Thứ Năm, 30/6/2022

Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 05.Huyện Tam Nông. Tuần 5 - Tháng 2/2022

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 1248 Bệnh sinh lý 1,85 10 26,553 26,553 0            
    Ốc bươu vàng 0,84 2,4 79,66 79,66 0            
Mạ 155 Bệnh sinh lý 0,035 0,2 0            
Ngô 165 Sâu keo mùa Thu 0,19 0,8 0