Thứ Bảy, 27/11/2021
Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2010
Gửi bài In bài

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa, đậu tương và các cây trồng khác được phân công; Đặc biệt lưu ý rầy các loại, chuột hại và bệnh khô vằn trên lúa; sâu đục thân, cành, quả trên cây đậu tương; bệnh lùn sọc đen trên ngô (Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Thanh Thủy, ...).

Tiếp tục điều tra, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo phòng trừ triệt để các ổ châu chấu hại tre, mai, luồng mới nở trên các xã đã xuất hiện châu chấu hại trong năm 2009 và các vùng lân cận.

2. Đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ, viết báo cáo làm cở sở cho công tác chỉ đạo các vụ tới. 

3. Phối hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường tổ chức tập huấn, hướng dẫn phương pháp điều tra và kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh trên lúa, đậu tương và các cây trồng khác.

4. Chỉ đạo, đôn đốc và giúp các cơ sở chuẩn bị điều kiện: Tập huấn về chuột hại, kỹ thuật phối trộn thuốc sinh học tại chỗ, ... để triển khai đợt đánh chuột tập trung trong tháng 6 ngay sau khi gặt lúa.

5. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các loại thuốc sử dụng trên cây rau, chè và thuốc kích thích sinh trưởng.

6. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Triển khai giải ngân cho các hoạt động của CLB.

- Dự án SRI: Đánh giá kết quả các mô hình, thí nghiệm, phối hợp tổ chức Hội nghị đầu bờ nhằm khuyến cáo và mở rộng mô hình; Triển khai các hoạt động khác theo kế hoạch.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh, đảm bảo an ninh trong cơ quan.

- Liên hệ xin kinh phí phòng trừ châu chấu hại tre, mai, luồng; Tiếp tục triển khai các thủ tục sửa chữa 2 Trạm BVTV.

- Tổ chức cuộc họp và phát vay cho các CLB đảm bảo quy định.

- Tiếp tục thực hiện trồng hoa, trồng rau trong khuôn viên Chi cục.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo điều tra, tổng hợp số liệu, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa, đậu tương và các cây trồng khác; Chú ý rầy các loại, chuột hại và bệnh khô vằn trên lúa; sâu đục thân, cành, quả trên cây đậu tương; bệnh lùn sọc đen trên ngô.

Phối hợp giám sát chặt chẽ và chỉ đạo phòng trừ triệt để các ổ châu chấu hại tre, mai, luồng mới nở trên các xã đã xuất hiện châu chấu hại trong năm 2009 và các vùng lân cận. 

- Chủ trì, chỉ đạo tổng điều tra, đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ, tổng hợp viết báo cáo làm cở sở cho công tác chỉ đạo các vụ tới. 

- Chủ trì, chỉ đạo công tác tập huấn, hướng dẫn phương pháp điều tra và kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh trên lúa, đậu tương và các cây trồng. Phối hợp thực hiện các phóng sự trên Đài PTTH tỉnh và viết tin, bài đăng báo Phú Thọ và tập san Nông lâm nghiệp.

- Chỉ đạo, hỗ trợ các huyện tài liệu tập huấn về chuột hại, kỹ thuật phối trộn thuốc sinh học tại chỗ, ... để triển khai đợt đánh chuột tập trung trong tháng 6 ngay sau khi gặt lúa.

- Tiếp tục theo dõi các thí nghiệm trong nhà lưới và vườn cây trồng sau nhập nội đảm bảo hiệu quả. Triển khai các khảo nghiệm thuốc BVTV đảm bảo tiến độ.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các Dự án, đề tài KHCN:

+ DA SRI: Chỉ đạo đánh giá kết quả, chuẩn bị báo cáo, lựa chọn triển khai Hội nghị đầu bờ mô hình SRI. Xây dựng kế hoạch SRI vụ mùa và chỉ đạo thực hiện đảm bảo thời vụ, tiến độ.

+ Đề tài: Hội thảo chỉnh sửa trang Web xong cần đảm bảo tính liên tục và kế thừa; kiểm tra, đôn đốc các bộ phận cập nhật thông tin. Đôn đốc nghiệm thu xong đề tài Hồng.

3. Thanh tra Chi cục:

- Triển khai đợt thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trên các cây trồng; Lưu ý kiểm tra các hộ không tham gia tập huấn bổ sung, các điểm hay buôn bán thuốc tại chợ. Rà soát, đôn đốc các đại lý hoàn thiện việc ký cam kết đảm bảo môi trường.

- Phối hợp thanh tra thị trường giống nhập nội, thanh tra công tác phòng trừ sâu bệnh trong cao điểm của các địa phương.

- Tổ chức 01 lớp tập huấn bổ sung cuối cùng năm 2010 cho các đại lý vắng thiếu đợt tập huấn tháng 4. Lập kế hoạch chi tiết và tiến hành mở lớp tập huấn cấp chứng chỉ chuyên môn cho các hộ mới có nhu cầu.

 

4. Trạm KDTV:

- Chủ trì, phối hợp điều tra sâu bệnh trên lúa lai và các cây trồng sau nhập khẩu, chú ý các đối tượng nhập khẩu lần đầu. Đánh giá thiệt hại sâu bệnh trên lúa lai nhập khẩu, viết báo cáo làm căn cứ chỉ đạo cho các vụ sau. 

- Chủ trì, phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội; Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Tham gia dự án rau an toàn Tân Đức và các hoạt động khác theo phân công.

5. Nhóm công tác Dự án, KHCN:

- Dự án CLB: Triển khai giải ngân cho các CLB, đôn đốc thu nợ các CLB còn thiếu.

- DA SRI: Chỉ đạo, triển khai đánh giá kết quả và tổ chức HNĐB các mô hình. Quyết toán kinh phí vụ xuân, xây dựng kế hoạch vụ mùa đảm bảo thời vụ, tiến độ.

- Đề tài KHCN: Nghiệm thu xong đề tài Hồng.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Kết quả mô hình SRI vụ xuân và kế hoạch mở rộng trong vụ mùa.

- Hướng dẫn phòng trừ rầy, chuột, ... bằng các thuốc sinh học mới; Phòng trừ sâu đục cành, đục quả và bệnh hại cây đậu tương.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho các cây trồng đảm bảo VSATTP.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn