Thứ Bảy, 3/6/2023
Kế hoạch công tác tháng 11N09
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  11  - NĂM  2009

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, trên rau màu, trên cây rừng theo quy định.

2. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Đặc biệt chú ý thuốc sử dụng trên cây rau.

3. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng: Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Câu lạc bộ đã được phê duyệt; Chỉ đạo tổng hợp, đối chiếu số liệu, tiến hành tiếp nhận và chuyển giao dự án. 

- Tổ chức HNĐB 2 lớp IPM trên cây có múi tại Đoan Hùng; Phối hợp tổng hợp số liệu, viết báo cáo tổng kết toàn diện đề tài Hồng (Phù Ninh) theo quyết định và thuyết minh đã được phê duyệt.

4. Sửa chữa Nhà làm việc:

- Trạm Yên Lập: Rà soát thủ tục đất đai (Quyết định, sơ đồ mặt bằng, gianh giới,...) và giám sát xây dựng theo đúng thiết kế kỹ thuật.

- Trạm Tam Nông: Chuyển địa điểm ổn định làm việc, giám sát xây dựng theo đúng thiết kế kỹ thuật.

- Trạm Thanh Sơn, Tân Sơn: Chuẩn bị điều kiện đất đai để xây dựng trong năm 2010. 

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ, chú ý công tác vệ sinh và quản lý tài sản.

- Xin bổ sung kinh phí triển khai hệ thống bẫy đèn. Mua sắm, phân bổ, lập sổ sách theo dõi, quản lý trang thiết bị theo quy định. Hoàn thiện thủ tục (Quyết định lựa chọn, phê duyệt, thành lập BQL, giám sát,...) và phối hợp giám sát sửa chữa 2 Trạm Yên Lập và Tam Nông.

- Đôn đốc, hoàn thiện thanh quyết toán các nguồn kinh phí: DA SRI, CLBSK, Đề tài khoa học, KP ATVSTP.

- Lập hồ sơ chuyển ngạch cán bộ, rà soát sắp xếp phân công cán bộ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ và khả năng kế thừa.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, triển khai điều tra, tổng hợp ra thông báo tình hình sâu bệnh và biện pháp chỉ đạo phòng trừ trên cây trồng vụ đông, trên rau màu, cây lâm nghiệp theo quy định.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai bẫy đèn: Lựa chọn điểm, tổ chức xây dựng, quản lý vận hành,…

- Triển khai các khảo nghiệm thuốc đảm bảo tiến độ, thanh quyết toán kinh phí khảo nghiệm năm 2009 (Xong trước 20/11).

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các đề tài KHCN theo đúng tiến độ:

+ Đề tài tin học: Kiểm tra, theo dõi việc cập nhật thông tin và sử dụng trang Web của các bộ phận; Sưu tầm, cập nhật các thông tin mới có liên quan (Lưu ý tính chính xác và bản quyền).

+ Đề tài Hồng: Chỉ đạo tổng hợp số liệu, viết báo cáo toàn diện đề tài chuẩn bị cho nghiệm thu vào tháng 12/2009.

3. Thanh tra Chi cục:

- Chỉ đạo và triển khai thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên các cây trồng; Chú ý các loại thuốc trên cây rau.

- Phối hợp, đôn đốc quyết toán kinh phí tập huấn bổ sung, kinh phí VSATTP.

- Rà soát danh sách đại lý, các văn bản pháp luật bổ sung trong năm 2009 để chuẩn bị tập huấn bổ sung cho các đại lý năm 2010.

4. Trạm KDTV:

- Điều tra sinh vật hại cây trồng vụ đông sau nhập khẩu; Thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập khẩu.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định. Chú ý kiểm tra các điểm đã xuất hiện mọt Mêxico.

- Phối hợp triển khai lớp dạy nghề cho nông dân tại Việt Trì. Tham gia các hoạt động khác theo phân công.

5. Nhóm công tác Dự án, KHCN:

- VM005: Kiểm tra hoạt động của các Câu lạc bộ đã được phê duyệt; Tiếp nhận bàn giao DA.

- Dự án SRI: Thanh quyết toán KP năm 2009. Hoàn thiện kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2010 trình SRD phê duyệt.

- IPM CĂQ: Tổ chức HNĐB 2 lớp theo đúng kế hoạch.

- Đề tài KHCN: Tổng hợp số liệu, viết báo cáo toàn diện đề tài Hồng theo đúng quyết định và thuyết minh được phê duyệt. Kiểm tra, cập nhật thông tin trên trang Web.

 6. Trọng tâm công tác tuyên truyền:

- Một số sâu bệnh chính hại cây trồng vụ đông, rau màu, chè sau đốn và biện pháp phòng trừ.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho rau, chè, cây vụ đông, ...

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn