Thứ Sáu, 17/1/2020
Đơn vị Cây trồng(ha) Mật độ(con/m2) tỷ lệ(%) Diện tích nhiễm(ha) Diện tích phòng trừ(ha)
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số Lần 1 Lần 2
Toàn tỉnh 1 0,036 2,5 0
Cẩm Khê
Đoan Hùng
Hạ Hòa
Lâm Thao
Phù Ninh
Phú Thọ 33 0,47 2,5
Tam Nông
Tân Sơn
Thanh Ba
Thanh Sơn
Thanh Thủy
Việt Trì
Yên Lập