Thứ Ba, 30/11/2021
bao cao ket qua cong tac T11
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 11 - NĂM 2010

 
I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 11/2010:

1. Kết quả theo dõi diễn biến sâu bệnh và công tác chỉ đạo:

a, Tình hình sâu bệnh:

Diễn biến một số đối tượng sâu bệnh tháng 11/2010

 

Cây trồng

Đối tượng

Diện tích nhiễm (ha)

Diện tích phòng trừ (ha)

Tổng số

Nhẹ

TB

Nặng

TH>70

%NS

Tổng số

Lần

1

Lần 2

Rau

Bọ nhảy

82,5

62,7

19,8

 

 

20,9

20,9

 

Sâu xanh

79,6

79,3

0,3

 

 

7,1

7,1

 

Sâu khoang

2,5

2,5

 

 

 

 

 

 

Sâu tơ

8,8

8,8

 

 

 

 

 

 

Bệnh thối nhũn

28,7

28,7

 

 

 

 

 

 

Đậu tương

Sâu cuốn lá

20,3

17,5

2,8

 

 

5,6

2,8

2,8

Ruồi đục thân

25,9

17,5

5,6

2,8

 

5,6

2,8

2,8

Bệnh lở cổ rễ

8,5

4,7

3,8

 

 

 

 

 

Sâu đục quả

4,9

3,6

1,3

 

 

1,3

1,3

 

Ngô đông

Bệnh sinh lý

109,5

109,5

 

 

 

 

 

 

Sâu đục thân

308,2

230,3

77,8

 

 

172,5

172,5

 

B. đốm lá nhỏ

208,9

208,9

 

 

 

60,1

60,1

 

Chuột

11,2

11,2

 

 

 

11,2

11,2

 

B. đốm lá lớn

484,9

484,9

 

 

 

 

 

 

Châu chấu

14,1

14,1

 

 

 

 

 

 

Bệnh khô vằn

332

332

 

 

 

19,7

19,7

 

Rệp cờ

667,9

543,8

124,1

 

 

117,7

117,7

 

Sâu ăn lá

265,4

265,4

 

 

 

 

 

 

Chè

Rầy xanh

1527,7

1167,7

359,9

 

 

828,8

828,8

 

Bọ xít muỗi

1449,3

1306,8

142,4

 

 

280

280

 

Bọ cánh tơ

857,6

658,5

199,1

 

 

199,1

199,1

 

Nhện đỏ

530,5

530,5

 

 

 

 

 

 

Bệnh đốm nâu

113,8

113,8

 

 

 

 

 

 

Bệnh đốm xám

214

214

 

 

 

 

 

 

* Nhận xét:  Trên rau, cây đậu tương, cây ngô, cây chè, cây ăn quả, cây lâm nghiệp: Sâu, bệnh hại nhẹ đến trung bình.

b, Kết quả chỉ đạo, thực hiện:

- Chỉ đạo các Trạm BVTV huyện, thành, thị thực hiện 04 kỳ điều tra sâu bệnh trên đậu tương, ngô, rau, chè. Thực hiện 02 kỳ điều tra sâu bệnh trên cây ăn quả; 02 kỳ điều tra sâu bệnh trên cây lâm nghiệp. Tổng hợp gửi thông báo về Cục BVTV và Trung tâm BVTV phía Bắc, Sở Nông nghiệp và PTNT kịp thời và đúng quy định.

- Tổng hợp báo cáo tổng kết công tác BVTV năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 để chuẩn bị tổng kết năm 2010. Tổng hợp báo cáo thống kê dịch hại trên cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp gửi Trung tâm BVTV phía Bắc.

2. Chương trình IPM - KHCN:  

- Dự án SRI: Cấp giống, cấp phân bón và tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây khoai tây cho các hộ tham gia mô hình. Chỉ đạo trồng và chăm sóc 02 mô hình khoai tây vụ đông 11 ha tại xã Địch Quả huyện Thanh Sơn (5 ha) và xã Kim Thượng huyện Tân Sơn (6 ha); 01 mô hình bí xanh tại xã Kinh Kệ huyện Lâm Thao.

- Dự án VECO: Tham dự cuộc gặp mặt, kiểm tra các đối tác Veco. Triển khai các hoạt động tập huấn, theo dõi, chăm sóc các mô hình RAT khu 1, 3 xã Tân Đức.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Điều tra sinh vật hại trên cây trồng sau nhập khẩu 260 ha ngô NK 4300, NK 66, C919, rau, cà chua. Qua điều tra phát hiện các đối tượng sinh vật hại thông thường. Chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Điều tra sinh vật hại 680,2 tấn thóc, gạo, ngô tại TP Việt Trì, huyện Đoan Hùng, Lâm Thao. Chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 11 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội.

4. Thanh tra Chi cục:

- Kiểm tra buôn bán thuốc BVTV: Các huyện, thành, thị kiểm được 24  hộ, trong đó: Phù Ninh 03 hộ; Yên Lập 02 hộ; Tân Sơn 03 hộ; Cẩm khê 04 hộ; Tam Nông 03; Lâm Thao 02 hộ; Phú Thọ: 1 hộ; Thanh Thủy: 02 hộ; Thanh Sơn: 02 hộ; Hạ Hòa: 02 hộ. Việt Trì, Thanh Ba, Đoan Hùng không kiểm tra.

- Triển khai tập huấn phổ biến Thông tư số 38/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v Quy định mới về quản lý thuốc BVTV được 08 lớp cho 366 hộ, đại lý tham dự.

- Làm việc với đoàn Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT, kiểm tra việc thực hiện cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV từ năm 2008 đến 2010.

- Gia hạn : 03 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV.

- Kiểm tra sử dụng thuốc: Kiểm tra được 13  hộ sử dụng thuốc BVTV (trạm BVTV Phú Thọ, Việt Trì), các hộ sử dụng đúng.

 5. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

- 04/13 trạm tổ chức tập huấn được 04 buổi về kỹ thuật cho 271 cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân về kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cây trồng vụ đông.

6. Công tác khác:

- Lấy mẫu và gửi phân tích sản phẩm chè búp tươi tại mô hình chè sản xuất theo VietGAP tại Xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn.

- Triển khai khảo nghiệm 09 loại thuốc trừ sâu bệnh trên cây ăn quả và cây rau màu.

- Tham gia góp ý về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Lãnh đạo Chi cục tham gia đầy đủ các buổi Đoàn công tác của Sở làm việc tại các huyện về kết quả sản xuất năm 2010 và kế hoạch sản xuất năm 2011.

- Cử 02 cán bộ tham gia tập huấn về quản lý dịch hại và rầy hại lúa do Cục Bảo vệ thực vật tổ chức tại Hà Nội.

- Chăm sóc cây trồng trong nhà lưới và vườn cây trồng sau nhập khẩu.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 11/2010: (Có biểu kèm theo).

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn