Chủ Nhật, 28/5/2023

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 12 Lâm Thao 2023 3 12 20/03/2023 26/03/2023
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 12 Đoan Hùng 2023 3 12 20/03/2023 26/03/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 12 Thanh Ba 2023 3 12 20/03/2023 26/03/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 12 Phù Ninh 2023 3 12 20/03/2023 26/03/2023
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 12 Hạ Hòa 2023 3 12 20/03/2023 26/03/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 12 Tân Sơn 2023 3 12 20/03/2023 26/03/2023
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 12 Phú Thọ 2023 3 12 20/03/2023 26/03/2023
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 12 Thanh Sơn 2023 3 12 20/03/2023 26/03/2023
kết quả điều tra sâu bệnh kì 12 Cẩm Khê 2023 3 12 20/03/2023 26/03/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 12 Tam Nông 2023 3 12 19/03/2023 26/03/2023
kết quả điều tra sâu bệnh kì 11 Cẩm Khê 2023 3 11 13/03/2023 19/03/2023
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 11 Thanh Sơn 2023 3 11 13/03/2023 19/03/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 11 Thanh Ba 2023 3 11 13/03/2023 19/03/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 11 Phù Ninh 2023 3 11 13/03/2023 19/03/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 11 Thanh Thủy 2023 3 11 13/03/2023 19/03/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 11 Tam Nông 2023 3 11 13/03/2023 19/03/2023
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 11 Phú Thọ 2023 3 11 13/03/2023 19/03/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 11 Lâm Thao 2023 3 11 13/03/2023 19/03/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 11 trạm Việt Trì Việt Trì 2023 3 11 13/03/2023 19/03/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 11 Tân Sơn 2023 3 11 13/03/2023 19/03/2023