Thứ Năm, 30/6/2022

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 49 Đoan Hùng 2021 12 49 06/12/2021 12/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 49 Lâm Thao 2021 12 49 06/12/2021 12/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 49 Yên Lập 2021 12 49 06/12/2021 12/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 49 Phù Ninh 2021 12 49 06/12/2021 12/12/2021
kết quả điều tra sâu bệnh kì 49 Cẩm Khê 2021 12 49 06/12/2021 12/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 49 Thanh Ba 2021 12 49 06/12/2021 12/12/2021
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 49 Thanh Sơn 2021 12 49 06/12/2021 12/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 49 Tân Sơn 2021 12 49 06/12/2021 12/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 49 Thanh Thủy 2021 12 49 06/12/2021 12/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 48 Lâm Thao 2021 11 48 29/11/2021 05/12/2021
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 48 Thanh Sơn 2021 11 48 29/11/2021 05/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 48 Phù Ninh 2021 11 48 29/11/2021 05/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 48 Tân Sơn 2021 11 48 29/11/2021 05/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 48 Phú Thọ 2021 11 48 29/11/2021 05/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 48 Thanh Thủy 2021 11 48 29/11/2021 05/12/2021
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 48 Đoan Hùng 2021 11 48 29/11/2021 05/12/2021
kết quả điều tra sâu bệnh kì 48 Cẩm Khê 2021 11 48 29/11/2021 05/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 48 Yên Lập 2021 11 48 29/11/2021 05/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 48 Tam Nông 2021 11 48 29/11/2021 05/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 48 Thanh Ba 2021 11 48 29/11/2021 05/12/2021