Thứ Tư, 13/12/2017
Đơn vị Cây trồng(ha) Mật độ(con/m2) tỷ lệ(%) Diện tích nhiễm(ha) Diện tích phòng trừ(ha)
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số Lần 1 Lần 2
Toàn tỉnh 16781 0,212 8 200,069 200,069
Cẩm Khê 790 1,15 4
Đoan Hùng
Hạ Hòa
Lâm Thao
Phù Ninh
Phú Thọ
Tam Nông
Tân Sơn 1614 1,6 8 200,069 200,069
Thanh Ba
Thanh Sơn
Thanh Thủy
Việt Trì
Yên Lập