Thứ Bảy, 21/5/2022

Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 04.Huyện Tam Nông. Tuần 4 - Tháng 1/2022

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 1248 Ốc bươu vàng 0,4 1,2 0            
    Rầy các loại 0            
Mạ 67 Bệnh sinh lý 0            
    Chuột 0,24 0,8 0