Thứ Năm, 30/6/2022

Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 4.Huyện Việt Trì. Tuần 4 - Tháng 1/2022

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa sớm 115 Bệnh sinh lý 0,25 5 0            
    Bọ trĩ 12 96 0            
Lúa muộn trà 1 280 Ốc bươu vàng 0,2 4 0            
Rau cải 50 Bệnh sương mai 0,167 5 1,154 1,154 0            
    Bọ nhảy 0,733 15 3,077 3,077 0            
    Sâu tơ 1,667 15 4,231 4,231 0            
    Sâu xanh 0,4 3 2,308 2,308 0