Thứ Sáu, 22/9/2023
kế hoạch công tác T9N09
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  9 - NĂM  2009

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tiếp tục tổ chức điều tra, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa muộn, các huyện cần chú ý là Tân Sơn, Thanh Sơn, Đoan Hùng, Yên Lập, ...

Rà soát, xây dựng điểm và điều tra, ra thông báo tình hình sâu bệnh trên cây vụ đông theo quy định.

2. Điều tra đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên các trà, các giống. Đánh giá kết quả các mô hình SRI, viết báo cáo và tổ chức hội nghị khuyến cáo nhằm mở rộng cho các vụ tiếp theo.

3. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Đặc biệt chú ý thuốc sử dụng trên cây rau.

4. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng: Phối hợp triển khai các hoạt động còn lại và chuẩn bị các thủ tục chuyển giao tiền và tài sản, đóng sổ kết thúc Dự án.

- Tiếp tục triển khai 2 lớp IPM trên cây có múi tại Đoan Hùng; Theo dõi các thí nghiệm đề tài Hồng (Phù Ninh) theo thuyết minh đã được phê duyệt.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ.

- Mua sắm trang thiết bị; Triển khai sửa chữa các Trạm; Cân đối tài chính, đề xuất kế hoạch điều chỉnh trong quý 4 (nếu có).

- Sắp xếp, điều chuyển cán bộ; Hoàn thiện hồ sơ đề bạt cán bộ các phòng, trạm còn thiếu và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Tiếp tục chỉ đạo điều tra, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa muộn, chú ý các huyện có nhiều diện tích lúa muộn là Tân Sơn, Thanh Sơn, Đoan Hùng, Yên Lập, ...

- Chỉ đạo chọn điểm, tổ chức điều tra, ra thông báo sâu bệnh trên cây vụ đông theo quy định.

- Chỉ đạo điều tra đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên các trà, các giống, tổng hợp kết quả viết báo cáo. Tổng hợp, đánh giá kết quả các mô hình SRI, viết báo cáo và tổ chức hội nghị khuyến cáo nhằm mở rộng cho các vụ tiếp theo.

- Triển khai các khảo nghiệm thuốc đảm bảo tiến độ, viết báo cáo và thanh toán các khảo nghiệm đã triển khai xong.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai theo dõi các thí nghiệm của đề tài Hồng theo đúng nội dung thuyết minh. Tiếp tục theo dõi, giám sát việc cập nhật thông tin trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Chỉ đạo và triển khai thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên các cây trồng, chú ý các loại thuốc sử dụng trên cây rau.

- Giám sát, chỉ đạo triển khai các hoạt động VSATTP theo chương trình mục tiêu đã ký kết.

4. Trạm KDTV:

- Phối hợp điều tra, đánh giá tình hình sâu bệnh trên lúa lai nhập khẩu, viết báo cáo đánh giá.

- Chủ trì chỉ đạo triển khai đợt tổng kiểm tra Mọt Mêxico trên đậu, đỗ từ ngày 10 - 15/9, viết báo cáo kết quả gửi Cục và Chi cục vùng V.

- Thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập khẩu cho vụ đông.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Tham gia các hoạt động khác theo phân công:

5. Nhóm công tác Dự án, KHCN:

- VM005: Hoàn thành các thủ tục bàn giao, khoá sổ Dự án. Kiểm tra, đôn đốc triển khai các hoạt động của CLB.

- Dự án SRI: Đánh giá kết quả các mô hình SRI tại các huyện; Phối hợp tổ chức Hội nghị đầu bờ khuyến cáo mở rộng trong thời gian tới.

- IPM CĂQ: Chỉ đạo triển khai 2 lớp học theo đúng kế hoạch.

- Đề tài KHCN: Triển khai các hoạt động đề tài Hồng theo đúng thuyết minh.

6. Trọng tâm công tác tuyên truyền:

- Đánh giá kết quả phòng trừ sâu bệnh trên lúa mùa; Giới thiệu 1 số sâu bệnh chính trên cây trồng vụ đông và biện pháp phòng trừ.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho rau, chè, ...

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn