Thứ Bảy, 27/11/2021
Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2010
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 8  - NĂM 2010

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tăng cường công tác điều tra phát hiện, nắm chắc diễn biến tình hình sâu bệnh trong cao điểm, ra thông báo và tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ; Chú ý các đối tượng sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ xít dài, rầy các loại và bệnh lùn sọc đen,...

Phối hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường, thị trấn tập huấn, hướng dẫn nông dân kỹ thuật phòng trừ; Viết tin, bài phản ánh tình hình sâu bệnh và hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ tuyên truyền trên Đài PTTH huyện và xã.

2. Kiểm tra, chỉ đạo bón đón đòng, điều tiết nước, phòng trừ sâu bệnh,…các mô hình SRI; Đánh giá, so sánh mô hình với tập quán về sinh trưởng và mức độ nhiễm sâu bệnh để tuyên truyền và rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo.

3. Chỉ đạo các đại lý, các HTX chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc đặc hiệu theo khuyến cáo phục vụ tốt cho cao điểm phòng trừ. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các xã triển khai đánh chuột tập trung bằng thuốc sinh học tự phối trộn tại địa phương theo phương án: Nông dân góp lúa và nhận lại mồi thuốc đi đánh; Xã, huyện hỗ trợ 1.000 đ/sào/lần đánh chi cho tiền thuốc, tập huấn hướng dẫn và công phối trộn thuốc tập trung.

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn, lưu ý các điểm buôn bán theo thời vụ, buôn bán thuốc tại chợ. Phối hợp triển khai lớp tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho các hộ có nhu cầu kinh doanh thuốc BVTV.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Tiếp tục đôn đốc thu nợ và kiểm tra việc giải ngân của các CLB đã nhận tiền.

- Dự án SRI: Triển khai các hoạt động vụ mùa và thanh toán kinh phí theo kế hoạch.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác quản lý tài sản, vệ sinh cơ quan, đảm bảo an ninh và quản lý khách ra vào cơ quan theo quy định.

- Đôn đốc thanh quyết toán vườn cây trồng sau nhập khẩu và xin chuyển đổi mục đích nguồn kinh phí sửa chữa Trạm BVTV năm 2010.

- Phối hợp xin bổ sung thêm biên chế và sắp xếp cán bộ cho các Trạm BVTV đảm bảo hợp lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác điều tra phát hiện, nắm chắc diễn biến tình hình sâu bệnh trong cao điểm, ra thông báo và tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ; Chú ý các đối tượng sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ xít dài, rầy các loại và bệnh lùn sọc đen,... Kiểm tra việc vận hành bẫy đèn của các huyện.

- Chủ trì, phối hợp các ban ngành, các huyện tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật điều tra, dự tính dự báo và phòng trừ sâu bệnh cho CBKN cơ sở. Phối hợp xây dựng chuyên mục, phóng sự, viết tin, bài phản ánh tình hình sâu bệnh và hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ tuyên truyền trên Đài PTTH tỉnh và Báo Phú Thọ.

- Kiểm tra, chỉ đạo bón đón đòng, điều tiết nước, phòng trừ sâu bệnh,…các mô hình SRI; Tổng hợp, đánh giá, so sánh mô hình với tập quán về sinh trưởng và mức độ nhiễm sâu bệnh để tuyên truyền mở rộng.

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các huyện triển khai đánh chuột tập trung bằng thuốc sinh học tự phối trộn tại địa phương theo phương án: Nông dân góp lúa và nhận lại mồi thuốc đi đánh; Xã, huyện hỗ trợ 1.000 đ/sào/lần đánh chi cho tiền thuốc, tập huấn hướng dẫn và công phối trộn thuốc tập trung.

- Phối hợp triển khai mô hình phân lỏng MV, phân bón lá Pomior theo đúng yêu cầu. Triển khai các khảo nghiệm thuốc BVTV và lập hồ sơ thanh toán đảm bảo tiến độ.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các Dự án, đề tài KHCN:

+ DA SRI: Kiểm tra kết quả các mô hình SRI tại các huyện; Thanh toán dứt điểm các hoạt động đã triển khai.

+ Đề tài: Chỉnh sửa hoàn chỉnh trang Web; Đôn đốc, kiểm tra việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Triển khai đợt thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trong cao điểm; Lưu ý kiểm tra các điểm hay buôn bán thuốc tại chợ và bán hàng theo thời vụ.

- Tiếp tục tổ chức 02 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các hộ có nhu cầu kinh doanh thuốc BVTV theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng.

- Đề xuất kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và thực thi thông tư số 38/2010/TT - BNNPTNT ngày 28/6/2010 Quy định về Quản lý thuốc BVTV của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

4. Trạm KDTV:

- Chủ trì, phối hợp điều tra sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu, ra thông báo theo quy định.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo cho chủ vật thể.

- Chủ trì triển khai dự án rau an toàn Tân Đức đảm bảo tiến độ; Tham gia các hoạt động khác theo phân công.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Diễn biến tình hình sâu bệnh trong cao điểm và kỹ thuật phòng trừ.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho các cây trồng đảm bảo VSATTP.

 

 

Nơi nhận:

- Sở NN & PTNT (b/c).

- LĐ Sở: Ô Thiện; Ô Hùng, Ô Thắng (B/cáo);

- Phòng Trồng trọt; P. Kế hoạch Sở;

- Lãnh đạo Chi cục;

- Phòng ban Văn phòng;

- Trạm BVTV huyện, thành, thị;

- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Lê Toàn

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn