Thứ Bảy, 27/11/2021
Kế hoạch công tác tháng 6 năm 2010
Gửi bài In bài

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa xuân muộn (Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập,...). Theo dõi, giám sát chặt chẽ nguồn sâu bệnh từ lúa chuyển sang gây hại mạ mùa, chú ý các đối tượng sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy các loại. Đặc biệt lưu ý đối tượng rầy trên mạ tại các vùng đã có xuất hiện bệnh Lùn sọc đen trên lúa, ngô.

Tiếp tục điều tra, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo phòng trừ triệt để các ổ châu chấu hại tre, mai, luồng.

2. Phối hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường chỉ đạo, hỗ trợ các xã xây dựng mô hình giống mới áp dụng SRI theo chỉ đạo của UBND tỉnh: Tập huấn cho cán bộ KNCS và nông dân, chỉ đạo thực hiện đúng kỹ thuật SRI như gieo mạ thưa, cấy mạ non, cấy thưa, giữ nước giai đoạn đầu, không phun thuốc trừ cỏ, sục bùn và bón phân sớm.

3. Chỉ đạo, đôn đốc các xã triển khai đợt đánh chuột tập trung trong tháng 6 sau khi làm đất cấy, tập trung vào các gò, đống, đường, mương lớn và các ruộng ven gò, ven làng, ... nơi chuột thường xuyên trú ẩn sau khi gặt và làm đất cấy.

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Phối hợp triển khai đợt tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho các hộ có nhu cầu kinh doanh thuốc BVTV.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Họp thống nhất với các CLB và  giải ngân.

- Dự án SRI: Viết báo cáo, quyết toán hoạt động vụ xuân; Triển khai kế hoạch vụ mùa, lưu ý việc xây dựng mô hình diện rộng để hội thảo, chỉ đạo.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh, đảm bảo an ninh trong cơ quan.

- Liên hệ, đôn đốc quyết toán kinh phí xây dựng vườn cây trồng sau nhập khẩu. Tổ chức cuộc họp và phát vay cho các CLB.

- Rà soát, hợp đồng thêm cán bộ còn thiếu, sắp xếp bố trí phân công hợp lý đảm bảo thực thi tốt công việc. Tiếp tục thực hiện trồng hoa, trồng rau trong khuôn viên Chi cục.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo điều tra, tổng hợp ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa xuân muộn (Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, ...). Chỉ đạo, theo dõi, giám sát chặt chẽ nguồn sâu bệnh từ lúa chuyển sang gây hại mạ mùa, chú ý các đối tượng sâu cuốn lá, đục thân, rầy các loại. Đặc biệt lưu ý đối tượng rầy trên mạ tại các vùng đã có xuất hiện bệnh Lùn sọc đen trên lúa, ngô.

Tiếp tục phối hợp điều tra, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo phòng trừ triệt để các ổ châu chấu hại tre, mai, luồng.

- Chủ trì, chỉ đạo việc phối hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường xây dựng mô hình giống mới áp dụng SRI theo chỉ đạo của UBND tỉnh: Tập huấn cho cán bộ KNCS và nông dân, chỉ đạo thực hiện đúng kỹ thuật SRI như gieo mạ thưa, cấy mạ non, cấy thưa, giữ nước giai đoạn đầu, không phun thuốc trừ cỏ, sục bùn và bón phân sớm,...

- Chủ trì, chỉ đạo, đôn đốc các huyện triển khai đợt đánh chuột tập trung trong tháng 6 sau khi làm đất cấy, tập trung vào các gò, đống, đường, mương lớn và các ruộng ven gò, ven làng, ... nơi chuột thường xuyên trú ẩn sau khi gặt và làm đất cấy.

- Triển khai các thí nghiệm trong nhà lưới và vườn cây trồng sau nhập nội đảm bảo hiệu quả. Triển khai các khảo nghiệm thuốc BVTV đảm bảo tiến độ.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các Dự án, đề tài KHCN:

+ DA SRI: Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, thông tin tuyên truyền. Phối hợp lựa chọn, triển khai ít nhất 01 mô hình diện rộng (trên 5 ha) / huyện để đánh giá, tổng kết và HNĐB.

+ Đề tài: Đưa trang Web mới vào khai thác, đôn đốc, kiểm tra việc cập nhật thông tin của các bộ phận. Hoàn thành thuyết minh đề tài cấp cơ sở về áp dụng bẫy bả sinh học phòng trừ sâu đục trái trong SX Rau an toàn.

3. Thanh tra Chi cục:

- Triển khai đợt thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc trừ cỏ, thuốc BVTV trên các cây trồng; Lưu ý kiểm tra các điểm hay buôn bán thuốc tại chợ. Phối hợp thanh tra thị trường giống nhập nội.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các hộ có nhu cầu kinh doanh thuốc BVTV theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng.

4. Trạm KDTV:

- Chủ trì, phối hợp thanh kiểm tra thị trường lúa lai nhập khẩu; Thống kê diện tích lúa lai, lập kế hoạch điều tra theo dõi.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Tham gia dự án rau an toàn Tân Đức và các hoạt động khác theo phân công.

5. Nhóm công tác Dự án, KHCN:

- Dự án CLB: Tổ chức cuộc họp và giải ngân cho các CLB.

- DA SRI: Viết báo cáo tổng kết, quyết toán kinh phí vụ xuân; Xây dựng kế hoạch và đề nghị chuyển tiền cho hoạt động vụ mùa; Tổ chức triển khai các hoạt động đảm bảo thời vụ, tiến độ.

- Đề tài KHCN: Hoàn thành thuyết minh đề tài cấp cơ sở.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật SRI trong vụ mùa.

- Hướng dẫn xử lý hạt giống, phòng trừ rầy, chuột, ... bằng các thuốc sinh học mới.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho các cây trồng đảm bảo VSATTP.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn