Thứ Ba, 24/5/2022
Kết quả công tác Kiểm dịch thực vật nội địa quý I năm 2016
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số:     81      /BC-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Phú Thọ, ngày   25    tháng  3  năm 2016

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM DỊCH THỰC VẬT NỘI ĐỊA QUÝ I - NĂM 2016

 


1. Thời gian theo dõi:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 24 tháng 3 năm 2016.

2. Kết quả điều tra giống và sinh vật hại ngoài đồng trên giống cây trồng nhập nội quý I năm 2016:

S TT

Tên giống cây trồng nhập nội

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu

Địa điểm và thời gian điều tra

Diện tích gieo trồng (diện tích điều tra)

Tình hình sinh vật gây hại

Ghi chú (GĐST, tình trạng cây, các vấn đề khác lạ)

1

Lúa sau nhập khẩu

Nhiều tổ chức

Các huyện, thành thị

T01-T3/2016

11 kỳ

- Mạ: Bệnh sinh lý hại nhẹ, cục bộ hại nặng; Rầy các loại hại nhẹ; Chuột hại rải rác cục bộ hại nặng.

 - Lúa cấy: Ốc bươu vàng, bọ trĩ, bệnh sinh lý, bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ hại nhẹ, chuột hại cục bộ. Rầy các loại hại rải rác.

Mạ - đẻ nhánh

2

Ngô sau nhập khẩu

Nhiều tổ chức

Các huyện, thành thị

T01-T3/2016

06 kỳ

Chuột, sâu xám gây hại nhẹ, cục bộ hại trung bình; Sâu ăn lá lại rải rác; Bệnh sinh lý hại rải rác.

Gieo - 5 lá

3

Rau các loại

Nhiều tổ chức

Thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao T01 -02/2016

12 ha

Bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh phát sinh và gây hại nhẹ

Phát triển thân lá - thu hoạch

5

Tổng số

 

 

11 kỳ lúa;

06 kỳ ngô;

 12 ha rau.

 

 

Nhận xét:

Trong quý I năm 2016, Chi cục BVTV Phú Thọ thực hiện 11 kỳ điều tra lúa sau nhập khẩu giai đoạn mạ - đẻ nhánh; 06 kỳ điều tra ngô sau nhập khẩu vụ xuân giai đoạn gieo - 5 lá và 12 ha rau nhập khẩu các loại.

Trên mạ: Bệnh sinh lý hại nhẹ, cục bộ hại nặng; Rầy các loại hại nhẹ; Chuột hại rải rác cục bộ hại nặng.

Trên lúa cấy: Ốc bươu vàng, bọ trĩ, bệnh sinh lý, bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ hại nhẹ, chuột hại cục bộ. Rầy các loại hại rải rác.

Ngô: Chuột, sâu xám gây hại nhẹ, cục bộ hại trung bình; Sâu ăn lá lại rải rác; Bệnh sinh lý hại rải rác.

Trên rau: Bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh phát sinh và gây hại nhẹ.

Qua điều tra phát hiện các đối tượng sinh vật hại thông thường. Chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam. Chi cục đã chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh trên lúa và các đối tượng gây hại trên các cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh lây lan và phát triển.

3. Kết quả điều tra sâu mọt hại kho quý I năm 2016:

S TT

Ngày điều tra

Địa điểm

Tên hàng hoá
Khối lượng (tấn)

Thành phần sâu mọt và mật độ (con/kg)

Ghi chú

1

Tháng 1/2016

09 lượt cá nhân, đơn vị: huyện Phù Ninh (3), Thanh Thủy (1), Thị xã Phú Thọ (2), TP. Việt Trì (3)

Thóc giống

Ngô giống

43,219

3,080

Không sâu mọt

Không sâu mọt

 

2

Tháng 2/2016

04 lượt cá nhân, đơn vị: huyện Cẩm Khê (3), Phù Ninh (1)

Thóc giống

34,286

Không sâu mọt

 

3

Tháng 3/2016

07 lượt cá nhân, đơn vị: huyện Đoan Hùng (5), Thành phố Việt Trì (2)

 

Thóc giống

Ngô hạt

TĂGS

Gạo

1,5

6,6

10,1

20

Không sâu mọt

Mọt gạo, mọt gạo dẹt

Không sâu mọt

Mọt gạo, mọt ngô, mọt gạo dẹt, mọt đục hạt nhỏ

 

TS

20 lượt cá nhân, đơn vị

 

118,785 tấn

04 loài mọt

 

 

Nhận xét:

Quý I năm 2016, Chi cục BVTV Phú Thọ đã tổ chức điều tra sinh vật hại đối với 118,785 tấn nông sản trong kho (79,005 tấn thóc giống; 9,68 tấn ngô giống, ngô hạt; 10,1 tấn TĂGS; 20 tấn gạo) của 20 cá nhân, đơn vị. Phát hiện 04 loài mọt hại kho thông thường [mọt gạo Sitophilus oryzae (L.), mọt ngô Sitophilus zeamais, mọt gạo dẹt Ahasverus advena (Waltl), mọt đục hạt nhỏ Rhyzopertha dominica (F.)]. Hầu hết các kho có mật độ côn trùng gây hại thấp, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

4. Kiểm tra thủ tục KDTV, cấp thủ tục KDTV nội địa:

Thành lập Đoàn thanh tra theo Quyết định số 01/QĐ-BVTV ngày 08/01/2016 của Chi cục thanh kiểm tra thị trường giống sau nhập khẩu, phối hợp các huyện, thành, thị kiểm tra thủ tục KDTV 52,805 tấn giống nhập nội gồm: 49,865 tấn lúa giống, 2,940 tấn ngô giống của 11 lượt cá nhân, đơn vị. Qua kiểm tra không có các lô giống cây trồng mới nhập nội về địa phương, các lô hàng đủ thủ tục KDTV theo quy định. Chưa phát hiện đối tượng KDTV và sinh vật gây hại lạ còn sống của Việt Nam./.

 

Nơi nhận:

- Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng V;

- Lưu: KDTV.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 (đã ký)

 Nguyễn Thị Nhị

 

 

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn