Thứ Hai, 25/3/2019

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 49 Lâm Thao 2018 12 49 03/12/2018 09/12/2018
Kết quả điều tra dịch hại tuần 49 Yên Lập 2018 12 49 03/12/2018 09/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 49 Cẩm Khê 2018 12 49 03/12/2018 09/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 49 Đoan Hùng 2018 12 49 03/12/2018 09/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 49 Thanh Ba 2018 12 49 03/12/2018 09/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 49 Hạ Hòa 2018 12 49 03/12/2018 09/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 49 Tân Sơn 2018 12 49 03/12/2018 09/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 49 Tam Nông 2018 12 49 03/12/2018 09/12/2018
Kết quả điều tra dịch hại tuần 48 Yên Lập 2018 11 48 26/11/2018 02/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 48 Thanh Sơn 2018 11 48 26/11/2018 02/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 48 Thanh Ba 2018 11 48 26/11/2018 02/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 48 Tam Nông 2018 11 48 26/11/2018 02/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 48 Tân Sơn 2018 11 48 26/11/2018 02/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 48 Đoan Hùng 2018 11 48 26/11/2018 02/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 48 Việt Trì 2018 11 48 26/11/2018 02/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 48 Phù Ninh 2018 11 48 26/11/2018 02/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 48 Cẩm Khê 2018 11 48 26/11/2018 02/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 48 Phú Thọ 2018 11 48 26/11/2018 02/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 48 Lâm Thao 2018 11 48 26/11/2018 02/12/2018
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 48 Thanh Thủy 2018 11 48 26/11/2018 02/12/2018