Thứ Tư, 10/8/2022
Kế hoạch công tác tháng 5
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 5 - NĂM 2009

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, ra thông báo tình hình sâu bệnh và biện pháp chỉ đạo phòng trừ theo quy định; Chú ý các đối tượng rầy các loại, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá,...

Tổ chức điều tra, đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên các giống, các trà và chế độ chăm sóc để chỉ đạo trong các vụ tiếp theo.

2. Chỉ đạo các mô hình SRI đánh giá kết quả, tổ chức thăm quan, HNĐB tuyên truyền, mở rộng trong vụ mùa; Xây dựng kế hoạch SRI vụ mùa, tham gia khoá đào tạo giảng viên SRI.

3. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn, chú ý kiểm tra các điểm buôn bán thuốc ở chợ; Phối hợp, đôn đốc các đại lý vắng thiếu tham gia tập huấn bổ sung năm 2009 (Lớp cuối).  

4. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Đôn đốc báo cáo tài chính các  CLB; Triển khai các hoạt động đã được phê duyệt, chuẩn bị đánh giá cuối dự án (Tổng hợp, cập nhật số liệu).

- Triển khai 2 lớp IPM trên cây có múi tại Đoan Hùng đảm bảo tiến độ. Theo dõi các thí nghiệm đề tài hồng theo thuyết minh đã được phê duyệt.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ: Đôn đốc quyết toán công trình xây dựng (Nhà lưới, Nhà làm việc).

- Liên hệ, lập dự toán kinh phí VSATTP; Lập các thủ tục, xin phê duyệt và giải ngân các nguồn KP đối ứng dự án, KP sửa chữa Trạm BVTV, KP phòng trừ châu chấu.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, phối hợp điều tra, tổng hợp ra thông báo tình hình sâu bệnh và biện pháp chỉ đạo phòng trừ theo quy định; Chú ý các đối tượng rầy các loại, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá,...

- Chỉ đạo, phối hợp điều tra, đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên các giống, các trà và chế độ chăm sóc, tổng hợp viết báo cáo để chỉ đạo trong các vụ tiếp theo.

- Chủ trì, chỉ đạo các mô hình SRI đánh giá kết quả, tổ chức thăm quan, HNĐB tuyên truyền, mở rộng trong vụ mùa; Xây dựng kế hoạch SRI vụ mùa, tổ chức khoá đào tạo giảng viên SRI cho các huyện.

- Đánh giá kết quả khảo nghiệm thuốc BVTV, phân bón, thuốc kích thích sinh trưởng trong vụ xuân, chỉ đạo ứng dụng rộng rãi trong vụ mùa. Tiếp tục triển khai các khảo nghiệm mới trong vụ mùa.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các đề tài KHCN theo đúng tiến độ:

+ Đề tài tin học: Chỉnh sửa báo cáo và tổ chức nghiệm thu; Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các Trạm, các phòng sử dụng trang Web có hiệu quả.

+ Đề tài Hồng: Theo dõi các thí nghiệm theo đúng nội dung thuyết minh.

3. Thanh tra Chi cục:

- Chỉ đạo và triển khai thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên các cây trồng; Phối hợp các huyện thanh tra 1 số điểm buôn bán thuốc BVTV tại các chợ.

- Phối hợp thực hiện đợt thanh kiểm tra việc chấp hành pháp lệnh Bảo vệ và KDTV của các cơ sở trong cao điểm vụ xuân (Tập trung 1 số đơn vị để sảy ra thiệt hại cháy rầy).

- Tổ chức lớp tập huấn định kỳ cuối cùng năm 2009 cho các đại lý buôn bán thuốc BVTV còn vắng thiếu.

4. Trạm KDTV:

- Chỉ đạo, phối hợp điều tra, đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên lúa lai, tổng hợp viết báo cáo; Thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập khẩu.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Tham gia các hoạt động khác theo phân công:

5. Nhóm công tác Dự án, KHCN:

- VM005: Hoàn thiện viết tài liệu CLB; Đôn đốc các CLB nộp báo cáo tài chính năm 2008 và giải ngân năm 2009.

- Dự án SRI: Huấn luyện các nội dung còn lại của lớp FFS. Tổng hợp kết quả, tổ chức HNĐB khuyến cáo mở rộng kết quả trong vụ mùa. Xây dựng kế hoạch SRI vụ mùa, đào tạo giảng viên SRI cho các huyện. Chỉ đạo chuẩn bị tập huấn, ruộng trình diễn, gieo mạ SRI vụ mùa.

- IPM CĂQ: Tổ chức huấn luyện 2 lớp theo đúng chương trình.

- Đề tài KHCN: Nghiệm thu đề tài tin học; Triển khai các hoạt động đề tài hồng theo đúng thuyết minh.

6. Trọng tâm công tác tuyên truyền:

- Kết quả chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh vụ xuân, kinh nghiệm và bài học; Kết quả chương trình SRI vụ xuân, kế hoạch mở rộng trong vụ mùa năm 2009.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho lúa, chè, ...

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn