Thứ Sáu, 3/12/2021
Ke hoach cong tac thang 3 N2011
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  3 - NĂM 2011

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ (10 - 15/3), dự báo tình hình sâu bệnh trong vụ và trong tháng 3, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ theo quy định; Chú ý các đối tượng bệnh sinh lý, bọ trĩ, chuột. Kiểm tra, theo dõi các ổ châu chấu đã phát sinh trong năm 2010.

2. Phân công cán bộ phụ trách các xã chỉ đạo bón phân sớm, sục bùn, điều tiết nước cho lúa theo kỹ thuật SRI. Phối hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật SRI cho CBKNCS và nông dân.

3. Phối hợp triển khai các mô hình trình diễn diện rộng: Trồng sắn cao sản (Thanh Sơn, Cẩm Khê: 5 ha/MH; Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng, Hạ Hòa: 1 ha/MH); Chỉ đạo chăm sóc mô hình ngô nếp (Việt Trì); Triển khai 01 mô hình trồng rừng thâm canh và rừng cây gỗ lớn (2 - 3 ha/MH).

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các loại thuốc trừ cỏ, thuốc kích thích. Phối hợp trạm Kiểm dịch thanh tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Giải ngân cho các CLB đã nộp tiền và có kế hoạch năm 2011; Tiếp tục đôn đốc thu nợ của các CLB còn thiếu.

- Dự án SRI: Phối hợp triển khai các hoạt động Dự án đã được phê duyệt.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác quản lý tài sản, sửa chữa và vệ sinh cơ quan.

- Phối hợp chuẩn bị may quần áo đồng phục cho toàn bộ CBVC Chi cục.

- Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2011 (Lãnh đạo Sở dự). Thanh quyết toán kinh phí thực hiện quý I.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, triển khai tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ (10 - 15/3) trên toàn tỉnh, tổng hợp, dự báo tình hình sâu bệnh trong vụ và trong tháng 3, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ theo quy định; Chú ý các đối tượng bệnh sinh lý, bọ trĩ, chuột. Chủ trì, phối hợp kiểm tra, theo dõi các ổ châu chấu đã phát sinh trong năm 2010.

- Chủ trì, chỉ đạo bón phân sớm, sục bùn, điều tiết nước cho lúa theo kỹ thuật SRI. Chủ trì công tác tuyên truyền trên Đài PTTH tỉnh; Phối hợp tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật SRI cho CBKNCS và nông dân.

- Chủ trì tổ chức khóa tập huấn phương pháp khảo nghiệm thuốc; Hội thảo cải tiến phương thức quản lý các khảo nghiệm thuốc trong năm 2011 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả (Nợ kế hoạch tháng 2).

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các mô hình, dự án:

+ Chủ trì triển khai các mô hình trình diễn diện rộng: Trồng sắn giống mới cao sản (Thanh Sơn, Cẩm Khê: 5 ha/MH; Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng, Hạ Hòa: 1 ha/MH); Triển khai 01 mô hình trồng rừng thâm canh và rừng cây gỗ lớn (2 - 3 ha/MH); Theo dõi mô hình khảo nghiệm thuốc cỏ; Tiếp tục thu nợ MH Khoai tây.

+ Triển khai thí nghiệm theo dõi điều kiện cho bông của các dảnh lúa (Nhà lưới, ngoài đồng).

+ Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV; Lưu ý các loại thuốc kích thích sinh trưởng. Giám sát công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn. 

- Triển khai công tác quản lý, thẩm định thủ tục cấp, ra hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo các quy định.

- Chuẩn bị điều kiện, triển khai tập huấn bổ sung định kỳ cho các đại lý năm 2011.

4. Trạm KDTV:

- Điều tra, theo dõi cây trồng sau nhập khẩu theo quy định; Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Chủ trì, chỉ đạo chăm sóc mô hình ngô nếp (Việt Trì); Tham gia các hoạt động khác theo phân công.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Hướng dẫn chăm sóc lúa theo kỹ thuật SRI.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho các cây trồng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn