Thứ Tư, 10/8/2022
Mời tham dự Hội nghị đầu bờ mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

                Số:           /GM - BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Việt trì, ngày  12   tháng  5  năm  2009

 GIẤY MỜI

Kính gửi: ..................................................................................................................................Chi cục BVTV Phú Thọ phối hợp với UBND huyện Lâm Thao tổ chức Hội nghị đầu bờ mô hình Thâm canh lúa cải tiến (SRI) và phân bón vi sinh thay thế kết hợp trình diễn một số giống lúa mới.

1. Thành phần mời :

- Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD);

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo UBND huyện Lâm Thao;

- Phòng Trồng trọt Sở NN & PTNT; Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

- Trạm BVTV các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Việt Trì, Phú Thọ, Thanh Ba, Hạ Hòa, Đoan Hùng.

- Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông huyện Lâm Thao (Huyện mời).

- Lãnh đạo UBND và cán bộ khuyến nông các xã, đại diện 1 số HTX trong huyện Lâm Thao (Huyện mời).

- Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, HTX Nông nghiệp xã Kinh Kệ và đại diện các hộ làm thí nghiệm, mô hình.

- Đài PTTH tỉnh, Báo Phú Thọ;

2. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 8 giờ ngày 18/5/2009.

3. Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Kinh Kệ - huyện Lâm Thao.

Chi cục kính mời quý vị đại biểu tới dự đầy đủ, đúng giờ để hội nghị thu được kết quả tốt.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

Lê ToànTHĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn