Thứ Tư, 5/10/2022
báo cáo kết quả công tác T6N09 (gb)
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 06 - NĂM 2009

 

 

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 06/2009:

1. Kết quả theo dõi diễn biến sâu bệnh và công tác chỉ đạo:

a, Tình hình sâu bệnh:

Diễn biến một số đối tượng sâu bệnh tháng 6/2009

 

Cây trồng

Đối tượng

Diện tích nhiễm (ha)

Diện tích PT(ha)

Tổng

Nhẹ

TB

Nặng

TH>70% NS

Tổng

Lần1

Lần 2

Mạ

Chuột

2,1

1,6

0,5

 

 

 

 

 

Rau

Bọ  nhảy

32,6

32,6

 

 

 

9,1

9,1

 

Rệp

21

21

 

 

 

4

4

 

Sâu xanh

4,2

3

1,2

 

 

 

 

 

B. thối nhũn

12

7,8

4,2

 

 

 

 

 

Ngô

Chuột

6

6

 

 

 

 

 

 

Bệnh đốm lá

3

3

 

 

 

 

 

 

B. khô vằn

15

15

 

 

 

 

 

 

Sâu đục thân

6

6

 

 

 

 

 

 

Chè

Rầy xanh

1.965,6

1.623

325,6

17

 

696,1

696,1

 

Bọ cánh tơ

1.785

1.236,1

546,9

 

 

 

 

 

Bọ xít muỗi

2.230,8

1.951,7

257,1

22

 

1.184,6

1.184,6

 

Nhện đỏ

326,9

326,9

 

 

 

 

 

 

* Nhận xét:

- Trên mạ, lúa mùa sớm: Chuột, sâu cuốn lá nhỏ, châu chấu, rầy các loại, ốc bươu vàng gây hại rải rác.

- Trên ngô: Bệnh khô vằn, bệnh đốm lá, chuột, sâu đục thân gây hại nhẹ trên diện tích ngô muộn.

- Trên rau: Bệnh thối nhũn, sâu xanh hại nhẹ đến trung bình. Bọ nhảy, rệp gây hại nhẹ.

- Trên chè: Rầy xanh, bọ xít muỗi gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Bọ cánh tơ hại nhẹ đến trung bình. Nhện đỏ, bệnh phồng lá, bệnh thối búp hại nhẹ trên diện hẹp.

- Trên cây ăn quả: Bọ xít nâu, sâu ăn lá hại nhẹ trên cây nhãn, vải. Bệnh đốm lá, sâu ăn lá, bệnh thán thư hại nhẹ trên cây hồng.

- Trên cây lâm nghiệp: Bệnh khô cành, sâu ăn lá, mối gốc hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn.

b, Kết quả chỉ đạo:

Chỉ đạo phòng kỹ thuật và các trạm BVTV huyện thực hiện 04 kỳ điều tra sâu bệnh trên mạ, lúa mùa sớm, ngô, rau, chè. Thực hiện 02 kỳ điều tra sâu bệnh trên cây ăn quả; 02 kỳ điều tra sâu bệnh trên cây lâm nghiệp. Tổng hợp gửi thông báo về Cục BVTV và Trung tâm BVTV phía Bắc, Sở Nông nghiệp và PTNT kịp thời và đúng quy định.

2. Kết quả thực hiện của từng đơn vị:

a, Trạm BVTV huyện, thành, thị:

- 13/13 Trạm BVTV huyện, thành, thị thực hiện 04 kỳ điều tra sâu bệnh trên mạ, lúa mùa sớm, ngô, rau, chè. Thực hiện 02 kỳ điều tra sâu bệnh trên cây ăn quả; 02 kỳ điều tra sâu bệnh trên cây lâm nghiệp. Tổng hợp gửi báo cáo về Chi cục theo quy định.

- Các trạm tiến hành thanh kiểm tra buôn bán thuốc BVTV: Tổng số được 47 hộ (có 4 hộ vi phạm), trong đó: Thanh Sơn: 07 hộ; Thanh Thủy: 02 hộ; Tân Sơn: 02 hộ; Hạ Hòa: 07 hộ; Phù Ninh: 01 hộ; Thanh Ba: 02 hộ; Phú Thọ 07 hộ; Đoan Hùng: 04 hộ; Việt Trì; 02 hộ; Cẩm Khê: 03 hộ; Tam Nông: 03 hộ; Yên Lập: 02 hộ cả 2 hộ vi phạm (Chứng chỉ hết hạn) xử lý nhắc nhở; Lâm Thao: 05 hộ, có 02 hộ vi phạm, gồm (01 hộ bán thuốc không có chứng chỉ; 01 hộ bán thuốc BVTV trong khi cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh) phạt 3.000.000 đồng (UBND huyện phạt) tịch thu thuốc của 2 hộ vi phạm.

-  Trạm BVTV TX Phú Thọ tổng hợp diệt chuột được 1.628 con.

b, Phòng ban văn phòng:

- Phòng Hành chính Tổ chức:

+  Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ đảm bảo yêu cầu.

+ Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục bố trí điều động bổ sung cán bộ cho trạm Tam Nông.

+ Xây dựng kế hoạch công tác BVTV và dự toán ngân sách năm 2010. Thanh toán tiếp khối lượng hoàn thành nhà làm việc, nhà lưới theo quyết định phê duyệt và biên bản nghiệm thu.

+ Triển khai may trang phục Chi cục phục vụ công tác điều tra dự tính dự báo.

+ Triển khai việc kê khai tài sản của các đối tượng phải kê khai nộp Sở Nông nghiệp & PTNT. Kết quả: 18/20 người đã nộp (Đ/c Quý và Đ/c Dẻo chưa nộp).

+ Lập dự toán nguồn kinh phí VSATTP và chỉnh sửa dự toán nguồn kinh phí đối ứng dự án trình lãnh đạo phê duyệt.

- Phòng kỹ thuật - IPM:

+ Thực hiện tổng hợp báo cáo tình hình sâu bệnh vụ đông xuân năm 2009 gửi Trung tâm BVTV phía bắc. Hoàn thiện báo cáo sơ kết vụ chiêm xuân.

+ Chỉ đạo và phối hợp với các trạm Việt Trì, Lâm Thao, Phú Thọ, Phù Ninh, Tam Nông tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ.

+ Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục ra thông báo, dự báo tình hình sâu bệnh vụ mùa, vụ đông 2009.

+ Phối hợp với Trung tâm BVTV phía Bắc tổ chức 04 lớp huấn luyện cho 140 nông dân sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc BVTV trên cây chè tại các huyện Thanh Sơn, Thanh Ba.

+ Hoàn thiện báo cáo và làm thủ tục thanh toán 29 loại thuốc gửi Trung tâm Khảo nghiệm và Kiểm định thuốc. Tiếp tục làm báo cáo các loại thuốc đã xong và có số liệu theo dõi khảo nghiệm.

+ Cử 01 cán bộ tăng cường điều tra sâu bệnh tại Phú Thọ.

+ Tổ chức quản lý sử dụng nhà lưới: Dọn vệ sinh, làm đất, gieo cấy, ...

+ Chỉ đạo và triển khai các mô hình SRI theo đúng kỹ thuật, bố trí các thí nghiệm phù hợp với các mô hình , theo dõi số liệu ngay từ đầu.

+ Tiếp tục thực hiện các đề tài KHCN đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

- Trạm kiểm dịch thực vật:

+ Điều tra sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu: Phối hợp huyện Phù Ninh, TP Việt Trì điều tra 2 kỳ trên lúa sau nhập khẩu giai đoạn mạ và 3,1 ha dâu Trung Quốc giai đoạn thu lá. Qua điều tra phát hiện các đối tượng sinh vật hại thông thường. Chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

+ Điều tra sinh vật gây hại nông sản: 346,109 tấn (339,009 tấn lúa giống các loại và 7,1 tấn ngô giống) của 23 lượt đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh (Việt Trì 02; TX Phú Thọ 02; Thanh Ba 03; Đoan Hùng 03; Thanh Sơn 02; Hạ Hòa 11). Qua kiểm tra, phát hiện các đối tượng hại thông thường. Chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

+ Kiểm tra thủ tục KDTV: Thanh kiểm tra thị trường buôn bán giống cây trồng nhập khẩu 191,96 tấn giống (184,86 tấn lúa giống và 7,1 tấn ngô giống) của 20 lượt cá nhân, đơn vị: Việt Trì 01; Thanh Ba 03; Đoan Hùng 03; Thanh Sơn 02; Hạ Hòa 11 (huyện Thanh Sơn và Hạ Hòa kiểm tra theo đoàn liên ngành. Đoàn liên ngành Hạ Hòa xử lý 01 hộ vi phạm: tại thời điểm kiểm tra 127 kg lúa giống không có thủ tục KDTV, phạt tiền 500.000 đồng). Các nơi còn lại, hàng đủ thủ tục KDTV. Chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

+ Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 6, quý II gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội; báo cáo sinh vật hại kho, cây trồng sau nhập khẩu quý II và báo cáo KDTV 6 tháng đầu năm gửi Chi cục KDTV vùng V theo quy định.

+ Hoàn thiện báo cáo sâu bệnh trên các giống và tỷ lệ thiệt hại trên lúa sau nhập khẩu.

+ Kết hợp công đoàn, tập hợp danh sách thanh thiếu niên nhi đồng, danh sách con cán bộ CNVC thuộc Chi cục có thành tích cao trong năm học 2008 - 2009 gửi Sở NN và Chi cục phục vụ cho ngày tết thiếu nhi và phong trào Khuyến học của cơ quan, Sở.

- Thanh tra Chi cục:

+ Kiểm tra đại lý buôn bán thuốc BVTV: Được 18 hộ; trong đó (Đoan Hùng 04 hộ; Thanh ba: 03 hộ; Phú Thọ: 07 hộ; Phù Ninh: 04 hộ). Các hộ chấp hành quy định của pháp luật.

+ Kết quả kiểm tra, tổng hợp các hộ không tham gia tập huấn định kỳ năm 2009 của 6 huyện 43/90 hộ, trong đó 40 hộ bỏ, 01 hộ ốm, 02 hộ chưa kinh doanh (Lâm Thao: 4 hộ; Việt Trì: 3 hộ; Đoan Hùng: 18 hộ; Thanh Ba: 6 hộ; Phú Thọ: 6 hộ; Phù Ninh: 6 hộ).

+ Kiểm tra sử dụng thuốc trên cây chè, lúa: 23 hộ (Đoan Hùng 7 hộ; Thanh Ba: 6 hộ; Phú Thọ: 5 hộ; Phù Ninh: 8 hộ) kết quả các hộ sử dụng đúng theo quy định.

+ Viết báo cáo kết quả thanh tra 6 tháng đầu năm 2009 gửi thanh tra Cục BVTV theo quy định.

+ Viết báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2009 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT.

3. Chương trình IPM - KHCN:

- Đề tài tin học: Tiếp tục hướng dẫn, hoàn thiện và vận hành khai thác trang Web, chuẩn bị kế hoạch nghiệm thu đề tài.

- Đề tài Hồng: Thực hiện 04 kỳ điều tra theo dõi, phun thuốc thí nghiệm theo đúng nội dung đã được phê duyệt.

- Dự án SRI: Tổ chức tập huấn, chỉ đạo gieo mạ, cấy, bón phân, làm cỏ sục bùn ruộng mô hình SRI tại các huyện Tân Sơn, Cẩm Khê, Thanh Ba, Lâm Thao, TX Phú Thọ, Thanh Sơn.

- Dự án VM005 thực hiện theo kế hoạch SRD phê duyệt.

4. Công tác tập huấn tuyên truyền:

- 06/13 trạm tập huấn được 28 buổi về kỹ thuật cho 1.623 cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân (TX Phú Thọ 02 buổi: 70 người; Thanh Ba 8 buổi: 385 người; Thanh Thủy 01 buổi: 48 người; Việt Trì 03 buổi: 180 người; Tân Sơn 04 buổi: 240 người; Lâm thao 10 buổi: 700 người).

- Gửi  01 bài, 01 ảnh đăng trên báo Phú Thọ về đối tượng dịch hại mới rầy nâu nhỏ hại lúa.

5. Công tác khác:

- Cấp 23 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo cơ chế  "Một cửa" trong đó (Cấp mới: 01 chứng chỉ; Gia hạn 22 chứng chỉ).

- Chi đoàn TNCS HCM Chi cục BVTV tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2009-2010.

- Thành lập đội văn nghệ, tổ chức tập luyện và đăng ký 3 tiết mục tham gia hội diễn chào mừng 80 năm thành lập Công Đoàn Việt Nam do Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn