Thứ Bảy, 27/11/2021
Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2010
Gửi bài In bài

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa và các cây trồng được phân công; Đặc biệt lưu ý bệnh lùn sọc đen, đạo ôn cổ bông, rầy các loại và chuột hại trên lúa, sâu bệnh trên cây đậu tương.

Tiếp tục tổng điều tra châu chấu hại tre, mai, luồng; Đặc biệt chú ý các xã đã xuất hiện châu chấu hại trong năm 2009 và các vùng lân cận. 

2. Phối hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường tổ chức tập huấn, hướng dẫn chăm sóc lúa theo mô hình SRI: Bón đón đòng sớm, điều tiết nước, phòng trừ sâu bệnh theo điều tra sinh thái.

3. Chỉ đạo, đôn đốc và giúp các cơ sở tổ chức chiến dịch diệt chuột bằng thuốc sinh học sản xuất tại chỗ; Hướng dẫn phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông, rầy các loại, bệnh sinh lý,... hạn chế sử dụng tràn lan thuốc BVTV.

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các loại thuốc sử dụng trên cây rau, chè và thuốc kích thích sinh trưởng.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Tiến hành phát vay và kiểm tra việc giải ngân của các CLB cho các hoạt động năm 2010.

- Dự án SRI: Kiểm tra, theo dõi các mô hình, thí nghiệm đảm bảo kỹ thuật; Triển khai khóa tập huấn TOT và các hoạt động khác theo đúng tiến độ.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh, đảm bảo an ninh trong cơ quan.

- Xúc tiến việc sửa Trạm BVTV năm 2010: Xin đất trạm Tân Sơn (Cẩm Khê), dự toán thiết kế trạm Thanh Sơn (Phú Thọ).

- Lập các thủ tục, tiến hành phát vay cho các CLB đảm bảo quy định quản lý tài chính.

- Hợp đồng thêm cán bộ, bố trí  sắp xếp đảm bảo triển khai công việc.

- Tiếp tục phối hợp đoàn thanh niên tổ chức ngày lao động công ích trồng cây, trồng hoa, trồng rau trong khuôn viên Chi cục.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo và triển khai điều tra, ra thông báo hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên các cây trồng; Lưu ý bệnh lùn sọc đen, đạo ôn cổ bông, rầy các loại và chuột hại trên lúa, sâu bệnh trên cây đậu tương.

Chỉ đạo, phối hợp tổng điều tra châu chấu hại tre, mai, luồng; Đặc biệt chú ý các xã đã xuất hiện châu chấu hại trong năm 2009 và các vùng lân cận. 

- Chủ trì, phối hợp các ban ngành triển khai tập huấn, hướng dẫn chăm sóc lúa theo mô hình SRI; Hướng dẫn các cơ sở tổ chức chiến dịch diệt chuột bằng thuốc sinh học sản xuất tại chỗ; Hướng dẫn phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông, rầy các loại, bệnh sinh lý, ... hạn chế sử dụng tràn lan thuốc BVTV.

- Phối hợp thực hiện chuyên mục BVTV tháng 4 đảm bảo kết quả, tập trung vào các đối tượng: Lùn sọc đen, chuột hại lúa và sâu bệnh hại đỗ tương.

- Tiếp tục gieo trồng, theo dõi các thí nghiệm trong nhà lưới và vườn cây trồng sau nhập nội đảm bảo hiệu quả. Triển khai các khảo nghiệm thuốc BVTV đảm bảo tiến độ.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các Dự án, đề tài KHCN:

+ DA SRI: Kiểm tra, đôn đốc việc bón đón đòng, điều tiết nước, phòng trừ sâu bệnh các mô hình theo đúng kỹ thuật; Tổ chức khóa TOT và các hoạt động khác đảm bảo tiến độ.

+ Đề tài: Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận cập nhật và đưa thông tin lên trang Web. Liên hệ, tiến hành nghiệm thu cấp tỉnh đề tài Hồng.

3. Thanh tra Chi cục:

- Triển khai đợt thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trên các cây trồng; Chú ý tập trung kiểm tra các hộ không tham gia tập huấn bổ sung năm 2010, xử lý nghiêm các vi phạm.

- Phối hợp thanh tra thị trường giống nhập nội, thanh tra công tác phòng trừ sâu bệnh trong cao điểm của các địa phương.

- Thanh quyết toán đợt tập huấn bổ sung năm 2010; Tập hợp đăng ký, lập kế hoạch triển khai lớp tập huấn cấp chứng chỉ chuyên môn cho các hộ mới có nhu cầu.

4. Trạm KDTV:

- Chủ trì, phối hợp điều tra sâu bệnh trên lúa lai và các cây trồng sau nhập khẩu; Chú ý các đối tượng nhập khẩu lần đầu.

- Chủ trì, phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội; Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Tham gia các hoạt động khác theo phân công.

5. Nhóm công tác Dự án, KHCN:

- Dự án CLB: Triển khai các thủ tục phát vay cho các CLB; Kiểm tra việc giải ngân và triển khai các hoạt động năm 2010 của CLB.

- DA SRI: Chỉ đạo bón đón đòng, điều tiết nước, phòng trừ sâu bệnh các mô hình theo đúng kỹ thuật. Tổ chức khóa TOT và các hoạt động khác đảm bảo tiến độ; Lưu ý việc thanh quyết toán theo tiến độ.

- Đề tài KHCN: Nghiệm thu cấp tỉnh đề tài Hồng.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Kỹ thuật chăm sóc lúa theo quy trình SRI. Hướng dẫn phòng trừ chuột, bệnh đạo ôn, rầy, bệnh sinh lý, ... bằng các chế phẩm sinh học mới.

- Sâu bệnh chính hại cây đậu tương và biện pháp phòng trừ.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho các cây trồng đảm bảo VSATTP.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn