Thứ Sáu, 22/2/2019

Tìm kiếm thông báo sâu bệnh

Thông báo sâu bệnh

Tiêu đề Từ ngày Đến ngày
Toàn tỉnh
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 06 01/02/2019 07/02/2019
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 05 25/01/2019 31/01/2019
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 04 18/01/2019 24/01/2019
Cẩm Khê
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 08 18/02/2019 24/02/2019
kết quả điều tra sâu bệnh kì 07 11/02/2019 17/02/2019
kết quả điều tra sâu bệnh kì 06 04/02/2019 10/02/2019
Đoan Hùng
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 18/02/2019 24/02/2019
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 07 11/02/2019 17/02/2019
Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 1. Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 2 01/02/2019 28/02/2019
Hạ Hòa
Báo cáo kết quả diều tra sâu bệnh kỳ 08 năm 2019 18/02/2019 24/02/2019
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 năm 2019 11/02/2019 17/02/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 06 04/02/2019 10/02/2019
Lâm Thao
Thông báo sâu bệnh kỳ 08 Trạm Lâm Thao 18/02/2019 24/02/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 07 11/02/2019 17/02/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 06 04/02/2019 10/02/2019
Phù Ninh
Thông báo sâu bệnh kỳ 08 18/02/2019 24/02/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 07 11/02/2019 17/02/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 06 04/02/2019 10/02/2019
Phú Thọ
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 08 18/02/2019 24/02/2019
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 07 11/02/2019 17/02/2019
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 06 04/02/2019 10/02/2019
Tam Nông
Thông báo sâu bệnh kỳ 08 18/02/2019 24/02/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 7 11/02/2019 17/02/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 06 04/02/2019 10/02/2019
Tân Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 8 18/02/2019 24/02/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 07 11/02/2019 17/02/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 06 04/02/2019 10/02/2019
Thanh Ba
Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh kì 08 18/02/2019 24/02/2019
Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh kì 07 11/02/2019 17/02/2019
Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh kì 06 04/02/2019 10/02/2019
Thanh Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 07 11/02/2019 17/02/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 06 04/02/2019 10/02/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 03 14/01/2019 20/01/2019
Thanh Thủy
Thông báo sâu bệnh kỳ 8 18/02/2019 24/02/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 07 11/02/2019 17/02/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 06 04/02/2019 10/02/2019
Việt Trì
Thông báo sâu bệnh kỳ 4 21/01/2019 27/01/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 3 14/01/2019 20/01/2019
Thông báo sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 2 07/01/2019 13/01/2019
Yên Lập
Thông báo sâu bệnh kỳ số 08 18/02/2019 24/02/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 07 11/02/2019 17/02/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 06 04/02/2019 10/02/2019