Thứ Năm, 30/6/2022

Kết quả điều kỳ 5.Huyện Thanh Thủy. Tuần 5 - Tháng 2/2022

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 1200 Bệnh sinh lý 0,65 5 0            
    Ốc bươu vàng 0,4 2,4 45 45 0            
    Rầy các loại 0            
Mạ 20 Chuột 0            
Ngô 300 Bệnh khô vằn 0            
    Sâu keo mùa Thu 0,34 2,4 10 10 10 10 0