Thứ Hai, 27/5/2024

Lịch công tác Trạm Cẩm Khê tuần 50

Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Cẩm Khê
Từ ngày: 12/12/2022. Đến ngày: 18/12/2022

Thứ

Ngày, tháng

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

(Nội dung, địa điểm làm việc)

Cù Thị Liên

(Nội dung, địa điểm làm việc)

2

12/12

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

3

13/12

Điều tra sâu bệnh, làm BC kỳ

Điều tra sâu bệnh, làm BC kỳ

4

14/12

Dự họp hội đồng nhân dân huyện

Làm việc tại trạm 

5

15/12

Dự họp hội đồng nhân dân huyện

Đi cơ sở

6

16/12

Đi cơ sở

Làm việc tại trạm 

7

17/12

Nghỉ

Nghỉ

CN

18/12

Nghỉ

Nghỉ