Thứ Tư, 10/8/2022
Kế hoạch công tác tháng 2 năm 2009
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Số:          /KH-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 

                  Việt Trì, ngày  02  tháng  02  năm  2009

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2009

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Rà soát, hoàn thiện các điểm điều tra DTDB trên cây lúa vụ xuân 2009 và trên các cây trồng khác được phân công. Điều tra sâu bệnh trên mạ, lúa sớm và sâu bệnh trên cây trồn khác, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ theo quy định (Chú ý điều tra chấu chấu hại tre luồng tại Đoan Hùng).

2. Phối hợp các phòng ban chuyên môn chỉ đạo kỹ thuật cấy mạ non, cấy thưa theo quy trìng cải tiến SRI, chú ý duy trì nước trên ruộng sau cấy, bón thúc phân và làm cỏ sục bùn thật sớm (Lưu ý việc sử dụng thuốc trừ cỏ).

3. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các thuốc sinh học phòng chống rét, chống nghẹt rễ và thuốc trừ cỏ, thuốc trên rau màu.

4. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Triển khai cuộc họp xây dựng kế hoạch năm 2009 cấp huyện và cấp tỉnh.

- Chỉ đạo triển khai 2 lớp IPM trên cây có múi tại Đoan Hùng: Chọn học viên, tổ chức khai giảng và hoàn thiện các thí nghiệm theo nhu cầu sản xuất.

- Dự án SRI: Làm ruộng và cấy các thí nghiệm đảm bảo yêu cầu; Khai giảng lớp SRI mới tại Tân Sơn; Chỉ đạo chăm sóc sau cấy (Bón thúc sớm, sục bùn, điều tiết nước) theo đúng quy trình đã thống nhất.

- Phối hợp triển khai đề tài KHCN: Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2009 theo thuyết minh: Bảo trì và khai thác tốt trang Web Chi cục, thực hiện các nội dung trên trang Web theo quy định; Triển khai và theo dõi các khảo nghiệm trên Hồng Gia Thanh theo đúng thuyết minh.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên văn thư, kế toán, phục vụ: Hướng dẫn các thủ tục thanh toán kinh phí đảm bảo thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ. Đối chiếu, thanh toán dứt điểm các nguồn kinh phí năm 2008 (Khu).

- Thực hiện công tác cán bộ: Ký lại Hợp đồng lao động; Điều chỉnh và sắp xếp cán bộ phù hợp với chức năng nhiệm vụ.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Kiểm tra, tổng hợp hồ sơ các điểm điều tra DTDB trên lúa vụ xuân 2009 và trên các cây trồng khác được phân công. Điều tra sâu bệnh trên mạ, lúa sớm; Sâu bệnh trên các cây trồng, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ theo quy định (Chú ý điều tra chấu chấu hại tre luồng).

- Chủ trì chỉ đạo kỹ thuật cấy mạ non, cấy thưa theo quy trìng cải tiến SRI, chú ý duy trì nước trên ruộng sau cấy, bón thúc phân và làm cỏ thật sớm (Lưu ý việc sử dụng thuốc trừ cỏ).

- Chủ trì tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc khai thác và sử dụng trang Web trong việc trao đổi thông tin, gửi công văn và khai thác thông tin trên mạng.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động đề tài KHCN trong năm 2009. Chủ động liên hệ và hoàn thiện các đề tài, dự án KHCN năm 2009 (Về VSATTP, Môi trường nông thôn; Nông sản an toàn,...).

3. Thanh tra Chi cục:

- Chỉ đạo và triển khai thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trên các cây trồng, chú ý thuốc trừ cỏ, thuốc trên rau màu.

- Hoàn thiện danh mục các Đại lý cập nhật lên trang Web Chi cục; Triển khai kế hoạch thanh kiểm tra năm 2009.

- Chủ động liên hệ và xây dựng kế hoạch VSATTP năm 2009 (Trung tâm Y tế dự phòng).

4. Trạm KDTV:

- Chỉ đạo, phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội; Thống kê diện tích gieo trồng lúa lai trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo, triển khai điều tra sâu bệnh trên cây trồng sau nhập khẩu.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Tham gia các hoạt động khác theo phân công.

5. Nhóm công tác Dự án, KHCN:

- VM005: Tổ chức cuộc họp xây dựng kế hoạch năm 2009 cấp huyện và tỉnh; Hoàn thiện đề cương cuốn tài liệu và băng Video phục vụ công tác tuyên truyền.

- Dự án SRI: Tập trung chỉ đạo cấy và bố trí các thí nghiệm theo đúng yêu cầu; Chỉ đạo sục bùn, bón phân, điều chỉnh nước,... theo đúng quy trình; Hoàn thiện kế hoạch và xin cấp kinh phí đợt 1 năm 2009.

- IPM CĂQ: Chỉ đạo khai giảng, phân công giảng viên và tổ chức huấn luyện 2 lớp IPM trên cây có múi tại Đoan Hùng; Lưu ý bố trí các thí nghiệm theo nhu cầu đảm bảo thời vụ và hiệu quả.

- Đề tài KHCN:

+ Đề tài tin học: Hướng dẫn và vận hành khai thác trang Web hiệu quả; Hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài trình Lãnh đạo.

+ Đề tài bệnh thán thư trên cây Hồng: Triển khai các thí nghiệm, điều ra theo dõi  theo thuyết minh đã được phê duyệt.

6. Trọng tâm công tác tuyên truyền:

- Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa theo SRI: Cấy mạ non, cấy thưa, duy trì nước sau cấy, bón phân làm cỏ sớm tạo cây lúa sinh trưởng khoẻ ngay từ đầu vụ.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học phòng trừ bệnh nghẹt rễ sinh lý, bọ trĩ và chuột đầu vụ.

 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở: Ô Thước; Ô Hùng (B/cáo)

- Phòng Kế hoạch; Phòng Trồng trọt Sở;

- Lãnh đạo Chi cục;

- Phòng ban Văn phòng;

- Trạm BVTV huyện, thành, thị;

- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Lê Toàn

 

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn