Thứ Ba, 24/5/2022
ké hoạch công tác tháng 7 N09
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  7  NĂM 2009

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ, ra thông báo tình hình sâu bệnh và biện pháp chỉ đạo phòng trừ theo quy định; Chú ý sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân và rầy các loại.

2. Chỉ đạo chăm sóc các mô hình SRI theo đúng hướng dẫn kỹ thuật; Chú ý việc bón thúc sớm, kiểm tra số dảnh đẻ để can thiệp chăm sóc kịp thời đảm bảo được số bông khi thu hoạch.

3. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý kiểm tra các điểm buôn bán thuốc ở chợ, các hộ kinh doanh chứng chỉ đã hết hạn; Kiểm tra việc hướng dẫn và bán thuốc của các đại lý cho nông dân phòng trừ theo quy định.

4. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng: Các huyện Đoan Hùng, Thanh Ba, Hạ Hòa, Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập kiểm tra, giúp 13 CLB hoàn thành thủ tục tài chính năm 2008 để chuyển tiền; Đôn đốc, kiểm tra các CLB triển khai các hoạt động đã được phê duyệt.

- Triển khai 2 lớp IPM trên cây có múi tại Đoan Hùng; Theo dõi các thí nghiệm đề tài Hồng (Phù Ninh) theo thuyết minh đã được phê duyệt.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ: Chú ý công tác vệ sinh và quản lý tài sản công trong cơ quan.

- Xúc tiến thủ tục giải ngân  kinh phí đối ứng DA, KP chương trình VSATTP.

- Phối hợp các Trạm đi kiểm tra, giải quyết dứt điểm chứng từ kế toán cho 13 CLB còn lại theo thông báo của SRD.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, phối hợp tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ, ra thông báo tình hình sâu bệnh và biện pháp chỉ đạo phòng trừ theo quy định; Chú ý sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân và rầy các loại; Sử dụng kết quả nuôi sâu trong nhà lưới phục vụ công tác DTDB và nghiên cứu (Tốc độ đẻ, số lá, khả năng hữu hiệu,.... của lúa cấy).

- Chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc các mô hình SRI theo đúng kỹ thuật; Chú ý việc bón thúc sớm, kiểm tra số dảnh đẻ để can thiệp chăm sóc kịp thời đảm bảo được số bông khi thu hoạch.

- Hoàn thiện báo cáo, thủ tục thanh toán các khảo nghiệm thuốc BVTV đã triển khai; Lập kế hoạch thực hiện các khảo nghiệm mới trong vụ mùa đảm bảo tiến độ.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các đề tài KHCN theo đúng tiến độ:

+ Đề tài tin học: Nghiệm thu đề tài; Kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các Trạm, các phòng sử dụng trang Web có hiệu quả (Cập nhật thông tin).

+ Đề tài Hồng: Đôn đốc nghiệm thu tiến độ, chuyển tiền; Theo dõi các thí nghiệm theo đúng nội dung thuyết minh.

3. Thanh tra Chi cục:

- Chỉ đạo và triển khai thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên các cây trồng. Phối hợp kiểm tra việc hướng dẫn và bán thuốc của các đại lý cho nông dân phòng trừ theo quy định.

- Phối hợp với Cảnh sát môi trường và các huyện thanh tra 1 số điểm buôn bán lớn thuốc BVTV.

- Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ các đại lý trên địa bàn tỉnh, cập nhật trên trang Web để quản lý.

4. Trạm KDTV:

- Điều tra sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu; Thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập khẩu; Khai thác, sử dụng Nhà lưới trong công tác kiểm dịch.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Tham gia các hoạt động khác theo phân công:

5. Nhóm công tác Dự án, KHCN:

- VM005: Tập trung chuẩn bị Hội nghị kêu gọi tài trợ: Báo cáo chung, BC tham luận các CLB. Kiểm tra, đôn đốc triển khai các hoạt động của CLB.

- Dự án SRI: Báo cáo đợt 1 kết quả triển khai SRI (Địa điểm, diện tích, số hộ,...). Tổ chức khóa đào tạo giảng viên SRI cho các huyện. Chỉ đạo, kiểm tra  kết quả triển khai SRI tại các huyện.

- IPM CĂQ: Chỉ đạo triển khai 2 lớp theo đúng kế hoạch.

- Đề tài KHCN: Hướng dẫn, kiểm tra cập nhật thông tin trên trang Web; Triển khai các hoạt động đề tài Hồng theo đúng thuyết minh.

6. Trọng tâm công tác tuyên truyền:

- Kết quả tổng điều tra, dự báo tình hình sâu bệnh tháng 7 và vụ mùa năm 2009, biện pháp chỉ đạo phòng trừ.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho lúa, chè, ...

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn