Thứ Năm, 30/6/2022
DANH MỤC GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2006 - 2008
Gửi bài In bài

I. KẾT QUẢ HỘI ĐỒNG KHCN NĂM 2006

TT

Tên giống

Cơ quan tác giả

Mức công nhận

Số QĐ

1

Gièng lóa lai 3 dßng Nam ­u sè 1

Cty CPGCT MiÒn Nam

SX thö  t¹i MB & DHNTB

2133- 25/7/06

2

- Gièng ng« lai T7

Trung t©m KNGCT MÒn Trung QN

ChÝnh thøc t¹i DHNTB

2133 - 25/7/06

3

- Gièng lóa lai Bayte1

Cty TNHH Bayer ViÖt Nam

S¶n xuÊt  thö  t¹i Nam Bé

2133- 25/7/06

4

- Gièng lóa §S§L

ViÖn DT NN (DA15)

- §S-1 (§S§L)SX thö t¹i MB

2409- 21/8/06

5

- Gièng lóa MT4-2

ViÖn DT NN (DA15)

- MT4-2 SX thö t¹i MB

2409- 21/8/06

6

- Cµ chua C155

 

ViÖn DT NN , ViÖn CLT (DA15)

- C155  s¶n xuÊt thö t¹i §BSH

2878-4/10/06

7

- Cµ chua DT28

ViÖn DT NN , ViÖn CLT (DA15)

- C155  s¶n xuÊt  thö t¹i §BSH

2878-4/10/06

8

- Gièng s¾n NA1

 

ViÖn DT NN , TT c©y cã cñ (DA15)

- S¾n NA1: SX thö  vïng nguyªn liÖu

2878-4/10/06

9

- Khoai lang DT2

ViÖn DT NN , TT c©y cã cñ (DA15)

– KLang DT2: SX thö TD, MNPB & DHNTB

2878-4/10/06

10

Cá Hµng Ch«ng

ViÖn DT NN , ViÖn CN (DA15)

S¶n xuÊt thö t¹i MiÒn B¾c

2409- 21/8/06

11

-Gièng cam NO1

 

ViÖn DT NN (DA15)

- NO1: SX thö  MB

 

2459 – 24/8/06

12

-Gièng cam NO2

 

ViÖn DT NN (DA15)

-NO2: SX thö  MB

2459 – 24/8/06

13

Gièng cam  V2 (Valencia 2)

ViÖn DT NN (DA15)

- V2 (Valencia 2)  chÝnh thøc t¹i MB

2459 – 24/8/06

14

Gièng mÝa ROC26

ViÖn DT NN , (DA15)

S¶n xuÊt thö t¹i TD, MN phÝa B¾c

2459 – 24/8/06

15

- Nho NH02-90

 

ViÖn DT NN, ViÖn NC b«ng vµ c©y cã sîi (DA15)

- NH02-90 SX thö t¹i Ninh ThuËn

 

2459 – 24/8/06

16

- Nho  NH01-93

 

ViÖn DT NN, ViÖn NC b«ng vµ c©y cã sîi (DA15)

-NH01-93 SX thö t¹i Ninh ThuËn

2459 – 24/8/06

17

- Nho NH01-96

ViÖn DT NN, ViÖn NC b«ng vµ c©y cã sîi (DA15)

- Nho NH01-96 SX thö t¹i Ninh ThuËn

2459 – 24/8/06

18

- Døa Cayene Long §Þnh 2

 

ViÖn DT NN , ViÖn CLT,ViÖn CCD, Viªn C¨Q MN (DA15)

ChÝnh thøc t¹Þ §BSCL , §NB, DHNTB

 

2459 – 24/8/06

19

- Dõa døa 15

 

ViÖn DT NN , ViÖn CLT,ViÖn CCD, Viªn C¨Q MN (DA15)

-Dõa døa 15 SX thö t¹i MiÒn nam

2459 – 24/8/06

20

- §¹i t¸o 15

ViÖn DT NN , ViÖn CLT,ViÖn CCD, Viªn C¨Q MN (DA15)

- §¹i t¸o 15 SX thö tai MiÒn B¾c

2459 – 24/8/06

21

- Ng« lai ®¬n V98-2

 

ViÖn KHKT NN MiÒn Nam

- V98-2 ch thøc t¹i §NB, &TN

2133- 25/7/06

22

-Ng« lai ®¬n V-118.

ViÖn KHKT NN MiÒn Nam

- V-118 SX thö t¹i §NB & TN

2133- 25/7/06

23

- Gièng lóa DT37

 

-ViÖn DT NN

 

- CN s¶n xuÊt thö DT37 tai MiÒn B¾c

2409- 21/8/06

24

- Gièng lóa lai  Q.­u sè 1

 

ViÖn DT NN, C«ng ty Trïng Kh¸nh

S¶n xuÊt thö trong vô §X t¹i c¸c tØnh MB vµ vô HÌ thu t¹i nghÖ An

2409- 21/8/06

25

- Gièng khoai t©y nhËp néi Solara,

 

Trung t©m KKNGCT T¦

 

CN chÝnh thøc t¹i c¸c tØnh phÝa B¾c

 

2878-4/10/06

26

- 04 gièng hoai t©y: Marabel, Bellarosa, Esprit, Afra

Trung t©m KKNGCT T¦

S¶n xuÊt thö  t¹i c¸c tØnh phÝa B¾c

2878-4/10/06

27

- Lóa lai 3 dßng SYN6

C«ng ty TNHH Syngenta-ViÖt nam

CN chÝnh thøc vô §«ng xu©n  t¹i c¸c tØnh phÝa B¾c

2878

4/10/06

28

- Gièng ng« lai kÐp CP 3Q

C«ng ty TNHH h¹t gièng CP ViÖt nam

ChÝnh thøc t¹i §NB, TN , vô Xu©n ë MB , vô §«ng (sím) ë BTB & §BSH

2878

4/10/06

29

- Lóa lai 3 dßng Q ­u sè 1

ViÖn DTNN vµ C«ng ty CP vËt t­ N. nghiÖp NghÖ An

CN chÝnh thøc vô §X  t¹i c¸c tØnh MiÒn B¾c, vô HÌ thu vµ Mïa t¹i NghÖ An, MNPB

2878

4/10/06

30

- Gièng lóa lai 3 dßng Nghi H­¬ng 2308

C«ng ty §¾c nguyÖt Tø Xuyªn TQ vµ C«ng ty TNHH gièng c©y trång Träng TÝn.

CN chÝnh thøc vô §X  t¹i c¸c tØnh MiÒn B¾c vµ vô Mïa t¹i TDMNPB

2878

4/10/06

31

Gièng lóa H­¬ng cèm

ViÖn SHNN - §¹i häc NNI

C«ng nhËn s¶n xuÊt thö t¹i c¸c tØnh MiÒn B¾c

3642

30/11/06

32

Gièng lóa lai TH5-1

ViÖn SHNN - §¹i häc NNI

C«ng nhËn s¶n xuÊt thö t¹i c¸c tØnh MiÒn B¾c

3642

30/11/06

33

Gièng lóa lai NhÞ ­u sè 7

Trung t©m gièng c©y trång Phó Thọ

C«ng nhËn SX thö t¹i c¸c tØnh Trung du, MNPB

3642

30/11/06II. KẾT QUẢ HỘI ĐỒNG KHCN NĂM 2007

TT

Tên giống

Cơ quan tác giả

Mức công nhận

Số QĐ

1

Gièng ng« Bioseed 06 (B06)

XÝ nghiÖp h¹t gièng lai Bioseed

SX thö  vô HT, T§«ng ë c¸c tØnh phÝa Nam; vô Xu©n ë MNPB vµ vô §«ng ë BTB

54

8/1/07

2

Gièng lóa lai D ­u 363

C«ng ty DVNN Träng TÝn

C«ng nhËn SX thö vô §X ë MB  vµ vô Mïa MNPB

54

8/1/07

3

NhÞ ­u 86B

Cty CP gièng c©y trång T¦

C«ng nhËn SX thö vô §X ë MB vµ HT ë BTB vµ vô Mïa MNPB

54

8/1/07

4

Gièng lóa lai V©n Quang 14

Cty ®ầu tư­ PT T©y nguyªn

C«ng nhËn chÝnh thøc  vô Xu©n, vô Mïa ë MB

54

8/1/07

5

Gièng lóa lai CNR36

Cty CP gièng c©y trång Th¸i B×nh

C«ng nhËn chÝnh thøc vô §X ë MB

54

8/1/07

6

Gièng lóa TBR-1

Cty CP gièng c©y trång Th¸i B×nh

C«ng nhËn chÝnh thøc  vô Xu©n, vô Mïa ë MB

54

8/1/07

8

Gièng lóa lai Tiªn  ­u 95

C«ng ty DVNN Träng TÝn

S¶n xuÊt thö t¹i MTrung vµ MN phÝa B¾c

54

8/1/07

9

Gièng lóa lai N ­u 69

C«ng ty DVNN Träng TÝn

SX thö t¹i c¸c tØnh miÒn B¾c

54

8/1/07

10

Gièng lóa VND99-3

ViÖn KHNN miÒn Nam

CN chính thức tại các tỉnh miền Nam

402

12/2/07

11

- Gièng lóa  CL9

 

- ViÖn DT NN

- CN chÝnh thøc  t¹i c¸c tØnh MiÒn B¾c

số 402

12/2/07

12

Gièng ng« lai HK4

Cty VTNN B¾c Giang

CN sản xuất thử tại các tỉnh MB trong vụ Xuân, vụ Đông

số 402

12/2/07

13

Gièng cµ chua lµm gèc ghÐp HW 96

ViÖn KHNN miÒn Nam

sản xuất thử, dùng làm gốc ghép tại các tỉnh miền Nam

402

12/2/07

14

Gièng khoai t©y PO3

ViÖn KHNN miÒn Nam

CN chính thức tại tỉnh Lâm Đồng

402

12/2/07

15

Gièng lóa NÕp §N20

TTKNGCT H¶i D­¬ng

CN sản xuất thử tại các tỉnh miền Bắc

402

12/2/07

16

Gièng lua lai ViÖt lai 24

ViÖn NC lua §HNN1

Sản xuất thử vùng ĐBSH, TDMNPB và vụ Hè thu tại BTB

402

12/2/07

17

Gi«nga lóa lai Arize B-TE1

C«ng ty Bayre

Sản xuất thử tại các tỉnh miền Bắc

402

12/2/07

18

Gièng lóa nÕp OM2008

ViÖn lóa §BSCL

Sản xuất thử tại các tỉnh ĐBSCL

1183

03/5/07

19

Gièng lóa  OM5930

ViÖn lóa §BSCL

Sản xuất thử tại các tỉnh ĐBSCL

1183

03/5/07

20

Gièng lóa  OM5239

ViÖn lóa §BSCL

Sản xuất thử tại các tỉnh ĐBSCL

1183

03/5/07

21

Gièng lóa  OM4498

ViÖn lóa §BSCL

công nhận chính thức ở MN

1183

03/5/07

22

Giống đậu tương ĐVN-5

Viện nghiên cứu ngô

Chính thức tại các tỉnh phía Bắc

1096

20/4/07

23

Giống chè LDP2

Viện nghiên cứu chè

Chính thức tại TD, MN phía Bắc

1096

20/4/07

24

Giống đậu tương ĐVN-6

Viện nghiên cứu ngô

Sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc

1096

20/4/07

25

Giống đậu tương ĐVN-9

Viện nghiên cứu ngô

Sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc

1096

20/4/07

26

Giống ngô đường sugar75

Cty Syngenta

CN chính thức

1183

03/5/07

27

giống ngô nếp WAX44

Cty Syngenta

CN chính thức

1183

03/5/07

28

giống ngô lai đơn NK67

Cty Syngenta

Sản xuất thử vụ TĐ, HT ở các tỉnh MN

1183

03/5/07

29

Giống lúa Thục Hưng 6

Cty TNHH giống nghiệp Thục Hưng TX-TQ

Sản xuất thử tại MB và Tây nguyên

1183

03/5/07

30

Giống ngô lai đơn 30D55

Cty TNHH DUPONT Việt Nam

Sản xuất thử  ở các tỉnh phía Nam, vụ Xuân ở phía Bắc

2257

8/8/07

31

giống ngô lai đơn 30Y87

Cty TNHH DUPONT Việt Nam

Sản xuất thử  ở các tỉnh phía Nam,  vụ Xuân, vụ Đông ở phía Bắc

2257

8/8/07

32

giống ngô nếp lai Bạch Ngọc

Cty TNHH sản xuất và thương mại Lương Nông

Sản xuất thử ở các tỉnh phía Nam và vụ Xuân, Đông ở phía Bắc

2257

8/8/07

33

Giống lúa Khang Dân đột biến

Viện DTNN

CN chính thức tại các tỉnh phía Bắc

2881

02/10/07

34

Giống lúa DT38

Viện DTNN

Sản xuất thử 1số tỉnh ĐBBB và DHNYB

2881

02/10/07

35

Giống ngô lai LVN 98

Viện nghiên cứu ngô

Công nhận chính thức tại các tỉnh phía Bắc

2881

02/10/07

36

Giống ngô lai đơn LVN 885

Viện nghiên cứu ngô

Sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc và vụ 2 ở Tây nguyên

2881

02/10/07

37

Giống ngô lai LVN- 14

Viện nghiên cứu ngô

Sản xuất thử tại các vùng trồng ngô trong cả nước, vùng chịu nước trời

2881

02/10/07

38

Giống ngô lai đơn LVN 145

Viện nghiên cứu ngô

Công nhận chính thức tại các tỉnh phía Bắc

2881

02/10/07

39

Giống ngô lai LVN 61

Viện nghiên cứu ngô

Sản xuất thử trong vụ Xuân và vụ Thu Đông

2881

02/10/07

40

Ngô nếp lai MX10

Cty CP giống cây trồng MN

công nhận chính thức tại ĐBSH và ĐNB

2881

02/10/07

41

Giống dưa chuột CV5

Viện NC rau quả

Viện VAAS

CN chính thức tại các tỉnh phía Bắc

2881

02/10/07

42

Giống ớt HB9

Viện NC rau quả

Viện VAAS

CN chính thức tại các tỉnh ĐBSH và BTB

2881

02/10/07

43

Giống cỏ VA06

Hiệp hội các DN nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn VN

Sản xuất thử tại các vùng sinh thái trên cả nước.

2881

02/10/07

44

Giống ngô SSC 2095

Cty CP giống cây trồng MN

Sản xuất thử tại các tỉnh phía Nam

250/QĐ- 24/12/07

45

Giống lúa lai PAC 807

Cty CP giống cây trồng MN

Sản xuất thử tại các tỉnh phía Nam

250/QĐ-24/12/07

46

Giống khoai Tây Atlantic

Viện KHKT NN MN

Sản xuất thử tại các vùng sinh thái trên cả nước

3468

05/11/07

47

Ngô lai đơn VN 112

Viện KHKT NN MN

Sản xuất thử tại các tỉnh phía Nam

250/QĐ-  24/12/07

48

Giống sắn KN 140

Viện KHKT NN MN

Sản xuất thử tại các vùng sinh thái trên cả nước

3468

05/11/07

49

Giống hoa cúc CN01

Viện DTNN

Công nhận giống cây trồng mới

3468

05/11/07

50

Giống hoa cúc CN20

Viện DTNN

Công nhận giống cây trồng mới

3468

05/11/07

51

Giống lúa lai Nhị ưu 986

Cty CPGCT Nghệ An

Sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc

250/QĐ-TT-CLT  24/12/07

52

Giống lúa lai Khải Phong số 7

Cty CPGCT Nghệ An

Sản xuất thử vụ Hè Thu- vùng BTB

250/QĐ-TT-CLT  24/12/07

53

Giống ngô lai Bioseed 06 (B6)

Xí nghiệp SX hạt giống lai Bioseed Việt Nam

Công nhận giống cây trồng mới

3468

05/11/07

54

Giống lúa MTL392

Viện NCPT ĐBSCL- Trường Đại học Cần Thơ

Sản xuất thử tại ĐBSCL

250/QĐ-TT-CLT  24/12/07

55

Giống lúa MTL384

Viện NCPT ĐBSCL- Trường Đại học Cần Thơ

Sản xuất thử tại ĐBSCL

250/QĐ-  24/12/07

56

Giống lúa lai 3 dòng Phú ưu 978

Cty HH KHKT Trung Chính

Sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc

250/QĐ- 24/12/07

57

Giống lúa Nhị ưu 725

Viện KHKTNN Bắc Trung Bộ - Viện KHNN VN

Sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc

250/QĐ-24/12/07

58

Giống lúa BC15

Công ty CP giống cây trồng Thái Bình

Sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc và DHNTB

250/QĐ-  24/12/07

59

Giống lúa lai           Q ưu số 6

Công ty CP vật tư NN  Nghệ An

Sản xuất thử tại các tỉnh BTB

250/QĐ- 24/12/07

60

Giống lúa lai Nhị ưu số 7

Trung tâm giống cây trồng Phú Thọ

Sản xuất thử tại các tỉnh MNPB

250/QĐ- 24/12/07III. KẾT QUẢ HỘI ĐỒNG KHCN NĂM 2008

TT

Tên giống

Cơ quan tác giả

Mức công nhận

Số QĐ

1

Giống lúa BM9855

Viện CLT & CTP Viên KHNN VN

Chính thức tại các tỉnh ĐBSH và NTB

56/QĐ-BNN-TT 08/01/08

2

Giống lúa BM9820

Viện CLT & CTP Viên KHNN VN

Chính thức tại các tỉnh phía Bắc

56/QĐ-BNN-TT 08/01/08

3

Giống lúa ĐB5

TTKKNG, SPCT & PBQG; Viện CLT & CTP

Chính thức tại các tỉnh MB và MT

56/QĐ-BNN-TT 08/01/08

4

Giống lúa ĐB6

TTKKNG, SPCT & PBQG; Viện CLT & CTP

Chính thức tại các tỉnh MB và MT

56/QĐ-BNN-TT 08/01/08

5

Giống lúa AC5

Viện CLT & CTP- Viện KHNN VN

Chính thức tại các tỉnh ĐBSH và BTB

56/QĐ-BNN-TT 08/01/08

6

Giống cà chua lai VT3

Viện CLT & CTP Viên KHNN VN

Công nhận chính thức tại ĐBSH

691/BNN 04/3/08

7

Giống dưa chuột PC4

Viện CLT & CTP Viên KHNN VN

Công nhận chính thứctại ĐBSH

691/BNN 04/3/08

8

Giống dưa hấu An Tiêm  103

Công ty CP giống cây trồng MN

Công nhận chính thức

691/BNN 04/3/08

9

Giống lúa Hương Cốm

Viện Sinh học Nông nghiệp            ĐH Nông nghiệp 1

Công nhận chính thức phía Bắc

691/BNN 04/3/08

10

Giống lúa lai 2 dòng TH 3-4

Viện Sinh học Nông nghiệp            ĐH Nông nghiệp 1

Công nhận chính thức phía Bắc

691/BNN 04/3/08

11

Giống ngô lai đơn NK67

Công ty Syngeta

Công nhận chính thức phía Nam

691/BNN 04/3/08

12

Giống lúa lai D ưu 725

Viện KHKTNN-BTB- Viên KHNN

Sản xuất thử tại phía Bắc

27/TT

21/2/08

13

Giống lúa BT1 (QT2)

Viện KHKTNN-BTB- Viên KHNN

Sản xuất thử tại BTB

27/TT

21/2/08

14

OM 5199

Viện lúa ĐBSCL

Sản xuất thử tại ĐBSCL

27/TT

21/2/08

15

OM 6561-12

Viện lúa ĐBSCL

Sản xuất thử tại ĐBSCL

27/TT

21/2/08

16

OM 4059

Viện lúa ĐBSCL

Sản xuất thử tại ĐBSCL

27/TT

21/2/08

17

OM 5636

Viện lúa ĐBSCL

Sản xuất thử tại ĐBSCL

27/TT

21/2/08

18

OM 6073

Viện lúa ĐBSCL

Sản xuất thử tại ĐBSCL

27/TT

21/2/08

19

OM 4668

Viện lúa ĐBSCL

Sản xuất thử tại ĐBSCL

27/TT

21/2/08

20

Giống lúa lai 3 dòng B-Te1

Công ty Bayer Việt Nam

Công nhận chính thức tại các tỉnh phía Bắc

56/TT

14/3/08

21

Giống ngô lai đơn NK 72

Cty TNHH Syngenta VN

Sản xuất thử tại các tỉnh ĐNB & TN

27/TT

21/2/08

22

Giống ngô lai kép CP 333

Cty TNHH  hạt giống CP V Nam

Sản xuất thử

27/TT

21/2/08

23

Giống lúa lai HYT 102

Viện CLT & CTP Viên KHNN VN

Sản xuất thử

88/TT

22/4/08

24

Giống lúa lai HYT 103

Viện CLT & CTP Viên KHNN VN

Sản xuất thử

88/TT

22/4/08

25

Dương Quang 18

Cty CP giống cây trồng miền Bắc

Sản xuất thử tại các tỉnh phía bắc

88/TT

22/4/08

26

Việt lai 24

Viện nghiên cứu lúa- ĐH NN I

chính thức tại các tỉnh phía Bắc

88/TT

22/4/08

27

Giống khoai tây EBEN

TTNC Cây có củ Viện CLT & CTP Viên KHNN VN

Sản xuất thử tạI các tỉnh MB

88/TT

22/4/08

28

Giống lúa lai Phú ưu số 4

Cty Hữu hạn KH Trung Chính-Tứ Xuyên- TQ

SX thử trong vụ Xuân và vụ Mùa ở các tỉnh phía bắc

88/TT

22/4/08

29

Giống lúa lai HC1

Công ty CP giống cây trồng TƯ

Chính thức tại các tỉnh phía Bắc

154/TT

09/7/08

30

Giống lúa OM5930

Viện lúa ĐBSCL

Chính thức tại các tỉnh ĐBSCL

154/TT

09/7/08

31

Giống lúa OM4900

Viện lúa ĐBSCL

SX thử tại các tỉnh ĐBSCL

155/TT

09/7/08

32

Giống lúa lai 3 dòng PHB71

Cty TNHH Dupont Vạêt Nam

SX thử, vụ Xuân, HT tại ĐBSCL

155/TT

09/7/08

33

Giống lúa lai Bác ưu 903 KBL

Cty CP giống cây trồng MN

SX thử,vụ Mùa tại các tỉnh phía Bắc

155/TT

09/7/08

34

Giống lúa lai 3 dòng D.ưu 6511

Cty Thịnh Dụ-TX-TQ; Cty CP giống cây trồng Bắc Ninh

SX thử, vụ Xuân,Mùa tại các tỉnh phía Bắc

155/TT

09/7/08

35

Giống lúa cạn   LC93-4

Viện BVTV-    Viện KHNN VN

SX thử tại các tỉnh MNPB, MT & TN

155/TT

09/7/08

36

Giống ngô lai đơn Bioseed 08

Xí nghiệp SX hạt giống lai Bioseed Việt Nam

SX thử tại vùng trồng ngô cả nước

155/TT

09/7/08

37

Giống ngô lai HN45

Cty CP giống cây trồng TƯ

SX thử tại các tỉnh phía Bắc

155/TT

09/7/08

38

Giống ngô lai đơn Pioneer Brand 30N34

Cty TNHH Dupont Việt Nam

SX thử tại các tỉnh NB, DHNTB, vụ Xuân MB

155/TT

09/7/08

39

Giống ngô lai đơn TF222

Cty Seeds ASIA

SX thử tại các tỉnh TN, DDNB, vuj Xuaan DDBSCL

155/TT

09/7/08

40

Giống lúa lai Q. ưu số 6

Cty CP Tổng công ty VTNN Nghệ An

Chính thực tai BTB

191/TT 26/8/08

41

Giống lúa              Vật tư NN 1

Cty CP Tổng công ty VTNN Nghệ An

Sản xuất thử tại BTB

193/TT 26/8/08

42

Giống lúa BM202

Viện CLT & CTP    Viện KHNN VN

Sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc và DHNTB

193/TT 26/8/08

43

Giống lúa nếp N98

Viện CLT & CTP    Viện KHNN VN

Sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc

193/TT 26/8/08

44

Giống Bí xanh số 1

Viện CLT & CTP    Viện KHNN VN

Chính thức tại các tỉnh ĐBSH

191/TT 26/8/08

45

Giống ngô lai LVN 37

Viện nghiên cứu ngô

Sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc

193/TT 26/8/08

46

Giống ngô lai LVN 45

Viện nghiên cứu ngô

Chính thức tại các tỉnh phía Bắc

191/TT 26/8/08

47

Giống ngô lai     LSB4

Viện nghiên cứu ngô

Sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc

193/TT 26/8/08

48

Giống ngô lai     NK6654

Cty TNHH Syngenta VN

Sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc

193/TT 26/8/08

49

Giống ngô đường Sugar 77

Cty TNHH Syngenta VN

Chính thức tại các tỉnh phía Bắc

191/TT 26/8/08


Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn