Thứ Sáu, 12/8/2022
Kế hoạch công tác tháng 12N09
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  12  NĂM  2009

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, trên rau màu, trên cây rừng theo quy định. Phối hợp cùng phòng Kỹ thuật triển khai các điểm bẫy đèn phục vụ công tác điều tra DTDB.

2. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Đặc biệt chú ý thuốc sử dụng trên cây rau. Phối hợp trạm Kiểm dịch thanh tra thị trường giống cây trồng nhập nội vụ đông xuân.

3. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng: Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Câu lạc bộ đã được phê duyệt; Chỉ đạo các CLB tổng hợp kết quả, tổng kết hoạt động dự án năm 2009.

- Trạm Lâm Thao, Tân Sơn phối hợp chuẩn bị chọn ruộng, học viên,… triển khai các hoạt động DA SRI đã xây dựng; Các Trạm còn lại lựa chọn địa điểm triển khai 1 mô hình SRI từ 5-10 ha.

- Phối hợp nghiệm thu, tổng kết toàn diện đề tài Hồng theo quyết định và thuyết minh đã được phê duyệt (Trạm Phù Ninh).

4. Sửa chữa Nhà làm việc: Phối hợp giám sát xây Trạm theo đúng thiết kế đã phê duyệt; Tổ chức nghiệm thu, hoàn thành thủ tục thanh toán trong tháng 12/2009.

5. Thanh quyết toán toàn bộ các nguồn kinh phí có liên quan xong trước 25/12/2009.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ, chú ý công tác vệ sinh và quản lý tài sản.

- Đôn đốc việc phê duyệt và tiến hành giải ngân, thanh toán kinh phí bẫy đèn, kinh phí xây dựng vườn cây trồng sau nhập khẩu. Hoàn thiện việc mua sắm, giao nhận và thanh quyết toán các trang thiết bị. Phối hợp giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí sửa chữa 2 Trạm Yên Lập và Tam Nông.

- Đôn đốc, hoàn thiện thanh quyết toán các nguồn kinh phí: QLNN, DA SRI, CLBSK, Đề tài khoa học, KP ATVSTP xong trước 25/12/2009.

- Rà soát, sắp xếp phân công cán bộ mới được xét tuyển, thuyên chuyển đảm bảo lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ và khả năng kế thừa cán bộ lãnh đạo.

- Chỉ đạo triển khai công tác đánh giá cán bộ công chức và bình xét danh hiệu thi đua năm 2009.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, triển khai điều tra, tổng hợp ra thông báo tình hình sâu bệnh và biện pháp chỉ đạo phòng trừ trên cây trồng vụ đông, trên rau màu, cây lâm nghiệp theo quy định.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai xây dựng, quản lý, vận hành bẫy đèn phục vụ công tác điều tra DTDB sâu bệnh.

- Hoàn thiện thanh quyết toán kinh phí khảo nghiệm thuốc năm 2009; Xây dựng kế hoạch triển khai khảo nghiệm thuốc năm 2010; Tìm điểm tiến hành KN các thuốc còn lại.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các đề tài KHCN theo đúng tiến độ:

+ Đề tài tin học: Kiểm tra, theo dõi việc cập nhật thông tin và sử dụng trang Web của các bộ phận; Sưu tầm, cập nhật các văn bản, thông tin mới có liên quan đưa lên trang Web.

+ Đề tài Hồng: Chỉnh sửa báo cáo, tiến hành nghiệm thu cơ sở (trong tháng 12/2009) và nghiệm thu cấp tỉnh (trong tháng 01/2010).

3. Thanh tra Chi cục:

- Chỉ đạo và triển khai thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên các cây trồng; Chú ý các loại thuốc trên cây rau.

- Phối hợp giám sát công trình xây dựng các Trạm BVTV và Vườn cây trồng sau nhập khẩu.

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức tập huấn bổ sung cho các đại lý năm 2010.

4. Trạm KDTV:

- Điều tra sinh vật hại cây trồng vụ đông sau nhập khẩu; Chủ trì chỉ đạo thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập khẩu vụ chiêm xuân.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định. Chú ý kiểm tra các điểm đã xuất hiện mọt Mêxico.

- Phối hợp triển khai lớp dạy nghề cho nông dân tại Việt Trì. Tham gia các hoạt động khác theo phân công:

5. Nhóm công tác Dự án, KHCN:

- VM005: Kiểm tra hoạt động của các Câu lạc bộ đã được phê duyệt; Đôn đốc việc bàn giao DA và liên kết kêu gọi tài trợ mới.

- Dự án SRI: Đôn đốc việc phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện triển khai hoạt động DA năm 2010.

- IPM CĂQ: Hoàn thiện thanh quyết toán 2 lớp xong trước 15/12/2009.

- Đề tài KHCN:

+ Chỉnh sửa báo cáo, tiến hành nghiệm thu cơ sở đề tài Hồng theo đúng quyết định và thuyết minh được phê duyệt.

+ Kiểm tra việc cập nhật và khai thác thông tin trên trang Web.

6. Công tác tuyên truyền:

- Một số sâu bệnh chính hại cây trồng vụ đông, rau màu, chè sau đốn và biện pháp phòng trừ. Kỹ thuật ngâm ủ và gieo mạ theo SRI.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho rau, chè sau đốn, cây vụ đông, ...

7. Công tác trọng tâm toàn Chi cục: Tiến hành đánh giá cán bộ công chức và bình xét các danh hiệu thi đua năm 2009.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn