Thứ Bảy, 21/5/2022

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 11 Thanh Ba 2022 3 11 14/03/2022 20/03/2022
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 11 Thanh Sơn 2022 3 11 14/03/2022 20/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 11 trạm Việt Trì Việt Trì 2022 3 11 14/03/2022 20/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 11 Thanh Thủy 2022 3 11 14/03/2022 20/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 11 Phù Ninh 2022 3 11 14/03/2022 20/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 11 Tân Sơn 2022 3 11 14/03/2022 20/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 11 Phú Thọ 2022 3 11 14/03/2022 20/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 11 Tam Nông 2022 3 11 14/03/2022 20/03/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 11 trạm Hạ Hòa Hạ Hòa 2022 3 11 14/03/2022 20/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 11 Lâm Thao 2022 3 11 14/03/2022 20/03/2022
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 10 Đoan Hùng 2022 3 10 07/03/2022 13/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 10 Lâm Thao 2022 3 10 07/03/2022 13/03/2022
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 10 Thanh Sơn 2022 3 10 07/03/2022 13/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 10 Phú Thọ 2022 3 10 07/03/2022 13/03/2022
kết quả điều tra sinh vật gây hại kì 10 Thanh Ba 2022 3 10 07/03/2022 13/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 10 Việt Trì 2022 3 10 07/03/2022 13/03/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 10 trạm Hạ Hòa Hạ Hòa 2022 3 10 07/03/2022 13/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 10 Tân Sơn 2022 3 10 07/03/2022 13/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 10 Yên Lập 2022 3 10 07/03/2022 13/03/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 10 Tam Nông 2022 3 10 07/03/2022 13/03/2022