Thứ Sáu, 26/4/2019

Tìm kiếm thông báo sâu bệnh

Thông báo sâu bệnh

Tiêu đề Từ ngày Đến ngày
Toàn tỉnh
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 17 19/04/2019 25/04/2019
Thông báo tình hình dịch hại trên lúa kỳ 7 ngày 18/04/2019 24/04/2019
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 16 11/04/2019 18/04/2019
Cẩm Khê
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 15 08/04/2019 14/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 14 01/04/2019 07/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 13 25/03/2019 31/03/2019
Đoan Hùng
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 17 22/04/2019 28/04/2019
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 16 15/04/2019 21/04/2019
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 15 08/04/2019 14/04/2019
Hạ Hòa
Thông báo sâu bệnh kỳ 17 22/04/2019 28/04/2019
Thông báo Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 16 15/04/2019 21/04/2019
Thông báo Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 15 08/04/2019 14/04/2019
Lâm Thao
Thông báo sâu bệnh kỳ 17 Trạm Lâm Thao 22/04/2019 28/04/2019
Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày vạ biện pháp phòng trừ 22/04/2019 28/04/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 16 15/04/2019 21/04/2019
Phù Ninh
Thông báo sâu bệnh kỳ 17 22/04/2019 28/04/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 16 15/04/2019 21/04/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 15 08/04/2019 14/04/2019
Phú Thọ
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 17 22/04/2019 28/04/2019
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 16 15/04/2019 21/04/2019
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 15 08/04/2019 15/04/2019
Tam Nông
Thông báo sâu bệnh kỳ 17 22/04/2019 28/04/2019
Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày trên lúa (Từ 17-23.4.2019 ), dự báo 7 ngày tới và BPPT 17/04/2019 23/04/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 16 15/04/2019 21/04/2019
Tân Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 17 22/04/2019 28/04/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 16 15/04/2019 21/04/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 15 08/04/2019 14/04/2019
Thanh Ba
Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh kì 17 22/04/2019 28/04/2019
Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh kì 16 15/04/2019 21/04/2019
Thông báo kết quả điều tra sâu bệnh kì 15 08/04/2019 14/04/2019
Thanh Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 17 22/04/2019 28/04/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 16 15/04/2019 21/04/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 14 01/04/2019 07/04/2019
Thanh Thủy
Thông báo sâu bệnh kỳ 17 22/04/2019 28/04/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày (ngày 24.4) 22/04/2019 28/04/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 16 15/04/2019 21/04/2019
Việt Trì
thông báo sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 16 15/04/2019 21/04/2019
thông báo sâu bệnh ttuần 14 - trạm Việt Trì 01/04/2019 07/04/2019
thông báo sâu bệnh tuần 13 - trạm Việt Trì 25/03/2019 31/03/2019
Yên Lập
Thông báo sâu bệnh kỳ 17 22/04/2019 28/04/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 17 22/04/2019 28/04/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ số 16 15/04/2019 22/04/2019