Thứ Ba, 3/10/2023

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 27 Việt Trì 2023 7 27 03/07/2023 09/07/2023
kết quả điều tra sâu bệnh kì 27 Cẩm Khê 2023 7 27 03/07/2023 09/07/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 27 Lâm Thao 2023 7 27 03/07/2023 09/07/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 27 Phù Ninh 2023 7 27 03/07/2023 09/07/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 27 Yên Lập 2023 7 27 03/07/2023 09/07/2023
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 27 Đoan Hùng 2023 7 27 03/07/2023 09/07/2023
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 27 Phú Thọ 2023 7 27 03/07/2023 09/07/2023
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 27 Thanh Sơn 2023 7 27 03/07/2023 09/07/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 27 Tam Nông 2023 7 27 03/07/2023 09/07/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 27 Thanh Thủy 2023 7 27 03/07/2023 09/07/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 27 Thanh Ba 2023 7 27 03/07/2023 09/07/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 26 Thanh Thủy 2023 6 26 26/06/2023 02/07/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 26 Việt Trì 2023 6 26 26/06/2023 02/07/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 26 Yên Lập 2023 6 26 26/06/2023 02/07/2023
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 26 Phú Thọ 2023 6 26 26/06/2023 02/07/2023
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 26 Thanh Sơn 2023 6 26 26/06/2023 02/07/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 26 Tam Nông 2023 6 26 26/06/2023 02/07/2023
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 26 Hạ Hòa 2023 6 26 26/06/2023 02/07/2023
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 26 Đoan Hùng 2023 6 26 26/06/2023 02/07/2023
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 26 Thanh Ba 2023 6 26 26/06/2023 02/07/2023