Thứ Năm, 20/1/2022
kế hoạch công tác tháng 3 năm 2009
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2009

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ trên lúa (ngày 4,5,6), tổng hợp ra thông báo dự báo tình hình cao điểm sâu bệnh vụ xuân và biện pháp chỉ đạo phòng trừ trước ngày 10/3; Điều tra sâu bệnh trên rau màu, trên CĂQ, cây rừng theo phân công, ra thông báo theo quy định (Lưu ý chấu chấu hại tre, luồng tại Đoan Hùng).

2. Chỉ đạo các mô hình SRI theo đúng quy trình, tổ chức thăm quan, đánh giá; Phối hợp các phòng ban chuyên môn ở huyện chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc lúa theo quy trình cải tiến SRI.

3. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý kiểm tra các điểm buôn bán thuốc ở chợ, thuốc quá hạn sử dụng do tồn đọng của đợt lên giá.

4. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Triển khai các hoạt động đã được phê duyệt, chỉ đạo hoàn thiện văn bản gửi SRD và Chi cục; Viết tài liệu CLB theo nội dung được phân công.

- Tổ chức triển khai 2 lớp IPM trên cây có múi tại Đoan Hùng theo đúng tiến độ; Chú ý các thí nghiệm chống rụng hoa, quả.

- Dự án SRI: Chỉ đạo chăm sóc lúa theo đúng quy trình, chỉnh sửa bờ, điều chỉnh nước, phòng trừ sâu bệnh,...

- Phối hợp với chủ nhiệm đề tài hoàn thiện các nội dung đề tài tin học để nghiệm thu cấp tỉnh (đầu tháng 4); Theo dõi các thí nghiệm đề tài hồng theo thuyết minh đã được phê duyệt.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ: Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán nhà lưới, thanh toán dứt điểm nhà làm việc.

- Lập dự toán KP đối ứng dự án, KP sửa chữa Trạm BVTV huyện trình các cấp có thẩm quyền ra quyết định.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, phối hợp tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ trên lúa (ngày 4,5,6), tổng hợp kết quả ra thông báo dự báo tình hình cao điểm sâu bệnh vụ xuân và biện pháp chỉ đạo phòng trừ; Chỉ đạo điều tra sâu bệnh trên rau màu, trên CĂQ, cây rừng theo phân công, tập hợp, ra thông báo theo quy định (Lưu ý chấu chấu hại tre, luồng tại Đoan Hùng).

- Chỉ đạo các mô hình SRI theo đúng quy trình, tổ chức thăm quan, đánh giá; Phối hợp các đơn vị trong ngành, Báo và Đài PTTH tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn chăm sóc lúa theo quy trình cải tiến SRI.

- Tiếp tục triển khai các khảo nghiệm thuốc BVTV, phân bón, thuốc kích thích sinh trưởng, đánh giá kết quả và chỉ đạo ứng dụng rộng rãi trên địa bàn.

- Chủ trì chỉ đạo triển khai các đề tài KHCN:

+ Đề tài tin học: Hoàn thiện, cập nhật đầy đủ các nội dung, liên hệ xin nghiệm thu cơ sở (tháng 3) và nghiệm thu cấp tỉnh vào đầu tháng 4.

+ Đề tài Hồng: Theo dõi các thí nghiệm theo đúng nội dung thuyết minh.

3. Thanh tra Chi cục:

- Chỉ đạo và triển khai thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên các cây trồng; Phối hợp các huyện thanh tra 1 số điểm buôn bán thuốc BVTV tại các chợ.

- Phối hợp thực hiện đợt thanh kiểm tra chất lượng vật tư NLN và VSATTP do Cục BVTV chủ trì.

- Xây dựng kế hoạch, hoàn thiện tài liệu (quy định pháp luật mới) để tập huấn định kỳ năm 2009 cho các đại lý buôn bán thuốc BVTV.

4. Trạm KDTV:

- Chỉ đạo, phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập khẩu; Thống kê diện tích, điều tra sâu bệnh trên lúa lai và các cây trồng sau nhập khẩu.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Tham dự hội nghị KDTV vùng V tại Hòa Bình và tham gia các hoạt động khác theo phân công:

5. Nhóm công tác Dự án, KHCN:

- VM005: Hoàn thiện kế hoạch năm 2009 trình SRD và Ban chỉ đạo phê duyệt. Phân công viết tài liệu CLB và triển khai cuộc tập huấn về chứng nhận sản phẩm.

- Dự án SRI: Tổ chức huấn luyện và chăm sóc các thí nghiệm theo đúng quy trình, làm các bảng hiệu TN, làm văn bản trình UBND tỉnh xin tiếp nhận viện trợ.

- IPM CĂQ: Tổ chức huấn luyện 2 lớp theo đúng chương trình; Lưu ý chỉ đạo, theo dõi các thí nghiệm chống rụng hoa, quả. Làm việc với đoàn chuyên gia kiểm tra tiến độ dự án.

- Đề tài KHCN: Tổ chức nghiệm thu đề tài tin học; Triển khai các hoạt động đề tài hồng theo đúng thuyết minh.

6. Trọng tâm công tác tuyên truyền:

- Thông báo tình hình, cao điểm sâu bệnh vụ xuân và biện pháp chỉ đạo phòng trừ; Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa theo SRI.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV cho lúa, chè,

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn