Thứ Năm, 30/6/2022

Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 04.Huyện Tân Sơn. Tuần 4 - Tháng 1/2022

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Mạ 120 Bệnh sinh lý 0            
    Rầy các loại 0            
Chè 2865,7 Bệnh đốm nâu 0            
    Bệnh đốm xám 0