sâu bệnh kỳ 06 08/02/2021 14/02/2021
Đoan Hùng
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 8 22/02/2021 28/02/2021
Báo cáo tình hình SVGH cây trồng kỳ 07 15/02/2021 21/02/2021
Báo cáo tình hình SVGH cây trồng kỳ 06 08/02/2021 14/02/2021
Hạ Hòa
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 22/02/2021 28/02/2021
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 06 08/02/2021 14/02/2021
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 05 01/02/2021 07/02/2021
Lâm Thao
Báo cáo sâu bệnh tuần 08 22/02/2021 28/02/2021
Thông báo sâu bệnh kỳ 07 Trạm Lâm Thao 15/02/2021 21/02/2021
Báo cáo sâu bệnh tuần 05 01/02/2021 07/02/2021
Phù Ninh
Thông báo sâu bệnh kỳ 08 22/02/2021 28/02/2021
Thông báo sâu bệnh kỳ 07 15/02/2021 21/02/2021
Thông báo sâu bệnh kỳ 06 08/02/2021 14/02/2021
Phú Thọ
Thông báo sâu bệnh kỳ 08 22/02/2021 28/02/2021
Báo cáo tình hình sâu bệnh kỳ 07 15/02/2021 21/02/2021
Báo cáo sâu bệnh kỳ 06 08/02/2021 14/02/2021
Tam Nông
Thông Báo sâu bệnh kỳ 08 22/02/2021 28/02/2021
Thông Báo sâu bệnh kỳ 07 15/02/2021 21/02/2021
Thông Báo sâu bệnh kỳ 06 08/02/2021 14/02/2021
Tân Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 08 22/02/2021 28/02/2021
Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 07 15/02/2021 21/02/2021
Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 06 08/02/2021 14/02/2021
Thanh Ba
Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh kì 08.2021 22/02/2021 28/02/2021
Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kì 07 15/02/2021 21/02/2021
Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kì 05 01/02/2021 07/02/2021
Thanh Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 08 22/02/2021 28/02/2021
Thông báo sâu bệnh kỳ 07 15/02/2021 21/02/2021
Thông báo sâu bệnh kỳ 06 08/02/2021 14/02/2020
Thanh Thủy
Thông báo sâu bệnh kỳ 8 21/02/2021 28/02/2021
Thông báo sâu bệnh kỳ 7 15/02/2021 21/02/2021
Thông báo sâu bệnh kỳ 06 08/02/2021 14/02/2021
Việt Trì
Thông báo sâu bệnh tuần 7 15/02/2021 21/02/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 3 18/01/2021 24/01/2021
Thông báo sâu bệnh trạm việt trì tuần 2 11/01/2021 17/01/2021
Yên Lập
Thông báo tình hình SVGH kỳ 08 22/02/2021 28/02/2021
Báo cáo tình hình sinh vật gây hại kỳ 07 15/02/2021 21/02/2021
Báo cáo tình hình sinh vật gây hại kỳ 05 01/02/2021 07/02/2021