Thứ Hai, 27/5/2019

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
kết quả điều tra sâu bệnh kì 18 Cẩm Khê 2019 5 18 29/04/2019 05/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 18 Lâm Thao 2019 5 18 29/04/2019 04/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 18 Phù Ninh 2019 5 18 29/04/2019 05/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 18 Thanh Thủy 2019 5 18 29/04/2019 05/05/2019
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 18 Thanh Sơn 2019 5 18 29/04/2019 05/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 18 Thanh Ba 2019 5 18 29/04/2019 05/05/2019
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 18 Hạ Hòa 2019 5 18 29/04/2019 05/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 18 Tân Sơn 2019 5 18 29/04/2019 05/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 18 Tam Nông 2019 5 18 29/04/2019 05/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 18 Yên Lập 2019 5 18 29/04/2019 05/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 18 Đoan Hùng 2019 5 18 29/04/2019 05/05/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 18 Phú Thọ 2019 5 18 29/04/2019 28/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 Yên Lập 2019 4 17 22/04/2019 28/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 Tân Sơn 2019 4 17 22/04/2019 28/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 17 Cẩm Khê 2019 4 17 22/04/2019 28/04/2019
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 17 Thanh Sơn 2019 4 17 22/04/2019 28/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 Tam Nông 2019 4 17 22/04/2019 28/04/2019
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 Hạ Hòa 2019 4 17 22/04/2019 28/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 17 Phù Ninh 2019 4 17 22/04/2019 28/04/2019
Kết quả điều tra sâu bệnh Việt Trì tuần 17 Việt Trì 2019 4 17 22/04/2019 28/04/2019