Thứ Hai, 27/5/2019

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 06 Thanh Ba 2019 2 6 04/02/2019 10/02/2019
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 06 Thanh Sơn 2019 2 6 04/02/2019 10/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 06 Phú Thọ 2019 2 6 04/02/2019 10/02/2019
kết quả điều tra sâu bệnh kì 06 Cẩm Khê 2019 2 6 04/02/2019 10/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 06 Tam Nông 2019 2 6 04/02/2019 10/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 06 Thanh Thủy 2019 2 6 04/02/2019 10/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 6 Việt Trì 2019 2 6 04/02/2019 10/02/2019
Kết quả điều tra tình hình sâu bệnh kỳ 06 Đoan Hùng 2019 2 6 04/02/2019 10/02/2019
Kết quả điều tra SB kỳ 05 Phù Ninh 2019 1 5 28/01/2019 03/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 05 Tân Sơn 2019 1 5 28/01/2019 03/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 05 Cẩm Khê 2019 1 5 28/01/2019 03/02/2019
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 05 Yên Lập 2019 1 5 28/01/2019 03/02/2019
Kết quả điều tra tình hình sâu bệnh kỳ 05 Đoan Hùng 2019 1 5 28/01/2019 03/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 05 Lâm Thao 2019 1 5 28/01/2019 03/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 05 Tam Nông 2019 1 5 28/01/2019 03/02/2019
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 05 Thanh Sơn 2019 1 5 28/01/2019 03/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 05 Thanh Thủy 2019 1 5 28/01/2019 03/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 05 Thanh Ba 2019 1 5 28/01/2019 03/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 05 Phú Thọ 2019 1 5 28/01/2019 03/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 05 Hạ Hòa 2019 1 5 28/01/2019 03/02/2019