Thứ Sáu, 30/9/2022
kế hoạch công tác tháng 8 năm 2009
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

 


Số:           /KH-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 


                  Việt Trì, ngày  3  tháng  8   năm  2009

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  8  NĂM  2009

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tập trung cao độ toàn lực lượng, làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật, tổ chức điều tra sâu bệnh, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ cao điểm tháng 8; Chú ý các đối tượng: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy các loại, bệnh bạc lá, bệnh khô vằn.

2. Chỉ đạo chăm sóc các mô hình SRI theo đúng hướng dẫn kỹ thuật; Chú ý đánh giá tình hình sâu bệnh trên mô hình để chỉ đạo trong thời gian tới.

3. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Tăng cường kiểm tra các điểm buôn bán thuốc ở chợ, các hộ kinh doanh chứng chỉ đã hết hạn hoặc bán theo mùa vụ; Kiểm tra việc hướng dẫn và bán thuốc của các đại lý cho nông dân phòng trừ trong cao điểm.

4. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng: Đôn đốc, kiểm tra các CLB triển khai và giải ngân các hoạt động đã được phê duyệt.

- Triển khai 2 lớp IPM trên cây có múi tại Đoan Hùng; Theo dõi các thí nghiệm đề tài Hồng (Phù Ninh) theo thuyết minh đã được phê duyệt.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ.

- Hướng dẫn thanh toán KP chương trình VSATTP; Mua sắm trang thiết bị từ nguồn kinh phí đối ứng DA. Phối hợp giải quyết dứt điểm thủ tục sửa chữa các Trạm để triển khai thực hiện.

- Lập thủ tục hồ sơ xin chủ trương đề bạt cán bộ các phòng, trạm còn thiếu và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Tập trung chỉ đạo điều tra sâu bệnh, dự tính dự báo, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ cao điểm tháng 8; Chú ý các đối tượng: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy các loại, bệnh bạc lá, bệnh khô vằn.

- Phối hợp thực hiện chuyên mục khuyến nông tháng 8 đảm bảo chất lượng; Chú ý đổi mới hình thức thực hiện.

- Chỉ đạo chăm sóc các mô hình SRI theo đúng hướng dẫn kỹ thuật; Chú ý đánh giá tình hình sâu bệnh trên mô hình để chỉ đạo trong thời gian tới. Chủ trì đoàn tham gia tập huấn nâng cao SRI tại Nghệ An.

- Triển khai các khảo nghiệm thuốc đảm bảo tiến độ, viết báo cáo và thanh toán các khảo nghiệm đã triển khai xong.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các đề tài KHCN theo đúng tiến độ:

+ Đề tài tin học: Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo gửi Sở KHCN, thanh quyết toán đề tài; Kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các Trạm, các phòng sử dụng trang Web có hiệu quả (Cập nhật thông tin).

+ Đề tài Hồng: Triển khai, theo dõi các thí nghiệm theo đúng nội dung thuyết minh.

3. Thanh tra Chi cục:

- Chỉ đạo và triển khai thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên các cây trồng. Kiểm tra việc hướng dẫn và bán thuốc của các đại lý cho nông dân phòng trừ trong cao điểm.

- Giám sát, chỉ đạo triển khai các hoạt động VSATTP theo chương trình mục tiêu đã ký kết.

- Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ các đại lý trên địa bàn tỉnh, cập nhật trên trang Web để quản lý.

4. Trạm KDTV:

- Điều tra sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu; Thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập khẩu.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Tham gia các hoạt động khác theo phân công:

5. Nhóm công tác Dự án, KHCN:

- VM005: Kiểm tra, đôn đốc triển khai và giải ngân các hoạt động của CLB.

- Dự án SRI: Kiểm tra kết quả triển khai mô hình SRI tại các huyện; Chủ trì, tham gia khóa đào tạo nâng cao giảng viên SRI tại Nghệ An. Tiếp tục xúc tiến khoá đào tạo giảng viên SRI cho các huyện.

- IPM CĂQ: Chỉ đạo triển khai 2 lớp theo đúng kế hoạch.

- Đề tài KHCN: Hoàn thiện báo cáo, thanh toán đề tài tin học; Triển khai các hoạt động đề tài Hồng theo đúng thuyết minh.

6. Trọng tâm công tác tuyên truyền:

- Tình hình sâu bệnh và biện pháp chỉ đạo phòng trừ cao điểm tháng 8.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho lúa, chè, ...

 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở: Ô Thước, Ô Hùng (B/cáo);

- Lãnh đạo Chi cục;

- Phòng ban Văn phòng;

- Trạm BVTV huyện, thành, thị;

- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Lê Toàn

 

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn