Thứ Sáu, 12/8/2022
kế hoạch công tác T01 N2010
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 01 - NĂM 2010

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Rà soát, xây dựng điểm điều tra DTDB các cây trồng được phân công theo quy định; Chú ý đảm bảo tính đại diện và phù hợp với cơ cấu cây trồng chuyển đổi do hạn hán.

2. Tổ chức điều tra, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, sâu bệnh trên mạ và lúa sớm theo quy định; Chú ý các địa bàn đã nhiễm bệnh lùn sọc đen trên ngô. Phối hợp xây dựng bẫy đèn đảm bảo phục vụ tốt cho công tác điều tra DTDB.

3. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở tổ chức chiến dịch diệt chuột vào thời điểm thu hoạch vụ đông và chuẩn bị gieo mạ xuân.

4. Phối hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường tổ chức tập huấn, chỉ đạo triển khai kỹ thuật gieo mạ thưa, che phủ nilon, làm đất, cấy đúng thời vụ. Phối hợp chỉ đạo các mô hình SRI kết hợp trình diễn giống mới đảm bảo kết quả.

5. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các loại thuốc sử dụng trên cây rau, thuốc trừ cỏ. Phối hợp trạm Kiểm dịch thanh tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

6. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Chỉ đạo CLB hoàn thiện ngay công tác thống kê số liệu theo mẫu biểu và thu, chuyển tiền vào tài khoản để bàn giao Dự án; Chỉ đạo các CLB đánh giá kết quả năm 2009 và xây dựng kế hoạch  hoạt động năm 2010.

- Dự án SRI: Rà soát các điểm chọn triển khai mô hình, phối hợp tổ chức tập huấn, cấp giống, chỉ đạo gieo mạ đúng thời vụ, định hình bố trí các thí nghiệm đảm bảo yêu cầu.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý giám sát việc cấm hút thuốc nơi công sở và đảm bảo công tác an toàn trong dịp cuối năm.

- Phối hợp theo dõi, giám sát và nghiệm thu, thanh toán kinh phí sửa chữa 2 Trạm Tam Nông và Yên lập; Kinh phí xây vườn cây trồng sau nhập nội.

- Theo dõi, tổng hợp thanh quyết toán các nguồn kinh phí năm 2009. Xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí năm 2010 đảm bảo trích lập các quỹ theo quy định. Lập đầy đủ hệ thống sổ sách mới cho năm 2010 theo quy định.

- Tiếp nhận cán bộ mới, tham mưu việc sắp xếp, luân chuyển cán bộ đảm bảo thực thi tốt công việc và quy hoạch cán bộ nguồn. Phối hợp rà soát, lựa chọn và cân đối ký hợp đồng với số cán bộ đang làm hợp đồng tại đơn vị.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo rà soát, xây dựng điểm điều tra DTDB trên các cây trồng của các huyện; Chú ý đảm bảo tính đại diện và phù hợp với cơ cấu cây trồng chuyển đổi do hạn hán.

- Chỉ đạo điều tra, tổng hợp số liệu, ra thông báo tình hình và biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, trên mạ và lúa sớm theo quy định; Chú ý các địa bàn đã nhiễm bệnh lùn sọc đen trên ngô.

 - Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện tổ chức chiến dịch diệt chuột vào thời điểm thu hoạch vụ đông và chuẩn bị gieo mạ xuân.

- Chủ trì, phối hợp với các Trạm và đơn vị thi công xây dựng 4 điểm bẫy đèn đảm bảo phục vụ tốt cho công tác điều tra DTDB.

- Chủ trì công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật gieo mạ thưa, che phủ nilon, làm đất, cấy đúng thời vụ. Chỉ đạo các mô hình SRI kết hợp trình diễn giống mới đảm bảo kết quả.

- Triển khai các khảo nghiệm thuốc BVTV của Trung tâm đảm bảo tiến độ; Rút kinh nghiệm những hạn chế trong năm 2009, đề xuất phương án quản lý, điều hành các khảo nghiệm thuốc trong năm 2010.

- Chủ trì, phối hợp các bộ phận lập kế hoạch (công việc, nguồn lực) sử dụng nhà lưới, vườn cây trồng nhập nội trong năm 2010 đảm bảo hiệu quả.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các Dự án, đề tài KHCN:

+ DA SRI: Tổ chức tham gia hội thảo tại Yên Bái. Đôn đốc phê duyệt kế hoạch năm 2010, phối hợp các Trạm chọn điểm và triển khai các hoạt động đảm bảo tiến độ.

+ Đề tài tin học: Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận cập nhật và đưa thông tin lên trang Web.

+ Đề tài Hồng: Hoàn chỉnh báo cáo, tiến hành nghiệm thu đề tài.

3. Thanh tra Chi cục:

- Chỉ đạo và triển khai đợt thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV; Chú ý các loại thuốc sử dụng trên cây rau đảm bảo VSATTP trong dịp tết, thuốc trừ cỏ cho vụ xuân. Phối hợp thanh tra thị trường giống nhập nội.

- Lập kế hoạch, hoàn thiện các điều kiện triển khai tập huấn bổ sung cho các đại lý. Cập nhật các văn bản pháp quy liên quan công tác quản lý thuốc lên trang Web.

 4. Trạm KDTV:

- Chủ trì thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội; Phối hợp điều tra sâu bệnh trên cây trồng sau nhập khẩu.

-  Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Tham gia các hoạt động khác theo phân công.

5. Nhóm công tác Dự án, KHCN:

- Dự án CLB: Đôn đốc, tổng hợp kết quả thống kê, nộp tiền của các CLB; Tổ chức hội nghị bàn giao Dự án.

- Dự án SRI: Phê duyệt kế hoạch năm 2010, lựa chọn địa điểm triển khai (địa điểm, diện tích, thí nghiệm,..); Phối hợp phân bổ giống, hướng dẫn kỹ thuật ngâm ủ, gieo mạ đúng thời vụ, đảm bảo kỹ thuật (TT Giống thực hiện tại: Kinh Kệ - Lâm Thao; Hoàng Xá - Thanh Thủy; Võ Miếu - Thanh Sơn; Tân Phú - Tân Sơn; Hà Thạch - Phú Thọ; Vũ Ẻn - Thanh Ba), làm đất, cấy, làm cỏ, bón phân theo SRI phối hợp với trình diễn giống mới.

- Đề tài KHCN: Liên hệ, tổ chức nghiệm thu theo quy định.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho rau đảm bảo VSATTP trong dịp tết, ...

- Kỹ thuật ngâm ủ, gieo mạ theo kỹ thuật SRI. Hướng dẫn việc phòng chống rét cho mạ bằng các chế phẩm, phân bón sinh học mới.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn