Thứ Tư, 10/8/2022
Kế hoạch công tác tháng 1 năm 2009
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Số:          /KH-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 

                  Việt Trì, ngày  01  tháng  01  năm  2009

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 1  NĂM 2009

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Rà soát, xây dựng điểm điều tra DTDB các cây trồng được phân công theo quy định; Chú ý đảm bảo tính đại diện và phù hợp với cơ cấu cây trồng.

2. Tổ chức điều tra, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, chú ý các đối tượng chuột và bệnh sương mai. Điều tra sâu bệnh trên mạ và lúa sớm theo quy định.

3. Phối hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường tổ chức tập huấn, chỉ đạo triển khai kỹ thuật gieo mạ, làm đất, cấy, làm cỏ, bón phân theo kỹ thuật SRI. Chú ý việc phòng chống rét cho mạ bằng các chế phẩm phân bón sinh học mới. Phối hợp chỉ đạo các mô hình SRI kết hợp trình diễn giống mới đảm bảo kết quả.

4. Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống nhập khẩu; Tham gia đợt thanh kiểm tra chất lượng thuốc BVTV đảm bảo VSATTP, đặc biệt trong dịp tết, chú ý các loại thuốc trên rau.

5. Quản lý, hướng dẫn sinh viên ĐH Hùng Vương thực tập theo phân công.

6. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Triển khai cuộc họp xây dựng kế hoạch cấp huyện năm 2009; Cuộc họp tổng kết năm 2008; Khóa tập huấn về kiểm tra giám sát sản phẩm an toàn,.. Hoàn thành thủ tục thanh toán năm 2008.

- 2 lớp IPM trên cây có múi tại Đoan Hùng: Triển khai và theo dõi các thí nghiệm, chuẩn bị mở lớp năm 2009 đảm bảo thời vụ.

- Dự án SRI: Phối hợp với xã tổ chức tập huấn, chỉ đạo gieo và chăm sóc mạ, làm đất, cấy mô hình và các Thí nghiệm đảm bảo yêu cầu.

- Phối hợp với Chủ nhiệm đề tài triển khai nội dung các đề tài theo kế hoạch.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Chuẩn bị cho tổng kết và đón tết toàn Chi cục.

- Theo dõi, giám sát và hoàn thiện thủ tục thanh toán kinh phí nhà lưới, kinh phí sửa chữa 2 Trạm Việt Trì và Đoan Hùng theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí năm 2009.Tổng hợp, thanh quyết toán các nguồn kinh phí năm 2008 (Xong trước 20/1/2009).

- Ký hợp đồng thêm cán bộ; Lập các thủ tục trình Lãnh đạo Sở đề bạt và luân chuyển cán bộ.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Kiểm tra, tổng hợp các điểm điều tra DTDB của các huyện trên các cây trồng; Chú ý đảm bảo tính đại diện và phù hợp với cơ cấu cây trồng.

- Chỉ đạo, phối hợp điều tra, tổng hợp ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, chú ý các đối tượng chuột và bệnh sương mai. Điều tra sâu bệnh trên mạ và lúa sớm theo quy định.

- Chủ trì chỉ đạo công tác tập huấn, triển khai kỹ thuật gieo mạ, làm đất, cấy, làm cỏ, bón phân theo kỹ thuật SRI. Hướng dẫn việc phòng chống rét cho mạ bằng các chế phẩm phân bón sinh học mới.

- Chỉ đạo các mô hình SRI kết hợp trình diễn giống mới đảm bảo kết quả.

- Triển khai các khảo nghiệm thuốc BVTV của Trung tâm; Trình diễn, thử nghiệm các loại phân bón sinh học mới cho rau, lúa, đánh giá kết quả để chỉ đạo sử dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các đề tài KHCN:

+ Đề tài tin học: Hướng dẫn chi tiết việc quản lý và khai thác trang Web. Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận quản trị và đưa thông tin lên trang Web.

+ Đề tài Hồng: Triển khai, theo dõi mô hình, thí nghiệm trong năm 2009 đảm bảo thời vụ.

3. Thanh tra Chi cục:

- Chỉ đạo và triển khai đợt thanh kiểm tra chất lượng thuốc BVTV, thuốc kích thích sinh trưởng đảm bảo VSATTP, chú ý thuốc sử dụng trên cây rau trong dịp tết.

- Phối hợp thanh tra thị trường giống nhập nội. Rà soát, tổng hợp, hoàn thiện quản lý các Đại lý có đến ngày 31/12/2008 để cập nhật vào trang Web.

4. Trạm KDTV:

- Thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng vụ xuân; Phối hợp điều tra sâu bệnh trên cây trồng sau nhập khẩu.

-  Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Tham gia các hoạt động khác theo phân công.

5. Nhóm công tác Dự án, KHCN:

- Dự án VM005: Tập trung cho tổng kết năm 2008 (Chung các CLB và Ban chỉ đạo); Xây dựng tài liệu về CLB; Khóa tập huấn kiểm tra giám sát SP an toàn.

- Dự án SRI: Tập trung chỉ đạo kỹ thuật gieo mạ, làm đất, cấy, làm cỏ, bón phân theo SRI phối hợp với trình diễn giống mới.

- IPM CĂQ: Thanh quyết toán dứt điểm các lớp; Xây dựng kế hoạch và tiến hành các thí nghiệm năm 2009 đảm bảo thời vụ.

- Đề tài KHCN: Hướng dẫn, kiểm tra việc quản trị và đưa thông tin lên trang Web của các bộ phận; Triển khai mô hình, các thí nghiệm đề tài Hồng đảm bảo thời vụ.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

Kỹ thuật gieo mạ, làm đất, cấy, làm cỏ, bón phân theo kỹ thuật SRI. Hướng dẫn việc phòng chống rét cho mạ bằng các chế phẩm, phân bón sinh học mới.

IV/ CÔNG TÁC CHUNG TOÀN CHI CỤC:

- Tổ chức ăn tết, đón xuân vui vẻ, an toàn, tiết kiệm; Thực hiện tốt các chỉ thị về cấm đốt pháo và đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết.

- Tham gia tết trồng cây và các chính sách thăm hỏi tại địa phương nhân dịp tết nguyên đán.

 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở: Ô Thước; Ô Hùng (B/cáo);

- Phòng trồng trọt; P Kế hoạch Sở;

- Lãnh đạo Chi cục;

- Phòng ban Văn phòng;

- Trạm BVTV huyện, thành, thị;

- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Lê Toàn

 

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn