Thứ Bảy, 27/11/2021
bao cao ket qua cong tac T9 N2010
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 09 - NĂM 2010

 

 


 

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 09/2010:

1. Kết quả theo dõi diễn biến sâu bệnh và công tác chỉ đạo:

a, Tình hình sâu bệnh:

Diễn biến một số đối tượng sâu bệnh tháng 9 /2010

Cây trồng

Đối tượng

Diện tích nhiễm (ha)

Diện tích phòng trừ (ha)

Tổng số

Nhẹ

TB

Nặng

TH>70

%NS

Tổng số

Lần 1

Lần

2

Lúa mùa

S. cuốn lá nhỏ

1833,6

1187

377,1

269,2

 

1619

1619

 

SĐT 2 chấm

1502

1434,5

67,5

 

 

509,8

509,8

 

Bệnh khô vằn

8318,7

3913

2918,1

1487,5

 

9681,3

9564,5

116,8

Chuột

1516,87

987,2

355,4

174,2

 

462

462

 

Rầy các loại

11125,1

5132,7

3725,9

2223,2

43,3

11384,1

9624,8

1759,3

Bọ xít dài

2945,8

2156,5

710,5

78,8

 

2955,3

2955,3

 

Bệnh bạc lá

70,9

70,9

 

 

 

 

 

 

Nhện gié

820,2

776,4

43,8

 

 

 

 

 

Rau

Bọ nhảy

1

0,4

0,4

0,2

 

0,6

0,6

 

Sâu xanh

1

0,7

0,2

0,1

 

0,8

0,8

 

Đậu tương

Sâu cuốn lá

24,2

24,2

 

 

 

 

 

 

Sâu đục quả

3,7

3,7

 

 

 

 

 

 

Ngô

Bệnh khô vằn

40,8

40,8

 

 

 

 

 

 

Rệp cờ

10,7

10,7

 

 

 

 

 

 

Chuột

18,4

18,4

 

 

 

 

 

 

Sâu ĐT, ĐB

48,3

48,3

 

 

 

 

 

 

Chè

Rầy xanh

1845,7

1466,6

379,1

 

 

1565,7

1562

3,7

Bọ xít muỗi

1926,2

1562,7

363,5

 

 

864,1

864,1

 

Bọ cánh tơ

1843,3

1353,3

90

 

 

1203,5

1203,5

 

Nhện đỏ

560

280

280

 

 

280

280

 

Cây LN

Mối gốc

61,3

61,3

 

 

 

 

 

 

Sâu ăn lá

61,3

127,8

 

 

 

 

 

 

 

* Nhận xét:

- Trên lúa: Rầy các loại gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng đến rất nặng gây cháy chòm, ổ.  Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn, chuột, bọ xít dài hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Sâu đục thân 2 chấm hại, nhện gié hại nhẹ đến trung bình. Các đối tượng: Châu chấu, bệnh bạc lá gây hại nhẹ.

- Trên rau: Bọ nhảy, sâu xanh hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Các đối tượng: Sâu tơ, sâu khoang, bệnh thối nhũn gây hại nhẹ.

- Trên cây đậu tương: Sâu cuốn lá, sâu đục quả, sâu khoang, sâu xanh gây hại nhẹ.

- Trên cây chè: Rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, nhện đỏ gây hại nhẹ đến trung bình. Bệnh đốm nâu, đốm xám gây hại nhẹ.

- Trên cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, rệp muội hại nhẹ trên cây bưởi. Nhện lông nhung hại nhẹ trên cây nhãn, vải.

- Trên cây lâm nghiệp: Mối gốc, sâu ăn lá hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn.

b, Kết quả chỉ đạo, thực hiện:

- Chỉ đạo các Trạm BVTV huyện, thành, thị thực hiện 04 kỳ điều tra sâu bệnh trên lúa, rau, chè. Thực hiện 02 kỳ điều tra sâu bệnh trên cây ăn quả; 02 kỳ điều tra sâu bệnh trên cây lâm nghiệp. Tổng hợp gửi thông báo về Cục BVTV và Trung tâm BVTV phía Bắc, Sở Nông nghiệp và PTNT kịp thời và đúng quy định.

- 13/13 trạm BVTV đều tham mưu cho UBND huyện, thành thị ra văn bản, công điện của UBND huyện chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa. Chi cục ra 01 thông báo tình hình sâu bệnh kỳ 20/9 và dự báo sâu bệnh cuối vụ.

- Lãnh đạo Chi cục và 10 cán bộ kỹ thuật tham gia cùng đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo rập dịch rầy nâu hại lúa tại huyện Đoan Hùng.

2. Công tác Kiểm dịch thực vật:

Triển khai công tác đánh giá sâu bệnh cuối vụ trên lúa SNK tới các trạm BVTV huyện, thành thị; Phối hợp điều tra 04 kỳ trên lúa SNK. Điều tra sinh vật hại 1,72 tấn nông sản (0,05 tấn thóc thịt, 1,57 tấn gạo các loại, 0,1 tấn đậu đỗ các loại) của 05 cá nhân đơn vị TP Việt Trì. Chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

3. Công tác thanh tra Chi cục:

- Kiểm tra kinh doanh thuốc BVTV: Phối hợp với thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT theo Quyết định số 994/QĐ-SNN ngày 09/9/2010 kiểm tra được 13 hộ tại huyện Đoan Hùng; Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 1997/QĐ-UBND tỉnh ngày 1/7/2010. Kiểm tra kinh doanh thuốc BVTV được 06 hộ ở các huyện Yên Lập, Cẩm Khê, Tân Sơn; Tham gia đoàn kiểm tra VSATTP của tỉnh, kiểm tra được 19 hộ kinh doanh thực phẩm tại Việt Trì, Cẩm Khê, Phù Ninh, Phú Thọ. 11/13 trạm BVTV huyện, thành, thị kiểm tra buôn bán thuốc BVTV được 32 hộ. Kết quả các đợt kiểm tra không có vi phạm.

- Kiểm tra sử dụng thuốc: Được 18 hộ ở huyện Đoan Hùng, vi phạm 06 hộ (sử dụng không đúng kỹ thuật), xử lý nhắc nhở. 

- Cấp mới: 57 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV.

 

 

4. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

- Tổ chức 18 buổi tập huấn về kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho 606 cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân. Đánh giá mô hình và phối hợp tổ chức hội nghị đầu bờ mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI tại các huyện Thanh Ba, Thanh Sơn, Việt Trì, Phù Ninh.

 - Phối hợp với đài truyền hình tỉnh xây dựng 07 tin, phóng sự về sâu bệnh hại lúa mùa và kỹ thuật phòng trừ phát trên đài truyền hình tỉnh.

5. Công tác khác:

- Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục BVTV Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010 - 2012.

- Triển khai khảo nghiệm 29 loại thuốc trừ sâu bệnh trên lúa, cây ăn quả. Theo dõi và tổng hợp báo cáo gửi Trung tâm khảo nghiệm và kiểm định thuốc BVTV.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 09/2010: (Có biểu kèm theo).

III/ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2010:

- Tiếp tục chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh cuối vụ, đảm bảo an toàn sâu bệnh cho lúa mùa muộn tại các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập. Đoan Hùng...

- Đánh giá kết quả, tổ chức hội nghị đầu bờ các mô hình SRI tại các huyện để nhân rộng trong vụ tới.

- Tổ chức điều tra, đánh giá tỷ lệ thiệt hại do sâu bệnh cuối vụ.

- Chỉ đạo triển khai trồng cây vụ đông; Triển khai mô hình trồng đậu tương, trồng khoai tây làm đất tối thiểu trên đất lúa.

- Kiểm tra thủ tục KDTV hàng nông sản nhập khẩu; Điều tra sinh vật hại nông sản trong kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Thanh kiểm tra thị trường thuốc BVTV, trong đó tập trung 1 số điểm buôn bán thuốc ở chợ.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông: Ngô, đậu tương, rau các loại.

IV/ ĐỀ NGHỊ LÃNH ĐẠO SỞ:

Trình UBND tỉnh và Sở Nội vụ bổ sung, tăng cường thêm biên chế cho Chi cục.

 Cho phép Chi cục làm quy trình bổ nhiệm chức danh Trưởng trạm BVTV huyện với các huyện còn thiếu.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn