Thứ Năm, 30/6/2022

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 03 Lâm Thao 2022 1 3 17/01/2022 23/01/2022
Kết quả điều SVGH kỳ 03 Đoan Hùng 2022 1 3 17/01/2022 23/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 03 Phù Ninh 2022 1 3 17/01/2022 23/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 3 Phú Thọ 2022 1 3 17/01/2022 23/01/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 03 Hạ Hòa 2022 1 3 17/01/2022 23/01/2022
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 03 Cẩm Khê 2022 1 3 17/01/2022 23/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 3 Việt Trì 2022 1 3 17/01/2022 23/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 03 Thanh Ba 2022 1 3 17/01/2022 23/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 03 Tam Nông 2022 1 3 17/01/2022 23/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 03 Yên Lập 2022 1 3 17/01/2022 23/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 03 Tân Sơn 2022 1 3 17/01/2022 23/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 03 Thanh Thủy 2022 1 3 17/01/2022 23/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 02 Tam Nông 2022 1 2 10/01/2022 16/01/2022
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 02 Thanh Sơn 2022 1 2 10/01/2022 16/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 02 Yên Lập 2022 1 2 10/01/2022 16/01/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 02 Hạ Hòa 2022 1 2 10/01/2022 16/01/2022
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 02 Cẩm Khê 2022 1 2 10/01/2022 16/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 02 Thanh Ba 2022 1 2 10/01/2022 16/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 2 Việt Trì 2022 1 2 10/01/2022 16/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 02 Thanh Thủy 2022 1 2 10/01/2022 16/01/2022