Chủ Nhật, 18/8/2019
Đơn vị Cây trồng(ha) Mật độ(con/m2) tỷ lệ(%) Diện tích nhiễm(ha) Diện tích phòng trừ(ha)
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số Lần 1 Lần 2
Toàn tỉnh 15387 0,028 5,6 0
Cẩm Khê
Đoan Hùng 1949,9
Hạ Hòa
Lâm Thao 1270 0,368 5,6
Phù Ninh
Phú Thọ
Tam Nông
Tân Sơn 2431
Thanh Ba
Thanh Sơn
Thanh Thủy
Việt Trì
Yên Lập