Thứ Hai, 20/11/2017

Tìm kiếm thông báo sâu bệnh

Thông báo sâu bệnh

Tiêu đề Từ ngày Đến ngày
Toàn tỉnh
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 43 19/10/2017 25/10/2017
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 42 12/10/2017 18/10/2017
Thông báo sâu bệnh tỉnh kỳ 41 05/10/2017 11/10/2017
Cẩm Khê
Thông báo sâu bệnh kỳ 46 13/11/2017 19/11/2017
Thông báo sâu bệnh kỳ 45 06/11/2017 12/11/2017
Thông báo sâu bệnh kỳ 44 30/10/2017 05/11/2017
Đoan Hùng
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 46 13/11/2017 19/11/2017
thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 45 06/11/2017 12/11/2017
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 44 30/10/2017 05/11/2017
Hạ Hòa
Thông báo sâu bệnh kỳ 46 13/11/2017 19/11/2017
Thông báo sâu bệnh kỳ 45 06/11/2017 12/11/2017
Thông báo sâu bệnh kỳ 44 30/10/2017 05/11/2017
Lâm Thao
Thông báo sâu bệnh kỳ 46 trạm Lâm Thao 13/11/2017 19/11/2017
Thông báo sâu bệnh kỳ 45 06/11/2017 12/11/2017
Thông báo sâu bệnh tháng 10- dự báo tình hình sâu bệnh tháng 11 01/11/2017 30/11/2017
Phù Ninh
Thông báo sâu bệnh kỳ 46 13/11/2017 19/11/2017
Thông báo sâu bệnh kỳ 45 06/11/2017 12/11/2017
Thông báo sâu bệnh tháng 10- Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 11 và biện pháp phòng trừ 01/11/2017 30/11/2017
Phú Thọ
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 46 13/11/2017 19/11/2017
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 45 06/11/2017 12/11/2017
Thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 44 30/10/2017 05/11/2017
Tam Nông
Thông báo sâu bệnh kỳ 46 13/11/2017 19/11/2017
Thông báo sâu bệnh kỳ 45 06/11/2017 12/11/2017
Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 10, dự báo tình hình sâu bệnh tháng 11 và BPPT 01/11/2017 30/11/2017
Tân Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 46 13/11/2017 19/11/2017
Thông báo sâu bệnh kỳ 45 06/11/2017 12/11/2017
Thông báo sâu bệnh tháng 10/2017, dự báo sâu bệnh tháng 11/2017 và biện pháp phòng trừ 01/11/2017 30/11/2017
Thanh Ba
th ông báo sâu bệnh kỳ 46 13/11/2017 19/11/2017
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kì 45 06/11/2017 12/11/2017
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kì 44 30/10/2017 30/10/2017
Thanh Sơn
Thông báo sâu bệnh kỳ 46 13/11/2017 19/11/2017
Thông báo sâu bệnh kỳ 45 06/11/2017 12/11/2017
Thông báo sâu bệnh kỳ 44 30/10/2017 05/11/2017
Thanh Thủy
Thông báo sâu bệnh kỳ 46 13/11/2017 19/11/2017
Thông báo sâu bệnh kỳ 45 06/11/2017 12/11/2017
Thông báo sâu bệnh tháng 10, dự báo tình hình sâu bệnh tháng 11 01/11/2017 30/11/2017
Việt Trì
Thông báo sâu bệnh tuần43 - trạm Việt Trì 23/10/2017 29/10/2017
Thông báo sâu bệnh tuần 42 trạm Việt Trì 16/10/2017 22/10/2017
Thông báo sâu bệnh tuần 42 trạm Việt Trì 16/10/2017 22/10/2017
Yên Lập
Thông báo sâu bệnh kỳ 46 13/11/2017 19/11/2017
Thông báo sâu bệnh kỳ 45 06/11/2017 12/11/2017
Thông báo sâu bệnh kỳ 44 30/10/2017 05/11/2017