Thứ Năm, 30/6/2022

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 10 Phù Ninh 2022 3 10 07/03/2022 13/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 09 Cẩm Khê 2022 3 9 28/02/2022 06/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 09 Yên Lập 2022 3 9 28/02/2022 06/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 09 Tân Sơn 2022 3 9 28/02/2022 06/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 9 Thanh Thủy 2022 3 9 28/02/2022 06/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 09 Thanh Ba 2022 3 9 28/02/2022 06/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 09 Phú Thọ 2022 3 9 28/02/2022 06/03/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 09 Hạ Hòa 2022 3 9 28/02/2022 06/03/2022
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 09 Thanh Sơn 2022 3 9 28/02/2022 06/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 09 Lâm Thao 2022 3 9 28/02/2022 06/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 09 Tam Nông 2022 3 9 28/02/2022 06/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 09 Phù Ninh 2022 3 9 28/02/2022 06/03/2022
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 09 Đoan Hùng 2022 3 9 28/02/2022 06/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 9 Việt Trì 2022 3 9 28/02/2022 06/03/2022
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 08 Thanh Sơn 2022 2 8 21/02/2022 27/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Phù Ninh 2022 2 8 21/02/2022 27/02/2022
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 08 Đoan Hùng 2022 2 8 21/02/2022 27/02/2022
Thông báo sâu bệnh kỳ 08 Lâm Thao 2022 2 8 21/02/2022 27/02/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh trạm Việt Trì tuần 8 Việt Trì 2022 2 8 21/02/2022 27/02/2022
Kết quả điều tra sâu, bệnh kỳ 8 Hạ Hòa 2022 2 8 21/02/2022 27/02/2022