Thứ Tư, 10/8/2022
Báo cáo kết quả T10N09
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 10 - NĂM 2009

 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 10/2009:

1. Kết quả theo dõi diễn biến sâu bệnh và công tác chỉ đạo:

a, Tình hình sâu bệnh:

- Trên lúa mùa muộn: Sâu đục thân gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Bệnh khô vằn, bọ xít dài hại nhẹ đến trung bình. Rầy các loại, chuột gây hại nhẹ.

- Trên rau: Bọ nhảy gây hại nhẹ đến trung bình trên rau cải, bắp cải, xu hào. Các đối tượng: Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang, rệp gây hại nhẹ.

- Trên ngô: Sâu ăn lá, châu chấu hại nhẹ đến trung bình. Các đối tượng: Sâu xám, bệnh sinh lý, chuột, bệnh đốm lá, sâu đục thân gây hại nhẹ.

- Trên chè: Rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ gây hại nhẹ đến trung bình. Nhện đỏ gây hại nhẹ.

- Trên cây ăn quả: Nhện lông nhung, sâu ăn lá hại nhẹ trên cây nhãn, vải. Bệnh thán thư hại nhẹ trên cây hồng.

- Trên cây lâm nghiệp: Bệnh khô cành, sâu ăn lá, mối gốc hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn.

Diễn biến một số đối tượng sâu bệnh tháng 10/2009

 

Cây trồng

Đối tượng

Diện tích nhiễm (ha)

Diện tích PT(ha)

Tổng

Nhẹ

TB

Nặng

TH>70% NS

Tổng

Lần1

Lần 2

Lúa

B. khô vằn

856

660,9

195,1

 

 

 

 

 

Rầy

79,4

79,4

 

 

 

 

 

 

Sâu đục thân

347

341

1

5

 

 

 

 

Chuột

172

172

 

 

 

 

 

 

Bọ xít dài

60

40

20

 

 

 

 

 

Rau

Bọ  nhảy

64

56

8

 

 

55,1

55,1

 

Sâu xanh

16

16

 

 

 

16

16

 

Sâu tơ

21,8

21,8

 

 

 

 

 

 

Sâu khoang

8,8

8,8

 

 

 

 

 

 

Rệp

28,9

28,9

 

 

 

 

 

 

Ngô

Sâu ăn lá

455,9

308,7

147,2

 

 

179,2

179,2

 

Chuột

41,8

41,8

 

 

 

 

 

 

Sâu xám

480,4

480,4

 

 

 

 

 

 

Bệnh sinh lý

271,4

271,4

 

 

 

 

 

 

Châu chấu

74,1

53,1

21

 

 

21

21

 

Bệnh đốm lá

12

12

 

 

 

 

 

 

Sâu đục thân

170

170

 

 

 

 

 

 

Chè

Rầy xanh

1664

1270,3

393,7

 

 

780

780

 

Bọ cánh tơ

1013,6

899,9

113,7

 

 

 

 

 

Bọ xít muỗi

1770,2

1596,3

173,9

 

 

860,5

860,5

 

Nhện đỏ

57

57

 

 

 

 

 

 

b, Kết quả chỉ đạo:

- Chỉ đạo các Trạm BVTV huyện, thành, thị thực hiện 04 kỳ điều tra sâu bệnh trên lúa, rau, chè. Thực hiện 02 kỳ điều tra sâu bệnh trên cây ăn quả; 02 kỳ điều tra sâu bệnh trên cây lâm nghiệp. Tổng hợp gửi thông báo về Cục BVTV và Trung tâm BVTV phía Bắc, Sở Nông nghiệp và PTNT kịp thời và đúng quy định.

- Tổng hợp báo cáo đánh giá tỷ lệ thiệt hại vụ mùa: Kết quả tỷ lệ thiệt hại chung trên toàn tỉnh là 1,56%;  trong đó trà mùa sớm thiệt hại 1,64%, trà mùa trung thiệt hại 1,49% đảm bảo mức an toàn trong sản xuất.

- Báo cáo sơ kết công tác BVTV vụ mùa gửi Trung tâm BVTV phía bắc.

- Tổng hợp kết quả điều tra bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa trên địa bàn tỉnh báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Kiểm tra tiến độ sản xuất cây vụ đông tại huyện Đoan Hùng, Thanh Ba, Hạ Hoà theo sự phân công của Sở.

- Tổng hợp số chuột diệt được trong tháng: 7.000 con (Thanh thủy).

2. Chương trình IPM - KHCN:

- Đề tài Hồng: Thực hiện 04 kỳ điều tra và theo dõi các thí nghiệm theo nội dung thuyết minh đã được phê duyệt.

- Dự án SRI: Tổ chức hội nghị đánh giá dự án năm 2009 và chia sẻ kinh nghiệm. Tổ chức 01 lớp TOT cho toàn bộ cán bộ trong Chi cục.

- Dự án VM005: Duy trì chỉ đạo 30 câu lạc bộ thực hiện các hoạt động năm 2009.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Điều tra sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu: 3000 ha ngô NK4300, NK6654 ... giai đoạn 6 lá - xoáy nõn; 150 ha rau các loại giai đoạn phát triển thân lá - thu hoạch; 2,5 ha đu đủ Đài Loan giai đoạn thu hái quả; 0,1 ha dâu Trung Quốc giai đoạn thu hái lá. Chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Điều tra sinh vật hại trong kho: Tổng số 480 tấn (470 tấn thóc dự trữ, lúa giống và 10 tấn ngô bột, hạt các loại) của 05 cá nhân, đơn vị (Việt Trì 03, Lâm Thao 02). Phát hiện các đối tượng hại thông thường của Việt Nam. Ra 01 thông báo gửi các đơn vị liên quan.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 10 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội theo quy định.

 4. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Thanh kiểm tra buôn bán thuốc BVTV được 37 hộ, phát hiện 04 hộ vi phạm, cụ thể: (Lâm Thao: 4 hộ; Việt Trì: 03 hộ; Thanh Thủy: 02 hộ; Tân Sơn: 03 hộ; Lâm Thao: 03 hộ; Đoan Hùng: 03 hộ; Cẩm Khê: 03 hộ; Yên Lập: 03 hộ; Hạ Hòa: 05 hộ; Tam Nông: 03 hộ; Việt Trì: 01 hộ; Thanh Sơn: 04 hộ, vi phạm 04 hộ (bán thuốc ở chợ), xử lý nhắc nhở.

- Thanh kiểm tra sử dụng thuốc 15 hộ, trong đó: Lâm Thao 6 hộ, Việt Trì 09 hộ, các hộ sử dụng đúng không vi phạm. Tình trạng bao bì thuốc BVTV đã sử dụng còn vứt bừa bãi trên ruộng.

- Rà soát thủ tục hành chính (đề án 30) theo công văn số 754/SNN-VP ngày 21/9/2009 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v thực hiện giai đoạn rà soát thủ tục hành chính.

5. Công tác tuyên truyền, tập huấn:

- 6/13 trạm tập huấn được 09 buổi về kỹ thuật cho 593 cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân (Tân Sơn 01 buổi: 70 người; Việt trì 01 buổi: 77 người; Cẩm Khê 02 buổi: 106 người; Lâm thao 02 buổi: 125 người; Thanh Ba 02 buổi: 140 người; Hạ Hòa 01 buổi: 75 người).

    - 7/9 lớp đã tập huấn VSATTP được 490 cán bộ và bà con nông dân (Việt Trì, Lâm Thao, Cẩm Khê, Thanh Ba, Phú Thọ, Tân Sơn, Đoan Hùng) các lớp thực hiện nội dung tập huấn theo kế hoạch.

- Gửi và đề nghị đăng trên báo Phú Thọ 02 bài về sâu bệnh hại cây vụ đông.

6. Công tác khác:

    - Gia hạn 01 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo cơ chế "Một cửa".

- Tham gia góp ý về cơ cấu giống, thời vụ chiêm xuân năm 2009 - 2010.

- Tham gia góp ý dự thảo quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về khảo nghiệm thuốc trên đồng ruộng gửi Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía bắc.

- Tham gia ý kiến đóng góp dự thảo xây dựng Thông tư tiêu chuẩn nghiệp vụ cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành Nông nghiệp & PTNT công tác trên địa bàn cấp xã.

- Triển khai làm khảo nghiệm 12 loại thuốc trừ sâu, bệnh trên cây ăn quả. Theo dõi kết quả tổng hợp báo cáo gửi Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc phía Bắc.

- Tham gia giải bóng đá chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Sở Nông nghiệp và PTNT.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 10/2009: (Có biểu kèm theo).

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn