Chủ Nhật, 28/5/2023
Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm dịch thực vật quý I năm 2017
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số:    81   /BC-KDTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ,  ngày 23 tháng 3  năm 2017    

 

BÁO CÁO

 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM DỊCH THỰC VẬT QUÝ I NĂM 2017

 

1. Thời gian theo dõi:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 23 tháng 3 năm 2017.

2. Kết quả công tác kiểm dịch thực vật nội địa quý I - 2017

2.1. Quản lý giống cây trồng mới nhập khẩu

- Chủ trì, phối hợp các Trạm BVTV huyện, thành, thị tiến hành điều tra, giám sát dịch hại trên các giống cây trồng nhập nội và giống cây trồng mới, gồm: 12 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu giai đoạn mạ - đứng cái; 05 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu vụ xuân gieo - 7 lá; 73 cây Anh Đào trên địa bàn toàn tỉnh. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam. (phụ biểu 1 kèm theo).

- Phối hợp các huyện, thành, thị kiểm tra sinh vật hại kho và thủ tục KDTV 5,52 tấn lúa giống nhập nội gồm của 03 lượt cá nhân, đơn vị. Qua kiểm tra không có các lô giống cây trồng mới nhập nội về địa phương. Chưa phát hiện đối tượng KDTV và sinh vật gây hại lạ còn sống.

2.2. Quản lý sinh vật có ích nhập nội

Quý I/2017, căn cứ thông báo của cơ quan KDTV có thẩm quyền và thực tế, chưa có cá nhân, tổ chức nhập khẩu sinh vật có ích về địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2.3. Xây dựng vùng không nhiễm sinh vật gây hại

Chưa xây dựng vùng không nhiễm sinh vật gây hại trên các cây trồng chủ lực có tiềm năng xuất khẩu tại địa phương, đáp ứng quy định kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu. Do Phú Thọ chưa có cây trồng chủ lực có tiềm năng xuất khẩu (chủ yếu là sản xuất cây trồng nội tiêu).

2.4. Quản lý ổ dịch và vùng dịch

Chi cục đã triển khai tốt công tác quản lý KDTV nội địa, không để đối tượng KDTV và đối tượng gây hại lạ lây lan, phát tán thành ổ dịch, vùng dịch. Chưa phải thực hiện công bố dịch hại trong quý I năm 2017.

2.5. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

Quý I/2017, Chi cục BVTV Phú Thọ không có cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh yêu cầu cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng KDTV.

2.6. Quản lý sinh vật gây hại trên vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bảo quản trong kho

- Quý I năm 2017, Chi cục BVTV Phú Thọ đã tổ chức điều tra sinh vật gây hại trong kho đối với 103,35 tấn nông sản (93,37 tấn TĂGS; 3,2 tấn gạo; 5,52 tấn lúa giống; 0,18 tấn thóc thịt; 01 tấn ngô hạt; 0,08 tấn đậu đỗ các loại) của 09 tổ chức, cá nhân trên địa bàn 03 huyện, thành, thị: huyện Yên Lập (01), Thị xã Phú Thọ (04), Thành phố Việt Trì (04). Qua điều tra phát hiện 06 loại mọt hại thông thường: Mọt gạo Sitophilus oryzae (L.); mọt ngô Sitophilus zeamais Moschulsky; mọt mắt nhỏ Palorus ratzeburgi Wissm; mọt khẩu đen Alphitobius diaperinus Panz; mọt đục hạt nhỏ Rhyzopertha dominica (F.); mọt đậu xanh Callosobruchus chinensis (L.). Các loài trên phân bố rải rác, có mật độ thấp, chưa phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam. (phụ biểu 2 kèm theo).

2.7. Quản lý vật thể nhiễm đối tượng KDTV đã xử lý tại cửa khẩu được đưa về sử dụng tại địa phương

Chi cục đã theo dõi, giám sát chặt chẽ tình trạng nhiễm sinh vật gây hại trên các lô vật thể nhập khẩu vận chuyển về địa phư­ơng theo thông báo của cơ quan kiểm dịch thực vật cửa khẩu và thực tế sản xuất. Đến thời điểm hiện tại, không có lô vật thể nhiễm đối tượng KDTV đã xử lý tại cửa khẩu được vận chuyển về địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2.8. Quản lý sinh vật gây hại thuộc danh mục đối tượng phải kiểm soát và danh mục đối tượng KDTV nhóm II

Qua điều tra không phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật thuộc nhóm II và đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam.

2.9. Giám sát xử lý vật thể thuộc diện KDTV bảo quản tại địa phương

Quý I/2017, Chi cục không có thông báo, yêu cầu về giám sát hoạt động xử lý vật thể thuộc diện KDTV trên địa bàn tỉnh của các tổ chức hành nghề xử lý vật thể thuộc diện KDTV.

2.10. Phối hợp với Chi cục KDTV vùng V trong công tác xuất nhập khẩu

Quý I/2017, Chi cục Bảo vệ thực vật chưa nhận được yêu cầu phối hợp với Chi cục kiểm dịch thực vật vùng V để thực hiện công tác kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu.

2.11. Công tác khác

- Thực hiện chế độ báo cáo cây trồng sau nhập khẩu hàng tháng, quý gửi Trung tâm KDTV SNK I - Hà Nội và báo cáo hàng quý gửi Chi cục KDTV vùng V theo quy định.

- Rà soát, quản lý và thực hiện tốt các thủ tục hành chính trong lĩnh vực liên quan theo quy định.

II.  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2017

- Tham mưu, tổng hợp, ban hành các báo cáo chuyên môn theo quy định

- Phối hợp các huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại kho trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành thị điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu Lãnh đạo Chi cục tổ chức 01 cuộc kiểm tra sinh vật gây hại kho và thủ tục KDTV (đối với lô giống cây trồng mới nhập khẩu theo thông báo của cơ quan kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu); Kiểm tra sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu (lúa, ngô, cây trồng khác).         

- Kịp thời tham mưu và xử lý triệt để khi phát hiện thấy dịch hại thuộc diện điều chỉnh hoặc sinh vật gây hại lạ lây lan, phát tán trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp bộ phận một cửa và các bộ phận chuyên môn làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính.

- Hoàn thành tốt các công tác khác theo sự phân công, chỉ đạo của đơn vị.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

Đề nghị Chi cục KDTV vùng V quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác KDTV được tập huấn, hoàn thiện và cấp, đổi thẻ, trang phục, phù hiệu theo quy định hiện hành.  

                             

Nơi nhận:     

- Chi cục KDTV vùng V;

- Lưu VT, KD.

KT/ CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Nhị


Phụ biểu 1: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG SNK TẠI PHÚ THỌ QUÝ I NĂM 2017

S TT

Tên giống cây trồng nhập nội

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu

Địa điểm và thời gian điều tra

Diện tích gieo trồng (diện tích điều tra)

Tình hình sinh vật gây hại

Ghi chú (GĐST, tình trạng cây, các vấn đề khác lạ)

1

Lúa sau nhập khẩu

Nhiều tổ chức

Huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Tam Nông, Cẩm Khê, Yên Lập, Đoan Hùng, Thị xã Phú Thọ, Thành phố Việt Trì

Tháng 01- 3/2017

12 kỳ

- Mạ: Chuột, bệnh sinh lý, rầy các loại hại nhẹ rải rác.

 - Lúa cấy: Bệnh sinh lý, bọ trĩ gây nhiễm nhẹ, cục bộ nhiễm trung bình. Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy các loại, bọ xít đen, ruồi đục nõn phát sinh rải rác; Bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn hại nhẹ rải rác; OBV hại nhẹ; Chuột gây hại nhẹ, cục bộ hại trung bình.

Mạ - đứng cái

2

Ngô sau nhập khẩu

Nhiều tổ chức

Huyện Đoan Hùng, Phù Ninh, Tam Nông, Cẩm Khê, Yên Lập

Tháng 01- 3/2017

05 kỳ

Chuột, sâu xám, sâu cắn lá gây hại nhẹ rải rác; Bệnh sinh gây hại nhẹ.

Gieo - 7 lá

3

Cây hoa Anh Đào

Sở Nông nghiệp & PTNT Phú Thọ

Thành phố Việt Trì

Tháng 02 - 3/2017

73 cây

Sâu ăn lá

Mới trồng - 3 năm

4

Tổng số

 

 

12 kỳ lúa;

05 kỳ ngô;

73 cây Anh Đào

 

 

 

 

 

Phụ biểu 2: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA SINH VẬT HẠI KHO TẠI PHÚ THỌ QUÝ I NĂM 2017

S TT

Ngày điều tra

Địa điểm

Tên hàng hoá
Khối lượng (tấn)

Thành phần sâu mọt và mật độ (con/kg)

Ghi chú

1

Tháng 01/2017

06 lượt cá nhân, đơn vị: Thị xã Phú Thọ (04); Thành phố Việt Trì (02)

TĂGS

Lúa giống

Thóc thịt

Gạo

90,37

5,52

0,18

0,2

Không sâu mọt

Không sâu mọt

Mọt gạo, mọt ngô, mọt khuẩn đen

Mọt gạo, mọt ngô

 

 

Mật độ thấp

2

Tháng 3/2017

03 lượt cá nhân, đơn vị: huyện Yên Lập (01), Thành phố Việt Trì (02)

 

TĂGS

Gạo

Ngô hạt

Đậu đỗ

3

3

1

0,08

Không sâu mọt

Mọt gạo, mọt mắt nhỏ, mọt đục hạt nhỏ

Mọt ngô, mọt khuẩn đen

Mọt đậu xanh

Mật độ thấp

TS

09 lượt cá nhân, đơn vị

 

103,35 tấn

06 loài mọt

 

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn