Thứ Ba, 6/12/2022
Bộ máy quản lý
 PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP 

 HỌ VÀ TÊN 

TRIỆU VĂN KHU 

 Chức vụ     Trưởng phòng
 Điện thoại 0210.3845894 (CQ);
 Di động     0979868455
 Email        phonghanhchinhtochuc@gmail.com

khubvtvphutho@gmail.com
   

 HỌ VÀ TÊN
NGÔ HẰNG NGA

 Chức vụ
Phụ trách kế toán

 Điện thoại
CQ: 0210.3845894; NR: 0210.39817582

 Di động 0914581582
 Email
phonghanhchinhtochuc@gmail.com

     
 
         
 HỌ VÀ TÊN
TRẦN THỊ TUYẾT MAI

 Chức vụ
Văn thư

 Điện thoại
CQ: 0210.3845894;

 Di động 0974131471
 Emai
phonghanhchinhtochuc@gmai.com

     

 HỌ VÀ TÊN ĐỖ NGỌC ANH
 Chức vụ     Lái xe 
 Điện thoại  0210.3845894 (CQ); 0210.3853262 (NR)
 Di động      0915458907; 0986791226
 Email         phonghanhchinhtochuc@gmail.com
     
PHÒNG THANH TRA, PHÁP CHẾ
 HỌ VÀ TÊN NGUYỄN QUANG HƯNG

 Chức vụ
Phó trưởng phòng phụ trách phòng

 Điện thoại
0210.3845894 (CQ)

 Di động 0983503917; 0912657712
 Email
phongthanhtra@gmail.com


HỌ VÀ TÊN VŨ QUANG TÙNG


Chức Vụ
Chuyên viên

Điện Thoại 0210.3845894 (CQ)
Di động 0914354608; 0978509429
Email
phongthanhtra@gmai.com

     
HỌ VÀ TÊN
HÀ THỊ THÚY NGA


 Chức vụ
Viên chức

 Điện Thoại  0946241789
 Email
phongthanhtra@gmai.com

 PHÒNG TRỒNG TRỌT  
  HỌ VÀ TÊNĐẶNG NGUYỄN TRUNG VƯƠNG 
 Chức vụ Trưởng phòng
 Điện thoại 02103666658 (CQ)
 Di động 0988767306
 Email phongtrongtrotphutho@gmail.com
   
  HỌ VÀ TÊN CAO VĂN TÀI
 Chức vụ Phó trưởng phòng
 Điện thoại 02103666658 (CQ)
 Di động 0982541996
 Email phongtrongtrotphutho@gmail.com
   
 HỌ VÀ TÊNHÀ THỊ LỢI 
 Chức vụChuyên Viên 
 Điện Thoại  02103666658 (CQ)
Di động 0977766103
 Email phongtrongtrotphutho@gmail.com
   
  HỌ VÀ TÊN NGUYỄN KHẮC HỌC
 Chức vụChuyên viên 
 Điện thoại 02103666658 (CQ)
 Di động 0968125783
 Email phongtrongtrotphutho@gmail.com
     
 PHÒNG BẢO VỆ THỰC VẬT

 HỌ VÀ TÊN LÊ HỒNG THIẾT

 Chức vụ    
Trưởng Phòng

 Điện thoại 
0210.33842152 (CQ);

 Di động      0985343942; 0989499879
 Email        
phongkythuatipm@gmail.com
  HỌ VÀ TÊN NGUYỄN NGỌC DUNG
 Chức vụ Phó trưởng phòng
 Điện thoại 0210.33842152 (CQ);
 Di động 0914823052
 Email phongkythuatipm@gmail.com
   

 HỌ VÀ TÊN TRẦN THÁI NINH
 Chức vụ     Bảo vệ viên BVTV
 Điện thoại  0210.33842152 (CQ)
 Di động      0974825186; 0919689498
 Email         phongkythuatipm@gmail.com
 HỌ VÀ TÊN
BÙI THỊ VIỆT OANH

 Chức vụ
Bảo vệ viên BVTV

 Điện Thoại
0210.33842152 (CQ)

 Di động  0942098322
 Email
phongkythuatipm@gmail.com

     
   HỌ VÀ TÊN  
TRẦN THỊ QUỲNH NGA

 Chức vụ  
Bảo vệ viên BVTV

 Điện thoại  
0210.33842152 (CQ)

 Di động  0977112478; 0911016714
 Email  
phongkythuatipm@gmail.com

   
HỌ VÀ TÊN
TRẦN MAI PHƯƠNG

Chức vụ
Bảo vệ viên BVTV

Điện Thoại
02103842152 (CQ)

Di động 0973302078
Email phongkythuatipm@gmail.com