Thứ Năm, 30/6/2022

Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 05.Huyện Hạ Hòa. Tuần 5 - Tháng 2/2022

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 1900 Bệnh sinh lý (nghẹt rễ) 0,567 8 0            
    Ốc bươu vàng 0,267 2 28,739 28,739 0            
Lúa muộn trà 2 1000 Bệnh sinh lý (nghẹt rễ) 0,117 3 0            
    Ốc bươu vàng 0,133 2 20,532 20,532 0