Thứ Năm, 30/6/2022
Đơn vị Cây trồng(ha) Mật độ(con/m2) tỷ lệ(%) Diện tích nhiễm(ha) Diện tích phòng trừ(ha)
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số Lần 1 Lần 2
Toàn tỉnh 3465 0,049 6 0
Cẩm Khê
Đoan Hùng 320
Hạ Hòa 980 0,433 3
Lâm Thao
Phù Ninh 30 0,2 6
Phú Thọ
Tam Nông
Tân Sơn
Thanh Ba
Thanh Sơn
Thanh Thủy
Việt Trì
Yên Lập 1425