Thứ Hai, 25/3/2019

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 09 Yên Lập 2019 2 9 25/02/2019 03/03/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 09 Đoan Hùng 2019 2 9 25/02/2019 03/03/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 9 Phú Thọ 2019 2 9 25/02/2019 03/03/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 9 Tam Nông 2019 2 9 25/02/2019 03/03/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 09 Thanh Ba 2019 2 9 25/02/2019 03/03/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 9 Thanh Thủy 2019 2 9 25/02/2019 03/03/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 09 Hạ Hòa 2019 2 9 25/02/2019 03/03/2019
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 09 Thanh Sơn 2019 2 9 25/02/2019 03/03/2019
Thông báo sâu bệnh kỳ 09 Cẩm Khê 2019 2 9 25/02/2019 03/03/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 09 Phù Ninh 2019 2 9 25/02/2019 03/03/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 09 Trạm Lâm Thao Lâm Thao 2019 2 9 25/02/2019 03/03/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh Việt Trì tuần 9 Việt Trì 2019 2 9 25/02/2019 03/03/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Yên Lập 2019 2 8 18/02/2019 24/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 08 Lâm Thao 2019 2 8 18/02/2019 24/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Hạ Hòa 2019 2 8 18/02/2019 24/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 08 Cẩm Khê 2019 2 8 18/02/2019 24/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh Việt Trì tuần 08 Việt Trì 2019 2 8 18/02/2019 24/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Tam Nông 2019 2 8 18/02/2019 24/02/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Tân Sơn 2019 2 8 18/02/2019 24/02/2019
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 08 Thanh Sơn 2019 2 8 18/02/2019 24/02/2019