Thứ Bảy, 27/11/2021
kế hoạch công tác tháng 9 N2010
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 9  - NĂM 2010

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra phát hiện, DTDB, ra thông báo và tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh cuối vụ; Chú ý các đối tượng sâu cuốn lá trên trà muộn, rầy các loại, bệnh khô vằn, sâu đục thân, bọ xít dài và bệnh bạc lá,..

Phối hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường, thị trấn tập huấn, hướng dẫn nông dân kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cuối vụ, kỹ thuật gieo trồng cây trồng vụ đông, đặc biệt lưu ý cây đậu tương.

2. Điều tra, đánh giá, viết báo cáo thiệt hại sâu bệnh cuối vụ liên quan tới giống, trà và chế độ chăm sóc; Đánh giá kết quả mô hình SRI kết hợp giống mới, tổ chức Hội nghị đầu bờ thăm quan mô hình để tuyên truyền và chỉ đạo mở rộng trong vụ tới.

3. Chỉ đạo các đại lý, các HTX chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc đặc hiệu theo khuyến cáo phục vụ tốt cho phòng trừ sâu bệnh cuối vụ và cây trồng vụ đông.

Chỉ đạo, đôn đốc các xã triển khai đánh chuột tập trung bằng thuốc sinh học tự phối trộn tại địa phương ngay sau khi làm đất gieo trồng cây vụ đông theo phương án Nhà nước và nhân dân cùng làm.

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn, lưu ý các loại thuốc sử dụng trên cây rau, màu. Phối hợp tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận, tổng kết 02 lớp tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho các hộ có nhu cầu kinh doanh thuốc BVTV. Phối hợp triển khai hội nghị tuyên truyền, phổ biến thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 quy định mới về Quản lý thuốc BVTV của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Đôn đốc thu nợ và kiểm tra tiến độ các hoạt động của các CLB đã được phê duyệt.

- Dự án SRI: Tổng kết đánh giá các mô hình; Thanh quyết toán kinh phí vụ mùa năm 2010. Phối hợp triển khai 02 mô hình Trồng khoai tây làm đất tối thiểu.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác quản lý tài sản, vệ sinh cơ quan.

- Tiếp tục thanh quyết toán Vườn cây trồng sau nhập khẩu và xin chuyển đổi mục đích sử dụng nguồn kinh phí sửa chữa Trạm BVTV năm 2010. Thanh quyết toán kinh phí SRI với SRD để chuyển đổi đối tác sang Oxfam Mỹ quản lý.

- Phối hợp bảo vệ kế hoạch ngân sách năm 2011; Lưu ý kinh phí sự nghiệp cho phòng trừ sâu bệnh, duy trì bẫy đèn, triển khai mô hình SRI,...

- Lập các thủ tục trình Lãnh đạo Sở bổ nhiệm chức danh Trưởng Trạm BVTV các huyện còn thiếu.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo công tác điều tra phát hiện, DTDB, tổng hợp số liệu, ra thông báo và tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh cuối vụ; Chú ý các đối tượng sâu cuốn lá trên trà muộn, rầy các loại, bệnh khô vằn, sâu đục thân, bọ xít dài và bệnh bạc lá, ...

- Chủ trì, chỉ đạo phối hợp các ban ngành tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ KNCS và nông dân kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cuối vụ, kỹ thuật gieo trồng cây trồng vụ đông, đặc biệt lưu ý cây đậu tương.

- Chỉ đạo các huyện điều tra, đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ liên quan tới giống, trà và chế độ chăm sóc, tổng hợp viết báo cáo; Đánh giá kết quả mô hình SRI kết hợp giống mới, tổ chức Hội nghị đầu bờ thăm quan mô hình để tuyên truyền và chỉ đạo mở rộng trong vụ tới.

- Chỉ đạo, phối hợp các Công ty, các đại lý chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc đặc hiệu theo khuyến cáo phục vụ tốt cho phòng trừ sâu bệnh cuối vụ và cây trồng vụ đông.

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các huyện triển khai đánh chuột tập trung bằng thuốc sinh học tự phối trộn tại địa phương ngay sau khi làm đất gieo trồng cây vụ đông theo phương án Nhà nước và nhân dân cùng làm.

- Tổng kết, đánh giá mô hình phân lỏng MV, phân bón lá Pomior, tổ chức Hội nghị đầu bờ khuyến cáo kết quả. Triển khai các khảo nghiệm thuốc BVTV và lập hồ sơ thanh toán đảm bảo tiến độ.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các Dự án, đề tài KHCN:

+ DA SRI: Chỉ đạo tổ chức HNĐB các mô hình SRI kết hợp giống mới tại các huyện; Chuẩn bị các điều kiện (Đất đai, giống, phân bón, tập huấn kỹ thuật) triển khai 02 mô hình trồng khoai tây làm đất tối thiểu tại 02 huyện. Thanh toán dứt điểm các hoạt động đã triển khai.

+ Đề tài: Tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện trang Web; Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV; Lưu ý các loại thuốc dùng trên cây rau, màu và cây trồng vụ đông.

- Kiểm tra, tổng kết 02 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các hộ có nhu cầu kinh doanh thuốc BVTV; Lập các thủ tục cấp chứng chỉ kinh doanh theo quy định; Thanh quyết toán kinh phí của 02 lớp theo quy định.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và thực thi thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 quy định mới về Quản lý thuốc BVTV của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

4. Trạm KDTV:

- Chủ trì, phối hợp điều tra, đánh giá thiệt hại sâu bệnh cuối vụ trên lúa lai nhập khẩu, tổng hợp, viết báo cáo làm cơ sở tham mưu về cơ cấu giống lúa lai các vụ sau.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo cho chủ vật thể.

- Chủ trì triển khai dự án rau an toàn Tân Đức đảm bảo tiến độ; Tham gia các hoạt động khác theo phân công.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Kết quả mô hình SRI và bài học trong chỉ đạo mở rộng. Kỹ thuật gieo trồng cây trồng vụ đông (Ngô, đỗ tương, rau màu).

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho các cây trồng đảm bảo VSATTP.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn