Thứ Tư, 5/10/2022
kế hoạch công tác tháng 10
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  10 - NĂM  2009

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa muộn, trên cây trồng vụ đông theo quy định.

2. Tổng hợp số liệu, viết báo cáo sơ kết vụ mùa; Chú ý đánh giá, so sánh diễn biến sâu bệnh, kết quả chỉ đạo phòng trừ và các mô hình TBKT được áp dụng.

3. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Đặc biệt chú ý thuốc sử dụng trên cây rau.

4. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng: Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Câu lạc bộ đã được phê duyệt; Tham gia hội nghị kết thúc Dự án. 

- Tổng hợp kết quả, chuẩn bị HNĐB 2 lớp IPM trên cây có múi tại Đoan Hùng; Theo dõi các thí nghiệm đề tài Hồng (Phù Ninh) theo thuyết minh đã được phê duyệt.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ. Liên hệ, bảo vệ kế hoạch kinh phí năm 2009, chú ý nguồn kinh phí sự nghiệp và sửa chữa các Trạm. Đôn đốc kết thúc đợt thanh tra của Sở Tài chính.

- Mua sắm trang thiết bị từ nguồn kinh phí đối ứng DA. Phối hợp triển khai và giám sát sửa chữa 2 Trạm Yên Lập và Tam Nông. Giải ngân kinh phí ATVSTP.

- Hoàn thiện hồ sơ đề bạt cán bộ các phòng, trạm còn thiếu và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, triển khai điều tra, tổng hợp ra thông báo tình hình sâu bệnh và biện pháp chỉ đạo phòng trừ trên lúa muộn, trên cây trồng vụ đông theo quy định.

- Tổng hợp số liệu, viết báo cáo sơ kết vụ mùa; Chú ý đánh giá, so sánh diễn biến sâu bệnh, kết quả chỉ đạo phòng trừ và các mô hình TBKT được áp dụng.

- Triển khai các khảo nghiệm thuốc đảm bảo tiến độ, đẩy nhanh thanh toán các khảo nghiệm đã triển khai xong.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các đề tài KHCN theo đúng tiến độ:

+ Đề tài tin học: Kiểm tra, theo dõi việc cập nhật thông tin và sử dụng trang Web của các bộ phận.

+ Đề tài Hồng: Chỉ đạo, triển khai, theo dõi các thí nghiệm theo đúng nội dung thuyết minh.

3. Thanh tra Chi cục:

- Chỉ đạo và triển khai thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên các cây trồng; Chú ý các loại thuốc trên cây rau.

- Phối hợp chỉ đạo, giám sát triển khai các hoạt động tập huấn về VSATTP, chú ý phối hợp với chương trình của Cục BVTV.

- Rà soát, chốt danh sách đại lý năm 2009, thông tin trên Web để liên hệ, quản lý. Đôn đốc, phối hợp giải quyết việc cam kết bảo vệ môi trường của các đại lý.

4. Trạm KDTV:

- Điều tra sinh vật hại cây trồng vụ đông sau nhập khẩu; Thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập khẩu.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định. Chú ý kiểm tra đối tượng mọt Mêxico tại các điểm đã phát hiện.

- Phối hợp triển khai lớp dạy nghề cho nông dân tại Việt Trì. Tham gia các hoạt động khác theo phân công:

5. Nhóm công tác Dự án, KHCN:

- VM005: Đôn đốc việc bàn giao, tổ chức hội nghị kết thúc Dự án; Kiểm tra hoạt động của các Câu lạc bộ đã được phê duyệt.

- Dự án SRI: Hoàn thiện các hoạt động, viết báo cáo tổng kết toàn diện năm 2009 trước 10/10. Xây dựng kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2010.

- IPM CĂQ: Chỉ đạo chuẩn bị HNĐB 2 lớp theo đúng kế hoạch.

- Đề tài KHCN: Triển khai các hoạt động đề tài Hồng theo đúng thuyết minh.

6. Trọng tâm công tác tuyên truyền:

- Kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác phòng trừ sâu bệnh vụ mùa; Một số sâu bệnh chính hại cây trồng vụ đông và biện pháp phòng trừ.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho rau, chè, cây vụ đông, ...

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn